1670 Mar 18 (letter 12 - Sijmon Cool, siekentrooster en voorganger) - p. 50

Article Index

50

(B1 1670 - written in pencil)

Eerwaerdighen vaders en broeders
in de Heerenm Jesus Christi die gecometeerde
predecanten en die naers van onsen Heere
Jesu Christi over de see saken inde gerefformeerd
gemeenten tot Amsterdam

Alder eerwaerdigsten vaders en broeders
inde Heeren Jesu Christi genaede en vrede
zij u en alle die den naem onses Heeren
Jesus aen roepen. Ick en houde niet op om den
eeuwighen Vader onses Heeren aen te roepe
voor ue waerde persooen dat Hij ue waerde
gelieft te segenen in ue waerde bedienigh
waer in ue den oppersten Herder in soo
grooten gemeinten heeft als voor gangers
en leerraers gestelt die de wacht over de
kudden heeft van onse H:r Jesu Christi den
Almachtighen hoop ick sal ue waerden dienst
segenen dat daer noch veel schapen tot sijn scheps[loou] toe [...]
mocht laete comen. Ick en houde oock niet op om den Heer
te looven dat hij mijn oock in sulcken h:e bedienin[g]
heeft beroupen als een siekentroster en een
voor ganger over dese kleinen gemeinten
die soo sorgelijck leven of sij den Heer in
eeuwigheit niet vandoen en hadden doch sal
het talent mijn toe vertrout setten op de
[candelaar] op dat allen die mijn sien leven
mochten aen geport om de Heer in gerechtigh
heit en heiligheit te soecken den Godt en Vader
onses Heeren Jesus danck ick voor sijn
genade [maer] ue mijn waerdighe broeders
en vaders in Christo sij ick ten hoosten

Email