1670 Mar 18 (letter 12 - Sijmon Cool, siekentrooster en voorganger) - p. 51

Article Index

51
bedanckende als dat ue waerde mijn heeft
gelieven te bevestighen en daer toe heeft
ue waerde persoonen niet verdroten om
sulcken moeiten aen te wenden dat het toch
een voort ganck mocht hebben den h:r danck
ick voor Sijn genade maer ue waerden
als gesegen middelen en daerom en heb
ick niet conen naelaeten om desen gerijnge
letteren tot danckbaerheit aen ue waerde
laten toe comen, ick verhoop ue waerde
sal het oock met sulcken toegenegenheit
ontfanghen als het met een danckbaer
hart is geschreven mijn waerde broeders
ick heb tot mijn leef weesen hier sulcken
ver waende en bij haer selven wijsen
menschen gehadt en als ick haer eens wou
onder vraeghen soo en wisten sij niet [wije]
haer saligh maeker was en oock door een
valse broeder veel smaetheit em afgro[ct.]
moeten verdraeghen, doch sijn schelmst[ick]
aen den daegh gecommen sijnde hebben wij
hen seer subifilijck inde boeijen doot gevond[en]
doch wat ick daer van seggaen sal en
weet ick niet Godt weet het doch ver
hoop het in het toe comende beter
gaen sal en wat afgronten die ick heb
moeten lijden sal ue waerde uit den
mont van mijn waerde neef Joannes van
Nieuwehuisen wel licht comen verstaen

Email