1670 Mar 18 (letter 12 - Sijmon Cool, siekentrooster en voorganger) - p. 52

Article Index

52

want ick hem in het cort geschreven
heb en soo het niet en betert sal toe
commende jaer het dan veerder kaeten
weten onsen schipper en loopman is
seer goet aerdigh maer hebben hier een
partij die niet veel en dueghen den een
is Luters den Paepaps den anderen is
usu derde is soo in auma conde sij de
gereformeerde dienaers maer hier
aen en lant helpen sij en soude het
niet laeten maer verhoop het nu de
voor naemsten doot is het nu wel over
gaen sal den genadighe Vader onses Heere
Jesu Christi wil ue waerde persoonen
in lanck duierighen ghesontheit beware
en ue waerde segenen nae lichaem en
nae sijel gelieft mijn altijt in de gebede
gedachtigh te sijn ick en sal oock niet
naelaetigh sijn om den Heeren voor uwe
welstant te bijdden en beveel ue waerde
inde beschermighen des Almachtighen en ver
blif ue nederighen dienaer

In het schip het Wapen van Gouda
aen de Caep de Bonspaerhanse 1670
den 18 maert
Sijmen Cool
leeft in Christo

Email