1707 Apr 21 (letter 20 - Hendricus Beck) - p. 73

Article Index

73

Eerwaarde, hooggeleerde heeren, vaderen,
en seer geagte medebroederen.

Uw eerw:s seer aangename de dato 21:n Xb:r 1703 is bij
ons over Batavia per den selven bodem ontfangen;
't Was tot geen kleene blijschap en troost is vernemen, hoe
seer uw eerws: de welstand ook van ons afgelege Zion
ter herte gaat. d' Oneenigheijd een tyd lang her-
waarts, in de kerk ingedrongen is oorsaak geweest,
waarom geen kennisse van onse staat der kk:e hebben
konnen geven. Te wensen ware 't, datter heerlicke
dingen van het Africaans Zion vertelt wierden
tot vermeerdering van uw eerw:s, en onse blijschap.
De gemeentens gaan wij voor in de bedieninge des
woorts <en>, der <h:> sacrements. Dog te beklagen is d' ijver-
loosheyd, en nalatigheyd in beide. Het vier van: borger-
licke oneenigheyd heeft den band van ware Godsvrugt
en opregte liefde verteert. Dit getuijgnis nogtans
sijn we aan de Drakensteinse gemeente schuldig, datse
hunnen ijver, en liefde tot der openbare godsdienst en
catechisatie doet blijken.
Een voorval van een Drakesteinse boer, misnoegt
over de formalia van sijn trouwen, requesterrerende (sic) en
klagende by d' ed: hr: gouvr:, is 't dat wy de vrijheijd
nemen uew:s voor en optedragen, [...]<soo> om onse manieren
van handelinge in dese open teleggen, als ook, om niet
sonder de vertooning van: ware geschapentheyd der saken
in 't ongelyk gestelt is worden, dewijl voorgeeft in 't
Vaderland te sullen klagen. Syn eerste request
waar by doleert over d'informaliteiten van syn trou-
wen is niet in onse handen, maar uw eerws: konnen uijt
ons eertse en twede antwoord de saak [...]<volgens> haar na-
tuur sonder een narrè genoegsaam besien.

Dus verre de saken van Drakestein
Hendricus Beck
VDM.

Print Email