1707 Apr 21 (letter 20 - Hendricus Beck) - p. 74

Page 3 of 7: p. 74

74

Op ordre van d' ed: hoogagtb: heeren bewinthebberen
en met de komste van dom: Le Boucq is Stellenbos
mijn stantplaats geworden. Alwaar bij veranderinge
van: kk:raad voorgevallen is, dat de landdrost
de geboden van Wessel Pretorius, door d' ed: heer
en raad geapprobeert, en geauthoriseert om te bevesti-
gen, gestut heeft: en met een gewilt dat Jacobus
vander Heiden :/als nog in dienst/: moste afgeset wor-
den. Waar van hier nevens de stucken wedersijds,
soodaning als de gecombineerde kk:raad van Stellen-
bos en Drakestein, in saken van dese natuur geschil
vallende, en daar over volgens k:v: moetende com-
bineren :/na verkregen authorisatie daar toe/: geoordelt
hebben. Dewijl niet weten, waar en of der
officier doleren mogt, soo is 't dat wy niet konnen
nalaten ook dese onse handelinge bekent te maken,
en uew:s hoogwijse oordeel off goetkeuring te verwagten
waar mede uweerw:ns ons ten alderhoogsten sult
verpligten.

Te wensen ware 't, dat wij met sulke affaires
uew:s niet mogten voorkomen, of moeilik vallen; maar
dat bij wijse van vergaderinge in 't midden van ons behan-
delt, konde afgedaan, en het sentiment van een kk:raad
door een groter vergaderinge bekragtigt worden; op
dat [rolerende] dikwils te eerder vergenoegt, en een part-
ticuliere kk:raad niet verbonden om door een dreige-
ment van een privaat persoon sig in staat te moeten stellen
en om by precautie uews: [moeilik] te vallen; of die pre-
cautie niet gebruykende, geoordeelt worden niet na
reden en d' ordre der kk:en gehandelt te hebben.

Bij het arrivè van 't schip Cattendijk op den 16:e deses, word-
den de vrijluiden :/waar van de twe boven gennaem=
de sijn/: in 't gelijk gestelt, waar door ons oordeel
wegens de [gu]qualificatie van die twe persoone, als
bevestigt, en de stutting van: landdrost als genoeg-
saam afgewesen. [wort] Waar mede wij naar
toewensinge van des Heeren algenoegsame genade
en rijken zegen over uews: persoonen, familie, bedie-
ninge, en gemeinte, en naar aanbevelinge van [bu.s.]

p. 75
Page
  • Hits: 24499

The information on this site © eGGSA.org (2012) is free to all, but may not be used in or by any commercial enterprise