1707 Jan 18 (Annex 'B' #22 - landrost Starrenberg to Stellenbosch KR) - p. 79

Article Index

79

B

Eerwaarde heer Henricus
Beck en verdere leeden der
Stellenbosche kerken raad

(inserted in the left margin in the handwritng of Hendricus Beck)
<den 16:e januarij>
<deses ontfangen>

Alsoo ik met groote bevriendingh, op voorleeden
sondagh ten kerkke van de hooge plaats, hebben
hooren afkondigen dat Wessel Pretorius was
genomineert gekoosen, en in de bediening van
ouderlingh deser kerkke soude bevestigt worden,

en derwijl sulke mij een seer vreemde saak schijnt
hebbe ik tot quijtingh mijn conscientie, niet
konnen nogh willen nalaten, voor ende al eer
het daartoe kome, ue: eerw:de te erimeeren (sic),
ende in eerrieuse overweeging te geven,

dat dien genoemde persoon, tot die bedieningh
gansch niet is gequalificeert omdat hij is
een man die tegen sijn eedenpligt, soo grovelijk
heeft misdaan, dat hem daar over sijne burgelijke
bedieningh ontnoomen is dewijl hij heeft
geconspireert tegen sijne overigheijt
daartoe ook andere aangeport en verleijdt
en daardoor geworden, een verwekker van
seditie, en ontroerder van de gemeene rust
dat hij met vilijne geschriften en logentaal
sijn overigheijt heeft gelastert
om

Print Email