1707 Jan 18 (Annex 'B' #22 - landrost Starrenberg to Stellenbosch KR) - p. 80

Article Index

80

om welke reedenen mij dinkt dat soodanigh
een, geen regent der kerke Gods kan sijn maar
daar van behoorde geweert en uitgesloten te worden

gelijk mede Jakob van der Heijden een der prin-
cipaalsten verwekkers, beschamers, en aanvoer-
ders is, van alle die verdeeltheeden, waar mede
de gemoederen der inwoonderen deser colonie
thans beset zijn,

ende is van sijne mijneedigheijt ontrouw,
lasteringen, en valscheeden sooverre overtuijgd
geworden dat een niet alleen burgerlyke
bedieningen sijn ontnoomen geworden maar
is ook volgens resolutie van den e: agtb:ren
politijcquen raad, aan de Caab geordonnert
omme na 't vaderland versonden te worden

dit is 't geene ik nodigh geoordeelt heb korte-
lijk aan ue: eerw:de voor te stellen. Indien
er bewijsen van dit mijn seggen veruijscht
worden, sal ik die geeven ter plaats aldaar 't behoort.

Ik ben met groote agtinge,

U eerw:dens berijtwillge
vrind en dienaar
(signed) J:s Starrenberg

Ter raadhuijse
Stellenbosch den
18:e januarij 1707

(in the handwriting of Hendricus Beck)
gecollatroneert en accoort bevon-
den.
(signed) Henricus Beck
V.D.M.
(signed) J. Mulder
ouderling

Print Email