1707 Mar 12 (Annex 'C' #23 - Willem Helot to Stellenbosch KR) - p. 81

Article Index

81 

C

Stellenbosch

Aan den eerw: predicant
Henricus Beck, ende verdere
leden der kerkenraad aldaar

Goede Vrinden

Ingevolge u eerw:s verzoek bij missive
gedaan, om de kerkenraad van Draakenstijn
bij u: collegie tsaamen te voegen, en al zoo
de gedaane stutting der kerkelijke geboden, door
den land-drost gedaan, te examineeren, en
daar over te raadpleegen, heeft den ed:len heer
gouvern:r en e:e agtb: politicquenraad, naar
overweeging, gestemd in u eerw:s verzoek,
en authorizeeren dierhalven den kerkenraad
van Draakenstijn bij deesen, indien het van
haar welgevallen zij, haar met u eerw:s te
conjungeeren, en aldus het gezustineerde van
den land-drost vermeld, by hem schriftelijk
aan u eerw:s overgeleeverd, behoorlijk, te
examineeren.

Ter ordonnantie van den ed:l
h:r gouverneur en den raad
(signed) W:m Helot secret:s

An 't Casteel de Goede Hoop
den 12:n maart 1707

(in the handwriting of Hendricus Beck)
gecollatroneert en accoort bevonden.
(signed) Henricus Beck V.D.M.
(signed) J. Mulder
ouderling

Cabo 1707 

Print Email