1707 Mar 17 (Annex 'D' #24 - Stellenbosch KR to landrost Starrenberg) - p. 83

Article Index

83

neder stelt; namentlijk dat Wessel Pretorius [tot]
sijn eed en pligt soo grovelick heeft misda[an]
omdat hij heeft geconspireert tegen sijn over[ig-]
heijd, dat hij andere heeft verleit, en daar
door geworden een verwekker van seditie &:a
en indien Jacob van der Heiden een der
principaalste verwekkers, belhamel, en aan-
voerders is van alle die verdeeltheeden en
reeds van sijn mijn eedigheijd, ontrouw, laste[r-]
ingen, en valsheeden soo verre is overtuijgd
geworden &:a dat u:e sig van sijn pligt
niet gequeten heeft. Want soo u:e sulcx
getoont en beweesen had, soo had de k:kraad
niet vermogt haar te nomineeren, alsoo sij
seer wel bewust is /agtervolgens de k:ke ord:n
en sijnodale actens/ dat sodaanige persoon[en]
in haar dienst niet moogen continueeren,
veel min opnieuws aangestelt worden
maar dewijl u:e uijt derselver behandeling
niet heeft doen sien, nog ons heeft ko[nd]en
doen afneemen, als ofse soodaanige sijn
soo vind sig de k:kraad niet bevoegt dese persoo-
nen met afsettinge van k:ke dienst te straffen
nademaal de k:kraad dese persoonen als dan
eerder censureren en straffen sou, als u:e daar 't
de natuur en vijgentschap van die sonden is, datse
de overigheijd door haar te straffen aantoont
en voorgaat en daar op de k:ke om in 't
hare volgen moet.

Daarnevens brengt de k:kraad u:e te cinnen
dat de ed:le heer gouverneur, en de e: agtb:
raad van politie dese persoonen reeds in haare
k:kelicke bedieninge goetgekent, en authori-
satie

Print Email