Skip to main content

Die eGGSA Gedragskode

As lid van eGGSA sal ek
  • 1. te alle tye met integriteit optree;
  • 2. die nodige erkenning verleen aan die intellektuele eiendom van andere;
  • 3. die privaatheid van andere respekteer;
  • 4. die vertroulikheid van informasie handhaaf;
  • 5. volle verantwoordelikheid aanvaar vir enige genealogiese navorsing vir myself of andere;
  • 6. nie persoonlike voordeel nastreef ten nadeel van die Genootskap nie en sal altyd poog om die Genootskap se beeld te bevorder;
  • 7. my nie aan enige diskrimenrende praktyke tydens genealogiese aktiwiteite skuldig maak nie;
  • 8. openbare begrip vir genealogie en die voordele daarvan bevorder.
  • Hits: 6892