Skip to main content

Cape Town Baptisms 1653 to 1663

These baptisms have been extracted from the letters of Pieter van der Stael, krankbesoeker at the Cape between 1655 and 1663, reporting to the Amsterdam Classis, transcribed by Corney Keller and available here.

Mansell Upham has written an article incorporating the baptisms and marriages as found in the Commander's Diary of 1651 to 1662 which can be found on the First Fifty Years site.

The actual text of the transcript is quoted below the baptism or baptisms.


1653

24 August

Bernert Willemsz Wilant, son of  Willem Barentsz Wiland or Wijlant, krankbesoeker at the Cape.
(see Corney Keller's comments to his transcript of the De Stael letters to the Classis Amsterdam) 

Den 17 augusti in't jaer 53 is hijer gekomen mit schip Die Fenicx domine Ironte uth gevaren van die camer Amstelred heeft hijer:-

Den 24 een predicatie gedaen ende het heijlige avontmael des (sic) uth gedeilt heeft ock mijn soontien gedoopt out sijnde jaer en tin weken genaemt Bernert Willemsz Wilant en is die eerste gebor[...] christen die in dese voortresse geboren is.


25 December

Abraham, aged 2 months and 7 days, son of Jan Antonisz van Riebeeck, commander at the Cape of Good Hope

Den 22 desemb in't jaer 53 is hier gekomen mit schip Breda domine Abraham Lendersz uth gevaren van die camer Hoorn en heeft op kersdaegh hier gepredickt ende het heijlige avontma[...] des Heeren utgedeilt ende onse <heer> commandaers soontien gedoopt out sijnde twe maent seven dagen genaemt Abraham van Rebeeck.


1654

30 October

Reinier Hindercksz, son of Hindrick Bomtien.

Den 24 october in't jaer 54 is hijer gekomen mit jacht Die Bul [...] uth gevaren van die camer Seelant domine Marcus Maseius end heeft den 30 ditto gepredickt ende het heijlige avontmael uth gedeilt ende gedoopt het soontien van Hindrick Bomtien tunman genaemt Reinier Hindercksz out sijnde (blanco)


1656

22 October

Dirck, son of Heindrick Boom, gardner, witnesses: Jan van Riebeecq and Maria la Quellerije his wife

Den 16:en octob:r is hier aengecomen 't schip Breda daer op was d:o Bernardus Brochbron

Den 22:en d:o heeft d:o Brochbron een predicatie gedaen ende gedoopt het zoontgen van Heindrick Boom thuijnier ende is genaemt Dirck, de getuigen sijn Jan van Riebeecq commandeur dese fortresse, ende Maria la Quellerije zijn huijsvrouw, Godt de Heere geve dat het gedoopte kinde- ken tot zijns naems eere mach opwassen.


26 October

Abel, an adult whose parents were Mennonites

Den 26:en d:o heeft d:o Bruchbron wederom een predicatie gedaen ende gedoopt een bejaert persoon, die zijn ouders Menno gesint zijn geweest, ende is genaemt Abel, Godt verleene hier twe meeren meer zijnen zegen.


1659

17 July

Martijnus, child of the sergent located on the ship 't Slot van Hooningen

Hendrick, son of a slave woman

Den 15:en julij a:o 1659 gearriveert 't schip genaemt Het Hoff van Zeelant, daer op was een predikant genaemt Cornelius Jansoonius van wegen de camer van Zeelant om naer India te varen.

Den 17:en d:o heeft do:e Jansoonius sijn eerste predicatie gedaen ende gedoopt twee kinderen, een vande sarijchant bescheiden op 't Slot van Hooningen is genaemt Martijnus, het ander van een slaevin is genaemt Heindrick Godt geeft datse tot zijne naems eere mogen opwassen.


20 July

Jannetge, child of Jan Reijniersz, free burger

Jan, an adult whose parents were Mennonites

Den 20:en d:o heeft do:n Jansoonius wederom een predikatie gedaen, ende gedoopt het kint van Jan Reiniersz vrij- burger, en is genaemt, Jannetge, met noch een bejaert persoon wiens ouders Menno gesint sijn geweest, ende is genaemt Jan, ende heeft oock zijn belijdenis des geloofs gedaen, ende mede gecomuniceer[t]


1660


12 June

Cathrijn, child of Heindrick Heindricxsz van Zuerewaerden

Dirck, child of Elbert Dircxsz free burger

Den 10:en junij a:o 1660, is alhier g'arriveert het schip genaemt De Vogel Phoenicx van wegen de kamer van Delft, daer een predikant opis, genaemt d:o Gerardus van Holckenburch.

Den 12:en dt:o heeft d:o Holckenburch zijn eerste predikatie gedaen, ende dese twee kinderen gedoopt, een van Heindrick Heindricxsz van Zuerewaerden vrijburger ende is genaemt Cathrijn, het andere van Elbert Dircxsz vrijburger en is genaemt Dirck, Godt de Heere laet dese gedoopte kindere tot zijns naeme eere op wassen.


15 July

Anthonia, child of Pieter van der Stael, krankbesoeker

Den 14:en julij a:o 1660, is alhier in de baij g'arriveert het schip, genaemt De Noote Muschaet Boom van wegen de kamer Amsterdam, daer een predikant op is genaemt d:o Francois Karon.

Den 15:en d:o heeft d:o Karon zijn eerste predikatie gedaen ende gedoopt het kint van den kranckbesoecker Pieter vander Stael, ende is genaemt Anthonia.


18 July

Jannetje, child of Thielman Heindricxsz, free burger 

Pietertje, child of a slave woman belonging to Pieter van der Stael

Reintje, child of a slave woman belonging to the Commander

Den 18:en d:o heeft d:o Karon wederom een predikatie gedaen, ende gedoopt dese 3 kinderen, een van Thielman Heindricxsz <vrijburger> en is genaemt Jannetje, een van mijn slavin is genaemt Pietertje, en een vande slavin vanden h:r commandeur is genaemt Reintje, dese twee zijn onechte kinderen, Godt de geeft dat dese gedoopte kinderen tot zijne naeme eere mogen opwassen.


1661

28 April

Volckera Elijsabeth, child of De Langhe, senior merchant on the ship Dordrecht
witnesses:  Dirck Steur, member of the Council of India, and Elijsabeth van Berckel, wife of Haenstee

Den 24:en d:o is hier aengecomen het jacht genaemt Erasmus van wegen de kamer van Rotterdam daer een predikant op was, is genaemt dom:e Johannis Doncker

Den 28:en d:o heeft dom:e Doncker een predikatie gedaen, ende gedoopt het kint, van den opper- koopman, De Langhe, bescheiden op 't schip ge-naemt Dordrecht van wegen de kamer van Delfft, ende is genaemt, Volckera Elijsabeth de getuigen zijn d' e: heer Dirck Steur ordina- ris raet van India, ende Elijsabeth van Berc- kel m:e vrou van Haemstee, Godt de Heere geeft dat dit gedoopte kint tot zijne naems eere mach opwassen.


28 August

Christina, daughter of Elbert Dircxsz, free burger
Witness: Jannetge Boddijs

Jacob, an illegitimate boy

Jacob, another illegitimate boy

Annatje, an illegitimate girl

Den 28:en d:o heeft dom:e Van Akendam wederom een predikatie gedaen, ende gedoopt dese vier na-volgende kinderen, een dochterken van Elbert Dircxsz vrijburger, ende is genaemt Christina de getuige is Jannetge Boddijs, twee zoontjes zijn genaemt Jacob, het vierde een meijsje is genaemt Annatje, dese drie zijn onechte kin-deren, Godt de Heere geef dat dese gedoopte kinderen, tot zijns neams eere mogen opwassen.


1662

23 April

Joanna, daughter of Jan van Riebeeck, Commander
witnesses: the Commander Zacharias Wagenaer and his wife Maria Wagenaers, and Geertruid van Riebeeck, the wife of Pieter van der Stael

Grisella, daughter of Wouter Cornelisz Mostaert, burger councillor
witnesses: Heindrick Heindricxsz van Seurwaerden, free burger, and Thomas Muller, free Saldanha trader

Engel, daugher of Joachim Blanck, dispenser
witnesses: Christina Does, wife of Elbert Dircksz Diemer, free burger

Arent, son of Jan Martensz de Wacht, free burger
witness: Frans Gerritsz vanden Uijthoorn, free farmer

Coenradus, son of Jacob Kloeten, free famer
witnesses: Sjaeck, the labourer of the master carpenter, Leendert Cornelisz van Sevenhuijsen, free burger, and Jannetje Ferdinandus, the wife of Jeurjaen Jansz, free burger

April anno 1662

Den 21:en d:o is al hier g'arriveert het jacht genaem<t> Het Kalff daer een predikant op is genaemt dom:e Anthonius Scheerius, van wegen de kamer Amster- dam

Den 23:en d:o heeft dom:e Scheerius, een predikatie gedaen, ende sijn ten doope gepresenteert dese vijff navolgende kinderen, waer van dom:e Scherius gedoopt heeft, het dochterken van den e: h:r commandeur Jan van Riebeeck, is genaemt Joanna, de getuigen sijn d' e: h:r command:r Zacharias Wagenaer, ende sijn huisvrou Maria Wagenaers ende Geertruidt van Riebeeck, de huisvrou van Pie- ter van der Stael, en alsoo dom:e Slipperius, mede inde kercke was, heeft de andere vier kinderen gedoopt, te weten het dochterken, van Wouter Cornelisz Mostaert, regerende burgeraet, en is genaemt Grisella, de getuigen sijn Heindrick Heindricxsz van Seurewaerden, vrijburger, en Thomas Muller vrije Saldanha vaerder, en het dochterken van Joachim Blanck, dispensier en is genaemt Engel, de getuijgen sijn Christina Does, de huisvrou van Elbert Dircksz Diemer vrijburger, ende het zoontje van Jan Martensz de Wacht, vrijburger en is genaemt Arent, de getuigen is Frans Gerritsz vanden Uijthoorn vrij lant bouwer, en het zoontje van Jacob Kloeten vrij lant bouwer, is genaemt Coenradus, de getuigen sijn Sjaeck de knecht vanden baes timmerman, Leendert Cornelisz van Sevenhuijsen vrijburger, ende Jannetje Ferdiandus, de huisvrou van Jeurjaen Jansz vrijburger, Godt de Heere geeft dat dese gedoopte kinderen tot sijne naeme eere mogen opwassen.


3 May

Eva, an adult female, the first native of this country, known as Hottentoos
witnesses: Roelof de Man, junior merchant and second in charge of the fort, and Pieter van der Stael, kranckbesoeker

Meij anno 1662

Den 3:en d:o heeft dom:e Sijbelius wederom een predikatie gedaen, ende gedoopt een bejaarde vrous persoon de eerste van dese ingeborene lantsluiden, genaemt Hottentoos, is genaemt met den naem Eva de getuijen sijn Roelof de Man, ondercoopman, en tweede persoon van deser fortresse, en Pieter vander Stael kranckbesoeck:r mede van deser fortresse.


8 October

Elsje, child of Heindrick Heindricksz van Suerwaerden, free burger and burger counillor
witneses: the parents themselves

Machteltje, child of Jacob Hubrechtse Roosendael, one of the master gardeners, born after his death
witnesses: Frans Gerritsz van Uijthoorn, free burger, and his wife Neeltje Jacobs van Roosendael

Cathalina, illegitimate child of a slave woman

Marij, illegitimate child of a slave woman

Den selffden d:o (8 October) heeft dom:e De Paep des namiddachs een danckseggingh predikatie gedaen, ende ge-doopt dese vier navolgende kinderen, een van Heindrick Heindricksz van Suerewaerden vrij-burger, sijnde tegenwoordigh regerende bur-ger raet, en is genaemt Elsje, de getuigen sijn de ouders selve, ende een van den baes hove[-] nier, Jacob Hubrechtse Roosendael, dat na sijn overlijden geboren is, en is genaemt Machteltj[e] de getuijgen sijn Frans Gerritsz vanden Uijthoorn vrij lantbouwer, ende sijn huisvrou Neeltje Jacobs van Roosendael, de andere twee sijn onechte kinderen van slavinne, geboren, waer van het eene genaemt is, Cathalina, ende het ander Marij, Godt de Heere geeft dat dese gedoopte kinderen tot sijne naeme eere mo-gen opwassen.


1663

6 April

Virena, child of Herman Klincke, admiral
witnesses: Leonard Winnincx, the vice admiral, Gijsbrant Geske, Coenraet Honcke, en joffvrouw Susanna Huisman for joffvrouWagenaers and widow of the late Jacob van de Couter, and joffvrouw Maria Trompers

Den 6:en d:o (April a:o 1663) alhier is gearriveert, het jacht genaemt Durgerdam, daer een predicant, op is genaemt dom:e Balthasar de Metre van wegen de kamer Amsterdam

Den selffden d:o heeft dom:e De Metre aen boort gedoopt het kint, van den e: h:r admirael, Her- men Klincke, ende is genaemt Virena, de ge- tuigen sijn Leonard Winnincx, d' e: h:r vice-admirael, den e: h:r Gijsbrant Geske, voor d'- e: h:r Coenraet [Hoencke], en joffvrou Susanna Huisman, voor joffvrou Wagenaers, en wedue van wijlen Jacob vande Couter, en joffvrou Maria Trompers, Godt de Heere geeft dat dit gedoopte kint tot Sijne naems eere mach op wassen.


8 April

a child of the junior merchant and second person of this fort
witnesses: the Commander Van Rijck and his wife

Christina, child of Elbert Dirxsz Diemer, free burger
witnesses: Joachim Blanck, dispenser, and his wife Jannetje Boiddijs

Coenraat, child of Jan Coenraetsz Visscher
witnesses: Jacob Kloeten, fellow free farmer, and his wife

Louwijs, child of a slave woman
witnesses: Gabriel Joosten Cornet, and Denijs Otto, both corporals

Den 8:en d:o heeft dom:e De Metre een predikatie gedaen, ende gedoopt dese vier navolgende kin-deren, een vanden ondercoopman, en tweede persoon, van deser fortresse, de getuigen sijn d'e: h:r command:r Van Rijck ende sijn huisvrou, een van Elbert Dircxsz Diemer vrij bur- ger, en is genaemt Christina, de getuigen sijn Joachim Blanck, dispensier, en sijn huisvrou Jannettje Boiddijs, een van Jan Coenraetsz Visscher, en is genaemt Coenraet, de getuigen sijn Jacob Kloeten, mede vrij lant bouwer ende sijn huisvrou, ende een van een slavin gebooren, en is genaemt Louwijs, de getuigen sijn Gabriel Joosten Cornet, en Denijs Otto beide corporaels, dit kint is in onecht geboren Godt de Heere geeft dat dese gedoopte kinderen tot Sijne naeme eere mogen opwassen.

2 August

Lydia, daughter of Heindrick Lacus, fiscal and secretary in service of the honourable Company, the witnesses were the noble lord Over 't Water, Orcinaris of the Council of India and the noble Lord Van Hoorn, Extraordinary Councillor of India, and joffvrou Van Hoorn his wife, and joffvrou Wagenaers  the wife of the noble lord Commander Wagenaer

The son of Thomas Muller, free Saldanha worker, the witnesses were the parents themselves

Anna, illegitimate child of a slave woman

Elijsabeth,  illegitimate child of a slave woman

Augustus Anno 1663 Den 28:en d:o is hier g'arriveert, het schip genaemt De Meerman, van wegen de kamer van Delft daer een predikant op is genaemt dom:e Kasier. September Anno 1663 Den 2:en d:o heeft dom:e Petrus Kasier, een predi- katie gedaen, ende het h: avontmael des Heeren uijtgedeelt ... Den selffden d:o heeft dom:e Kasier des namiddaghs een danckseggingh predikatie gedaen, ende gedoopt dese vier navolgende kinderen, het dochtertje van Heindrick Lacus, fiskael en secretaris, in dienste van d'e: comp:e en is genaemt Lydia, de getuigen sijn d'e: h:r Over 't Water, ordinaris raet van India en d'e: h:r Van Hoorn, extraordinaris raet van India, ende joffvrou Van Hoorn sijn huijsvrou, ende joffvrou Wagenaers de huijsvrou van d'e: heer command:r Wagenaer, ende het zoontje van Thomas Muller vrije Saldanha vaerder, de ghe- tuigen sijn de ouders selve, de andere twee sijn onechte kinderen van slavinnen gebooren, waer- van het eene is genaemt, Anna, ende het ander Elijsabeth, Godt de Heere geeft dat dese gedoopte kinderen tot sijns naems eere mogen opwassen. Den selffden d:o heeft dom:e Kasier des namiddaghs na de predikatie, ende het doopen van de kinderen getrout Heindrick Reinste, vrij huijstimmerman met Barbara Geens, d'weduwe van Jacob van Roosendael zal: in sijn leven gewesene baes hovenier, Godt de Heere gelieve dese luiden in haer houwelijck te zegenen.

4 August

Hester, daughter of Jan Zacharias situated on Robben Island, the witnesses were the parnts themselves.

Den 4:en d:o heeft dom:e Kasier, des savonts voor het gebedt, gedoopt het dochtertje, van Jan Zacharias leggende op het Robben Eijlant, ende is genaemt Hester, de getuigen sijn de ouders selve, Godt de Heere geeft dat dit gedoopte kint tot sijns naems eere mach opwassen.

  • Hits: 48881