Skip to main content

Cape Town Marriages 1656-1662

These marriages have been extracted from the letters of Pieter van der Stael, kranbesoeker at the Cape between 1655 and 1663, reporting to the Amsterdam Classis, transcribed by Corney Keller and available here.

The actual text of the transcript is quoted below the baptism or baptisms

A more complete listing compiled by Mansell Upham, taken from the Diary of the Commaner of the Cape 1652-1662, can be found here.


1656

21 May

Jan Woutersz born in Middelburgh, assistant, married to Catharijn Anthonis born in Celagon in Bengale.

Den 21:en meij is Jan Woutersz van Middelburch adsistent voor den raet deser fortresse, getrout met een swarte jonge dochter genaemt Catharijna Anthonis van Celagon in Bengale, Godt gelievede zelvige te zegenen.


1658

13 January

Elbert Dircxs born in Emmerich, free burger, married to Christina Does, born in Doesburgh, the step daughter of the sergeant Jan van Harreweerden.

Den 13:en januari a:o 1658 is alhier voor den raet getrout Elbert Dircxs van Emmerich, vrijburger alhier, met Christina Does, van Doesburgh, zijnde de schoon dochter van den zarjant Jan van Harreweerden leggen- de alhier in't fort de Goede Hoope.


9 April

Heindrick Heindricxsz, born in Seurweurden, free burger, married to Grietgen Fransz Meeckhoff, born in Steenwijck, arrived on the ship 't Wapen van Amsterdam.

Den 9:en april is alhier, mede voor den raet getrout Heindrick Heindricxsz, geboortigh van Seurweurden vrijburger alhier, met Grietgen Fransz Meeckhoff, geboortigh van Steenwijck, hier gearriveert met het schip genaemt 't Wapen van Amsterdam, Godt de Heere gelieff de selve, al te samen te zegenen hier tijdelijck, en namaels, eeuwighlijck, Amen.


1659

30 August

Tielman Heindricx, born Uijtrecht, married to Maijken Heindricx vanden Berch, born Cooltjens Plaet, widow of Jacob Theunisse, who was of Cooltjens Plaet, freeburger here.

Den 30:en augustij a:o 1659 is getrout alhier voor den raet, Tielman Heindricx geboortigh van Uijtrecht, met Maijken Heindricx vanden Berch, geboortigh van Cooltjens Plaet weduwe van Jacob Theunisse, van Cooltjens Plaet gewesen vrijburger alhier, Godt de Heere gelieve deselvs te zegenen.


1661

6 June

Joachim Blanck, bachelor, born Lubeeck, dispenser in the service of the company, married to Johanna Boddijs, born in Doesburgh, widow of the late Jan van Harrewaerden, in life ensign-bearer.

Junij anno 1661

Den 6:en d:o is alhier voor den raet getrout Joachim Blanck, jongman geboortigh van Lubeeck, dis- pencier in dienst vande e: comp:e. met de wedu:e van Jan van Harrewaerden za:, in zijn leven vaendrager, genaemt Johanna Boddijs, van Doesburgh, Godt de Heere gelieve de zelve te zegenen.


10 July

Thomas Christoffel Muller, bachelor, born Leipsich, free Saldanha trader, married to Katarina Kroons, born in Bommel, spinster.

ij Jul anno 1661

Den 10:en d:o is alhier voor den raet getrout Thomas Christoffel Muller, jonghman geboortigh van Leipsich vrije Saldanha vaerder, met Katarina Kroons van Bommel, jonge dochter, Godt de Heere gelieve de zelve zegenen.


23 August

Jan Pietersz van Caspel ter Maere, widower, free burger and farmer, married to Beatricx Weijman, born in Utrecht, spinster, passenger on the ship De Jonge Prins, currently moored here.

Augustij anno 1661

Den 23:en d:o heeft dom:e Van Akendam, wederom een predikatie gedaen, ende getrout Jan Pietersz van Caspel ter Maere, weduwenaer, vrijbur- ger, ende landbouwer, met Beatricx Weijman van Utrecht, jonge dochter, bescheiden op het al- hier ter rheede leggende schip De Jonge Prins wegen de kamer van Hoorn.


13 October

Frans Gerritsz vanden Uijthoorn, free farmer, bachelor, married to Neeltje Jacobs van Rosendael, spinster, the daughter of Jacob van Rosendael, master gardener.

October anno 1661

Den 13:en d:o is alhier voor den raet getrout Frans Gerritsz vanden Uijthoorn, vrij landtbou- wer jongman, met Neeltje Jacobs van Rosen- dael, jonge dochter, zijnde de dochter van Jacob van Rosendael de baes hovenier.


1662

26 January 

Abraham Gabbama, bachelor, born in Sgraven Hage, fiscal in service of the company, married to Petronella Does, born in Doesburgh, spinster, the step daughter of the late Jan van Harrewaerden, in life ensign-bearer.

Januarij anno 1662

Den 26:en d:o is alhier voor den raet getrout s:r Abraham Gabbama, jonghman geboortigh in Sgraven Hage, fiskael in dienst van d' e: comp:e, met joffvrou Petronella Does van Doesburgh, jonge dochter, sijnde de schoon dochter van Jan van Harrewaerden za: in zijn leven vaendrager, Godt de Heere gelieve de zelve te zegenen.


3 September

Hans Ras, born in in Engel, bachelor, free farmer, married to Catharijna Ufftincx, born in Lubeeck, widow, arrived here on the ship named 't Hoff van Zeelant.

Den selffden d:o is alhier voor den raet getrout Hans Ras van Engel, jongman, vrijlantbou- wer, met Catharijna Ufftincx, van Lubeeck wedue alhier g'arriveert, met het schip ge- naemt 't Hoff van Zeelant, van wegen de kamer van Zeelant.


20 September

Cornelis Willems Caep, bachelor, born in in Enckhuijsen, married to Hester Pinje, from Sgravenhage, spinster, both aboard the ship de Cogghe.

Den 20:en d:o is alhier, voor den raet getrout, Cornelis Willems Caep, jonghman van Enckhuijsen, met Hester Pinje, uijt Sgravenhage, jonge dochter, beide bescheide op 't schip de Cogghe van wegen de kamer van Hoorn.


29 October

Heindrick Lacus, born in Wesel, bachelor, bookkeeper and secretary in the service of the company, jongman, married to Lijdia de Pape, aboard, spinster, daughter of Nathaniel de Pape, minister on the ship named Orangje.

October anno 1662

Den 29:en d:o is alhier voor den raet getrout Hein- drick Lacus, van Wesel jongman, boeckhouder ende secretaris in dienst van d:n e: comp:e met Lijdia de Pape, bescheiden, jonghe dochter van den eerwaerdighen, Godt saligen dom:e Nathaniel de Pape, bescheiden predikant op 't schip genaemt Orangje, van wegen de kamer van Zeelant.


1663

2 September

Heindrik Reinste, free house caprenter and Barbara Geens, the widow of the late Jacob van Roosendael, in life master gardener, were married by Dominie Kasier.

Den selffden d:o heeft dom:e Kasier des namiddaghs na de predikatie, ende het doopen van de kinderen getrout Heindrick Reinste, vrij huijstimmerman met Barbara Geens, d'weduwe van Jacob van Roosendael zal: in sijn leven gewesene baes hovenier, Godt de Heere gelieve dese luiden in haer houwelijck te zegenen.

  • Hits: 22558