Skip to main content

Cape Town Baptisms 1691

(page 42 continued)

1691

Den 18 Martius sijn van de E Comp' slavinne kinderen
gedoopt ten overstaen van Sr. Andrijs de Man, Aministrateur
deses commandements, ende den E. Willem Padt Capt' als
getuijgen van Comps weegen

een kindt van Anna van de Caep genaemt Abraham halfslaght
een kindt van Catharina van de Caep genaemt Pieter [mesties]
een kint van Eva van Madagasker genaemt Jacobus halfslag
een kint van Wa[r]re van Madagasker genaemt [Ambrossus] heelslag
een kint van [Belbbersmen], van Madagasker genaemt Dirck heelslag
een kint van Calloë van Madagasker genaemt [Maria] heelslagh

Den selfde dito (18 Martius) een kint gedoopt daer van vader is Jan Vermeulen
de moeder Catrina van Bengalen, als getuijge stont
Aeltie, Am[ei]den, ende genaemt Willemt[ie]

Den selfde dito (18 Martius) een kint gedoopt daer van moeder is Matha Manuels als
getuijge stont [... ... ...] Jan Vermeu-
len, met Maria Bart[ende] genaemt Catrijna

Den selfde dito (18 Martius) een kint gedoopt daer van vader is Hendrik Cornelis
de moeder Beatrix Gijsberts als geuijge stont
Geesie Jans ende genaemt Annetie

page 43

Den 1 April een kindt gedoop daer van vader is Jan Sm[...] (disappears in binding)
de moeder Adriana Tol, als geuijge stondt Jan Most[...]
ende Catrina Ciens, ende genaemt Heiltie.

Den selfde dito (1 April) een kint gedoopt waer van vader is Jan Janse Viss[...]
ende Catrijna van der Zee, als getuijge stont Zacharia [...]
Wagenaer ende is genaemt Saertie.

Den 13 dito (April) een kindt gedoopt van het alhier ter [...]de leggende Deens[...]
Schip, het Vliegende Hert genaemt, waer van vader is Adolp[h]
Huge, de moeder Amelia Leonart, als getuijge stont Peter[...]
Klouthoff, ende Christina Leonart, is genaemt [Ameliatte..]

Den 15 dito (April) een kindt gedoopt daer van vader is Cornelis Victor, [...]
moeder Cornelia Junius, als getuijge stondt Joannes P[...]
=torius, ende Christina van den Bergh, ende genaemt Joann[...]

Den selfden dito (15 April) een slaevinne kindt gedoopt van Juffr. Cruse
[o.]er welke Juffr. Cruse in persoon als getuige het
formulier heeft beandtwoort ende als getuige gesta[...]
ende is genaemt Geertruij.

Den selfden dito (15 April) nogh een slaevinne kindt van de Edt. Heer Commandr.
genamet Catrina van Bengalen, als getuige stondt een
gedoopte swart, genaemt Octavius van Bengalen, en
is genaemt Philippus.
F: (in the left margin under the date indicating this is a reference to elsewhere on this page)

Den 20 Maij een kindt gedoopt [aen Stellenbosch] waer van vade[r]
is Mathijs Greeve de moeder Susanna Claesze als
getuijge stont Cornelis Botma, ende Aeltie Vannes,
genaemt Margareta.
(the ink across the phrase "aen Stellenbosch" looks more like a smear than a crossing out and may be more accident than design)

Den selfde dito (20 Maij) een kindt gedoopt waer van vader is Sr. Andrijs de
Man, Secounda persoon [dese C...] ende de moeder
Juffr. Elsie van Suijrwaerden, als getuijge stondt den
[Wel] Ed. Heer Gouverneur Simon van der Stel, is
genaemt Maria Elisabeth.

Den 2[4] dito (Maij) op Heemelvaert, gedoopt verscheiden bejaerde persoon[en]
na voorgaende beleidenisse als Jan van de Caep, end[e]
Henrik van de Caep beide Ed Comps Slaven. nogh med[e]
Moses van [Areka.], Ariaentie van Saakpatnam, ende
[Cat]harina van Bengalen, sijnde alle drie slaven van d[e]
Edl. Heer Gouvernr. Simon van der Stel.
5 s. bejaarden slaven (inserted in the left margin under the date)

F:  NB: (preceding the date below, this is a cross refrence to the entry at 15 April above, indicating that this entry belongs there) Den 29 April een kindt gedoopt waer van vader is Hendrik
Bouman, de moeder Geertuij de Witt, als getuijge
stont Theunis Dirkze van Schalkwijk, ende Geertruij
Lubberingh, is genaamt Christina.
(this last phrase "is genaamt Christina" is in a different handwriting suggesting that the name of the child was added at a later date)

Den 27 dito (Maij) een kindt gedoopt waer van vader is Dirk
Pretorius, ende moeder Margariet Hanze, als ge-
tuijge stondt Klaes Cornelisse, ende Maritie Douw[...]
is genaemt Joannes.
(the 'dito' in the date almost certainly refers to May and not April, as this is not part of the reference 'F:' above)

Den 3 Junius een kindt gedoopt waer van vader is Di[...]
Mol, de moeder D[aa]tie Rijke, als getuijge st[...]
Adriaen van Rheede, ende Anna Hoeks, is genaemt
Gerridt.

Den 10 dito (Junius) een kindt gedoopt waer van vader is Hendr[...]
Harts, de moeder Judith Marquart, als geutijg[...]
stondt Sara van Roosendal, is genaemt Abigael

Den 8 Julij een kindt gedoopt waer van vader is
Dirk van Coninghooven de moeder Jan[...]
tie Bordt, als getuijge stondt Isaac Scrijver [...]
Marritie Logie, is genaemt Helena.

Den 29 dito (Julij) een kindt gedoopt waer van vader is Coenraedt Ja[n...]
Visscher, de moeder Catrina Janse van der Zee
ende is genaemt Evert.

page 44

Den selfde dito (29 Julij) sijn van de Edl. Comps' slavinne kinderen gedoopt
ten overstaen van Sr. Andrijs de Man, administr. deses
gouvernements, ende den E: Willem Padt Capt' als ghe-
tuijgen van Comps' wegen.

een kindt van Jumara van de Caep genaemt Piter Bernardus halfslag[.]
een kindt van Elisabet van de Caep genaemt Reiner halfslagh.
een kindt van Sabelenana van Madagasker genaem(sic) Martha heelslagh.
een kindt van Angorie van Madagasker genaemt Marcus halfslagh.

Den 17 Augusti een kindt gedoopt aen Stellenbosch waer
van vader is Roelof Pasman, de moeder Fijtie
Schalk, ende is genaemt Trijntie.

De 26 Dito (Augusti) een kindt gedoopt waer van vader is Oeloff Bergh, de
moeder Anna de Coning[h] tot getuijgen stonden
den E: Fiscael Joannes Cornelis Simons, ende Juffr.
Anna Catharina Padt is genaemt Joanna Magdalena.

Den 9 September een kindt gedoopt waer van vader is
Chrijstoffel Hen[n]ingh, de moeder Antonetta de
Visscher, als getuijgen stondt Jan van Brienen ende
Catharina Cloeten, is genaemt Cornelia.

Den 16 dito (September) sijn gedoopt versceiden bejaerde persoonen, op hare
voorgaende gegeven belijdenisse, Urbanus van Madagasker
Claes Janse van de Caep, Clemintra van de Caep, Isabella
van de Caep, Lijsbeth van Madagasker, als meede Manuel
van Macasser slaef van de E: Admintr. Andries de Man.

Den 23 dito (September) een kindt gedoopt waer van vader is
Joannes [Phijpher], de moeder Maria Hen
driks, als getuijghe stondt Lambart van Hoff
ende Susanna Greefs is genaemt Anna.

Den selfden dito (23 September) een kindt gedoopt waer van vader is
Paul Henghst de moeder Maria Schalk als
getuijge stondt Claes Cornelisse, met sijn
huijsvrou Bentris van Coutchiee is genamet
Anna.

Den 24 8bris aen Stellenbos een kindt gedoopt waer van
vader is Bartholomeus Janse, de moeder Engeltie
Cornelis, als getuijge stondt Joannes Stael ende Annetie
Janse Louw ende is genamet Cornelis.

Den 11 Novembris een slavinne kindt gedoopt van de Heer
Gouvernr. waer van vader is Cæsar de moeder
Susanna, als getuijge stondt de gedoopte swartinne
Arrianetie meede een slavinne van den Hr. Gouvernr.
ende is genaemt Maria.

Den 9 Decembris een kindt gedoopt waer van vader is
Aaron, de moeder Helena, als getuijge stondt Octavius
ende Arriantie, ende is genaemt Josijntie.

Den 16 dito (Decembris) een kindt gedoopt waer van vader is Joan
Blesius, de moeder Christina Diemmers
tot getuijge stondt Roelof Diodati, ende
Christina Does, ende is genamet Dominicus

Den 23 dito (Decembris) sijn twee bejaerde persoonen gedoopt na voorgaende
belijdnisse, Joannes van de[Cust, ende [Josef.h]
van Maccasser beide vrijborger[...]

page 45

Den 30 dito (Decembris) een kindt gedoopt waer van vader is Willem ten Dam-
me, de moeder Helena Guliks, de getuijgen sijn geweest
den Edl. Heer Gouvernr. Simon van der Stel ende Juffr.
Elsebe van Suyrwaerden, ende is genaemt Constantia.

  • Hits: 8333

Source: Cape Archives Verbatim Copies VC 603, Nederduits Gereformeerde Kerk, baptisms 1665 to 1696.

VC 603 is a photocopy made during the 1980s of the original, made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town repository and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).

The original register is now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1 1/1.


The transcription was originally made in 2006 by Richard Ball. Corrections were received from Delia Robertson and Alwyn Smit and Corney Keller had now completely revised and amended the original transcript (February 2012).

There are no doubt still mistakes, both of typing and transcription, but they are much fewer. We will be pleased to receive any suggestion for corrections.