Skip to main content

1660 Mar 20 (letter no. 4, 15 Jul 1659 to 2 Mar 1660)

 

14

Wijse voorsienighe seer discreten heeren
en raden der kercken, en des selve classis
met den aenkleve van dien

Mijn Heeren,
Ick blijve als noch continuerende, inde hoochste
danckbaerheit, over de weldaet aen mij bewesen, tot
beroepinghe van 't ampt daer ghij mij toe verkooren
hebt, ende blijve dierhalven grootelijcx aen u: e:
verobligeert, om desen niet te lanck te maken, en oock
te komen tot het gepasseerde 't sedert mijnen laetste
aen u geschreven in febru: a:o 1659. Soo is alhier -

Den 15:en julij a:o 1659 gearriveert 't schip genaemt Het
Hoff van Zeelant, daer op was een predikant genaemt
Cornelius Jansoonius van wegen de camer van
Zeelant om naer India te varen.

Den 17:en d:o heeft do:e Jansoonius sijn eerste predicatie
gedaen ende gedoopt twee kinderen, een vande
sarijchant bescheiden op 't Slot van Hooningen is
genaemt Martijnus, het ander van een slaevin
is genaemt Heindrick Godt geeft datse tot zijne
naems eere mogen opwassen.

Den 20:en d:o heeft do:n Jansoonius wederom een predikatie
gedaen, ende gedoopt het kint van Jan Reiniersz vrij-
burger, en is genaemt, Jannetge, met noch een
bejaert persoon wiens ouders Menno gesint sijn
geweest, ende is genaemt Jan, ende heeft oock zijn
belijdenis des geloofs gedaen, ende mede gecomuniceer[t]

Al soo den selffden d:o het nachtmael des Heeren is uijt
gedeelt, ende verscheide persoonen, van Het Hoff van
Zeelant, en 't jacht Den Achilles, en van 't Slot
Hooningen, die doen ter tijt alhier ter rheede lagen
mede gecomuniceert.

Den 23 d:o heeft do:n Jansoonius wederom een predikatie
gedaen, ende echtelijck getrout den ondercoopman
Adriaen vander Goe[s], jongman van Rotterdam
bescheiden op 't jacht Den Achillis,
met Anna Geens jonge dochter van Amsterdam
op 't Hoff van Zeelant, Godt die gelieve de selve
te zegenen.

den

15

Den 27:en d:o heeft do:e Jansoonius zijn affscheidt predi-
katie gedaen, ende:

Den 29:en d:o is hij met sijn schip 't seijl gegaen om sijn reijse
na Batavia te bevorderen, Godt de Heere verleene
haer een geluck en behoude reijse.

Den 30:en augustij a:o 1659
is getrout alhier voor den raet, Tielman Heindricx
geboortigh van Uijtrecht, met Maijken Heindricx
vanden Berch, geboortigh van Cooltjens Plaet
weduwe van Jacob Theunisse, van Cooltjens Plaet
gewesen vrijburger alhier, Godt de Heere gelieve
deselvs te zegenen.

den 2:en martij a:o 1660
is hier gearriveert de negen comp:s rethoir
schepen alwaer geen predicant mede gecomen is
soo dat in kerckelijkcke saecke niets voor gevallen
is, hier mede eijndigende soo bevele ick u lieden
inde genadighe bescherminge, des alderhoochsten
bevolen.
Van uwen alderootmoedighste
en dienstgenegen vrient

In 't fort de Goede Hoope
aen Cabo d' Boã Esperanse
desen 20:en martij a:o 1660 1660

Pieter vander Stael
kranckbesoeck:r
1660

 

16 (envelope letter no. 5)

Caep 1660

(addressed to:)
Aende wijse voorsienighe, seer
discreten heeren
Mijn heeren en raden der kercke
en des selve klassis met den aen
kleven vandien residerende
tot
Amsterdam
1660

Met vrient die
Godt geleide

(no sender on this envelope)

 


comments:

 In this letter he refers to a letter dated February 1659 which has not been found (yet)


Source: Stadsarchief Amsterdam, Archief van de Classis Amsterdam van de Nederlandse Hervormde Kerk: Ingekomen stukken betreffende kerkelijke zaken op Kaap de Goede Hoop,1655 -1792

Citation: NL-SAA, archiefinventaris 379, inventarisnummer 206, pp. 14-16

 

  • Hits: 9311