Skip to main content

1664 Jan 25 (kercklijcke missive)

 

39

Extract uijt sekere mis-
ive geschreven bij de e:d heer
gouverneur generaal en d'e:
heeren raden van India aan den
commandeur en den raad deser
fortresse sub dato 25:en Jannua: 1664

Ons is door d' heer Pieter Overtwater en oock den
predikant Petrus Cassier voorgedragen en te
kennen gegeven hoe ud:le eenigsints verlegen
vont in 't stuck van slaven kinderen die
gindere gebooren werden te laten doopen, als
niet wetende hoe sich eijgentlijck daarinne sullen
hebben te gedragen, hier is te vooren bij de
kerckelijcke vergadering over dat poinct al eenige
disputatie gevallen te weten off slaven
kinderen van ongeloovige ouders gebooren zijnde
den heijligen doop mochten ingelijft worden
dan niet, en is na voorgaande communi-
catie met d' e: Classis in 't vaderlandt ver-
staan van ja, en dat op dusdanige wijse
te weten dat alsulcke kinderen op 't
Christen geloove vande gene daarse inwoo-
nen 't sij het hunne lijffheeren zijn off niet
wel mogen werden gedoopt, mits dat deselve haer
verbinden soodanig kindt off kinderen inde
Christelijcke religie op te trecken, sijnde
dit ten principalen gefundeert op 't exem-
pel van den patriarch Abraham, op wiens

geloove

40

geloove alle die van sijnen huijse waren besneden
wierden, en is oversulx hier een lange wijle
aldus in observantie gewenst, ja oock selven
ontrent de slaven kinderen vande Comp:n
die daar toe schoolen op gerecht heeft, omsoo-
danige gedoopte kinderen wanneerse tot
haar jaaren komen inde Christelijcke
religie te laten onderwijsen, des ue: ginder
na desen regel oock wel mogen schicken
latende dit heijlig werck in dier voegen
voortaan aldaar geleijck hier geschiet mede sijn
voortgangh nemen, waar aan ue: Christelijck
en wel doen sult.

 


notes:

None


Source: Stadsarchief Amsterdam, Archief van de Classis Amsterdam van de Nederlandse Hervormde Kerk: Ingekomen stukken betreffende kerkelijke zaken op Kaap de Goede Hoop,1655 -1792

Citation: NL-SAA, archiefinventaris 379, inventarisnummer 206, pp. 39-40

  • Hits: 8371