Skip to main content

1707 Mar 9 (Annex 'F' #25 - Combined church boards of Stellenbosch and Drakenstein)

89

F

Stellenbosch
1707

Op huijden den 9:e maart kerkelickse vergade-
ringe gehouden present de predicant Henricus
Beck, Joannis Mulder ouderling aan Stellenbosch,
Pierre Villiers, en Abraham Villiers ouderlingen
aan Drakenstijn.

Gelesen hebbende de brieff van den landdrost
s:r Johannis Starrenburgh, waardoor hij de
redenen wil wederleggen, die de gecombineerde
k:kraad in haar vorige brieff aan hem geschree-
ven had, en wel naukeurig op den inhoud gelet
en daarop voorgestelt en in omvragen geleijt
of men tot de bevestiging van de persoonen
Wessel Pretorius volgens vorige resolutie van
den 17:e maart soude voortgaan, dan of men
alvoorens op sijn laatse missieve schriftelijk soude
antwoorden, of niet.

[xxx des ..] gekombineerde kerkeraaden een
brieff de dato 9 maart geen antwoord sal
laaten toekoo[me]n.

1) omdat sy [a..] nog repeteeren haar reeden
in haar voorige van den 17:e maart laatstleeden,
dewijl niet konnen sien, dat iets tot onts[..u-]
wing der selven van den landdrost op nieuwe
werd bijgebragt, als eenige geringen [debattn].

2) omdat in dit geval de landdrost
als haar paarty en accusateurs nootsaakelijk
moet aangemerkt worden.

3) te meer dat volgens syne accusatie en voor-
stelling in de eerste missive de dato 15:e Jan:rij laast
leeden bij den regte tegen haar als soodaanige
geaccusseerde

90

geaccuseerde niets geobtineert heeft, onder-
halven nogmaals seggen, dat het de kerkeraad
niet gevoeglijk nog betamende is de leden van
kerke eerst te straffen.

En vervolgens dat men met de bevestigings sal
voortgaan.

Dit goetgevonden en geresolveert in gekombineerde
kerkeraade ten dage en jaare utsupra.
Henricus Beck van d:m. J. Mulder
(was getekent) Pierre Villiers. Abraham Villiers

gecollatroneert en accoort bevonden
Henricus Beck VDM
J: Mulder
ouderling

 


notes:

This is annex 'F' to letter #20


 Source: Stadsarchief Amsterdam, Archief van de Classis Amsterdam van de Nederlandse Hervormde Kerk: Ingekomen stukken betreffende kerkelijke zaken op Kaap de Goede Hoop,1655 -1792

Citation: NL-SAA, archiefinventaris 379, inventarisnummer 206, pp. 89-90

  • Hits: 24791