Skip to main content
Appointment of Zacharias Wagenaar as commander of the Cape of Good Hope

3996 (1661-1662)

The papers in this volume have no folio numbers. Related pages were bundled and each bundle given a number, and subsequently indexed by bundle number in the table of contents. This can make finding individual documents more challenging.
Several bundles with maps, namely bundles 25 and 26 of the first set of indexes and bundle 10 of the second set are not present in this bound volume. They may have been removed to the map collections.
Bundles 27 and 28 were not located in this volume.
Image 1095 is a copy of the appointment of Zacharias Wagenaar as provisional commander of the Cape of Good Hope by the governer-general, Joan Maetsuycker, and the council of India in Batavia. Zacharias Wagenaat substitutes Gerrit van Harn who was originally appointed by the directors of the VOC to replace Jan van Riebeek as commander at the Cape, Gerrit van Harn died during the voyage to the Cape before he could fulfil his new role and was buried in the island of St. Vincent.
Images 1089 and 1093 is a letter by Zacherias Wagenaar to the same directors after accepting his new commission as provisional commander of the Cape of Good Hope.

 

Table of contents VOC archive 3996 (1661-1662)
folioscontentstart image
...Register van de pampieren gedirigeert aan D. ED. Heeren mijn Heeren de Bewinthebberen van de Generale Nederlantse G'octroijeerde Oost-Indiesche Comp: ter vergaderinge van de 17en voor de Caamer Amsterdam pr: 't schip Maersseveen7
1...Originele missive aen opgem:te Haer Ed: van dato den 9en April 166211
2...D:o aen de Camer Amsterdam particulieren van dato als boven55
3...Twee copije d:o van d' Heeren Gouverneur en de Raden van India, aen den Commandeur ende Raedt van de Caep ges: de date 17 9ber 1661 ende 26 Januarij 166271
4...Petitie uijt 't vaderlandt voor de Caep91
5...Caeps brieff boeck95
6...Caeps secreet brieffboeck143
7...Caeps dagregister ende g'insereerde resolutien165
8...Memorie van d' hr: Commissaris Frisius op sijn vertreck aen den Commandeur gelaten met d' inmarginale annotatien wegen de gevolgde ordre deselve157
9...Journael ende groot boeck van de negotie387
10...Specificatie boeck van oncosten 715
11...Uijtgaende facturen ende cognoscementen899
12...Rekeninge van uijtvarende hier aen de Caep gecomende schepen haer geconsummeerde provisien910
13...Protocol937
14...Confessien ende interragatorien955
15...Criminele en civile rolle963
16...Sententien987
17...Keuren, placcaten ende ordonnantie des jaers 16611007
18...Erff brieven1027
19...Vrij brieven1041
20...Journael ende groot boeck van de soldije
21...Memorie van d' aencomst ende vertreck der schepen1067
22...Register van d' overleden comp:s dienaren ende vrijeluijden1069
23...Monsterrol der gegagieerde aen de Caep1071
24...Monsterrol an alle de vrijeluijdenl, haer vrouwen, kinderen, bestiael, landt, amunitie etc.1081
25...Caert van de lantreijsers
26...Memorie van de rhede onder 't Dassen Eijlant
27...5 stucx brieven vand' opperhooffden van eenige scheepen etc.
28...Secrete zeijn voor de hier aencomende Schepen
...
...Register van de pampieren gedirigeert aen d' Ed: H:ren mijn Heeren de Bewinthebberen van: Generale Nederlantsche g'Octroijeerde Oost Indische Comp:e ter vergaderinge van de 17:en p:r 't fluijtschip De Spreeuw1097
1...Originele missive aen opgemelte haer Ed: van dato 10:en Augustij 16621101
2...Copije d:o van d' H:ren Gouverneur Generael ende Raden van India aen den Command:r ende Raedt van: Caep ges: p:r 't fluijtschip De Spreeuw de dato 22 April 16621139
3...Copije brieff zedert 't vertreck van den E: Commandeur Riebeecq naer Batavia gesschreven1145
4...Resloutien aen: Caep genomen zedert 't vertreck van voors: Commandeur1165
5...Caeps dachregister van alle 't gepasseerde alhier zedert het laetst gesondene tot dato1189
6...Transport van alle de Comp:s goederen, middelen, effecten en uijtstaende schulden alhier gedaen bij den E: Commandeur Riebeecq aen den E: Commandeur Zacharias Wagenaer1250
7...Memorie en informatie van alle des Comp:s ommeslagen alhier bij den E: commandeur Jan van Ribeecq op sijn vertreck gelaten aen den E: Commandeur Zacharias Wagenaer1297
8...Petitie voor de Caep uijt 't patria tegen anno 1663 met de retourvloot onder d' E: Command:r Van Der Laen gesonden1371
9...Naeder petitie voor de Caep uijt 't patria tegen a:o 16631373
10...Caertje van de Houtbaij nu nader ondersocht


Link to the digital archive:  3996 (1661-1662)


 

  • Hits: 1653