Skip to main content

4003 (1668-1669)

Folio 1 is an extra index for the first 4 letters. See the index at the end of the table.
Folios 515 verso, 516 rect, 524 verso, 525 recto, 526 verso and 527 recto are not present and were probably not scanned.
As from folio 603 of the 'Daghregister', some folios were bound in the wrong place. Folios 610 and 611 were inserted before folio 604. In November the journal is interrupted with the insertion of a seperate journal, from folios 650 to 664, of which folios 650 verso to 653 recto are missing. This journal is from the yacht Voerman, of which the last part is from an expedition to the interior. The last few folios in the journal a bound in the wrong order; folios 697 and 698 were bound after folio 699.
Folios 763 to 769 is a report of corporal Jeronimus Croes' expedition to the interior. A note in the margin of the index reads 'uitgenomen' which could mean that any maps within the report were removed.
The 'Eijsschen en Conclusien' contains a number of cases of a conspiracy to commit mutiny and murder by 13 company employees on the ship Huis te Velsen. Several were sentenced to death and others to 25 years hard labour. From folio 802 onwards it contains attestations, not court cases and should belong to the next section 'Attestatien en Bewijsen'.
Folios 885 verso and 886 recto of the 'Criminele en Civile rollen' are missing and were probably not scanned.
Folio 928 is not complete; the names of the ships are missing.

  

Table of contents VOC archive 4003 (1668-1669)
folioscontentstart image
...Cabo de Bonne Esperance: Register van de brieven en papieren gekomen van de Cabo de Bonne Esperance p:r de schepen Zuijdpolsbroek, Sticht van Utrecht, Oostenburgh, 't Wapen van der Gouw, Handelaar, 't Huijs te Velsen, ende Papenb: in Tessel gearriveert den 26, 29, 30 Junij en 8 Aug:o 166913
1...23Orignele missive door den Commandeur Jacob Borchorst en den Raet in 't Fort de Goede Hope van de Cabo de Bonne Esperanve dato 22e Meert 1669 aan de Vergaderinge der 17ne gesz:22
24...25Copie missive door den gemelte Commandeur en Raat dato 2 Feb: 1669 p:r het Engelsche fregat de Son aan de opgemelte Vergaderinge van de 17ne gesz:73
26...Copie missive door den voorm: Command:r Borchorst en Raet dato 4 Meert 1669 aan den Heer Joan Thijsz, Admiraal der retourschepen, en Commiss:s aan de Caap per 't bootge de Lepelaar geschreven77
27...Copie instructie voor de Opperhoofden van 't bootje de Lepelaar in dato 4 Martij 166981
28...Copie resolutie over het ververschen ende versenden der 8 voor aff gearriveerde retour schepen85
29...Register van de papieren gesonden door den Commandeur Borghorst en Raat aan de Camer Amsterdam89
30...301Journael en grootb: van de negotie boeken van den jare 1668103
302...348Journael ende grootboek van de winkel van den jare 1668673
349...440Specificatie van de oncosten in den jare 1668 aan de Cabo de Bonne Esperance gevallen787
441...481Tweedeel van de oncosten desen jare 1668 gevallen995
482...588Brieffboeck van de Caap van den jare 16681089
589...597Brieffboek van de Caap van den jare 16691309
598...699Daghregister van den jare 16681335
700...729Resolutien van den jare 16681545
730...762Journael off daghregister gehouden bij den assistent Jan van Laar, provisioneel opperhooffd van 't comptoir Mauritius beginnende 23 Octob: 1667 en eijndigende 13 Septemb: 16681611
763...768Daghregister van den lanttocht gedaan door den Corporael Jeronumus Croes1693
769...813Eijsschen en conclusien a: 1668 aan Cabo de Bonne Esperance voorgevallen1709
814...819Attestatien en bewijsen1807
820...846Interrogatorien1823
847...873Sententien voorgevallen aan de Cao de Bonne Esperance1881
874...887Criminele en civile rollen van den jare 1668, aan de Cabo de Bonne Esperance voorgevallen1939
888...916Incomende factura1969
917...926Uijtgaande factura2033
927...Vertrek en aankompst van de schepen van den jare 16682063
928...Vertrek an aancompst van de schepen van den jare 16692065
929...Rolle van de overleden Comp:s dienaren van den jare 16682071
930...Rolle van 's comp:s dienaren die haar in den jare 1668 in vrijdom hebben begeven2075
931...Lijste van de vrijeluijden, met vrouwe, kinderen, knechts, slaven, bestiael etc.2081
932...936Rolle van 's Comp:s dienaren bescheijde aan de Cabo de Bonne Esperance dato 20 Meert 16692083
937...939Originele missive door den Command:r Jacob Borchorst en Raet dato 12 April 1669 aan den Vergad: van den 17:e gesz:2097
940...942Originele vraegh pointen door de H:r Commiss:s Joan Thijsz voorgestelt, en bij den H:r commandeur Jacob Borchorst beantwoort2019
943...944Petitie uijt het patria voor den jare 16702117
945...Memorie van de aankompste en vetrek der vaderlantsche als retournerende Batavische en Ceijlonse schepen aan de Cabo de Bonne Esperance2121
946...Register van de papieren gedirigeert aan de Camer der Oost Ind:e Comp:e tot Amsterdam door den Command:r ende den Raat aan de Caap p:r 't schip Muijsenburgh van Ceijlon2123
947...950Originele missive door den H:r Command:r Jacob Borchorst en den Raat dato 12 April 1669 aan de Vergaderingh der 17 gesz:2127
951...960Afschrifte van de resolutien bij het aanwesen der retourvloot nopende desselfs verversinge en versenden van hier nae 't patria getrocken aan de Cabo de Bonne Esperance2135
961...963Copije missive door den Commandeur en den Raat dato 21 Meert 1669 aan den Goeverneur Genel: ende Raden van India p:r 't schip de Hollantse Thuijn gesonden2155
964...965Copie missive door den voorn: Command:r en Raat dato 15 Meert 1669 aan den H:r Rhijcloff van Goens en Raat naer Ceijlon geschreven p:r 't schip 't Wapen van Hoorn2165
966...Copije d:o door d:o Commandeur en Raat adij 4 Meert 1669 aan den H:r Adm:l Joan Tjhijsz p:r 't bootge de Lepelaar geschreven2171
967...Ordre en instructie waar nae hun d' opperhoofden van 't bootgen de Lepelaer sullen hebben te reguleren2175
968...Memorie van de aankompst en vertreck der Vaderlantsche als retournerende Batavische en Ceijlonse schepen2180
969...972Rolle van des Compagnies dienaren aan de Cabo de Bonne Esperance bescheijeden2183
973...975Vraaghpointen door den H:r Commissaris Jan Thijsz voorgestelt, ende bij den Command:r Jacob Borchorst beantwoort2193
976...977Petitie uijt het Patria voor den jare 16702199
978...979Resolutie getrocken, over 't versenden van de 4 Ceijlonse retour schepen2203
980...Register van de papieren gedirigeert aan de Camer Amsterdam door den Command:r Borchorst en Raat p:r 't fluijtschip Papenburgh2207
981...984Originele missive door den Commandeur ende Raat dato 29 April 1669 aan de Vergadering der 17ne2211
985...987Copie missive door de gemelte Command:r en Raat dato 15 April 1669 aan den Goeverneur Genrl: en Raden van India geschreven2219
988...990Copije d:o door d:o Commandeur en Raat in't Fort de Goede Hope den 27 April 1669 aan den Generael en Raden van India p:r de schepen Cattenburgh, Tarnate ende Amerongen gesz:2227
991...992Resolutie genomen door den Commandeur en Raat woonsdagh den 24 April 16692237
993...Rapport in 't korte gedaan bij S:r George Fredrick Wreeden aan de Commandeur en Raat2243
994...1003Generale rapport gedaan door den voorn: S:r Wreeden aan den voornm: Commandeur en Raat2247
1004...1007Copie resolutie getrocken bij den voornm: S:r Fredrik Wreeden op den hoeker de Grundel2271
1008...1009Copien reecq:n van de winst en verlies getrocken uijtte negotieboekn deser Fortresse2283
1010...1018Originele rapport door den Commandeur Joan Thijsz aan de Heeren Bewinthebberen ter Camer Amsterdam overgelevert rakende den toestant van 't Fort de Goede Hope aan de Cabo de Bonne Esperance2287
1019...1026Verscheijde resolutien aan de Cabo de Bonne Esperance genomen2307
1027...1031Memorie van 't geene bij 't comptoir en packhuijsen aan de Cabo de Bonne Esperance dato 15 Meert 1669 in wesen was2323
1032...1041Sententien door den H:r Joan Thijsz Commandeur Jacob Borchorst en vordren Raat aan de Caap gewesen2335
1042...1045Rolle van des Compagnies dienaeren adij 20 Meert 1669 aan Cabo de Bonne Esperance bescheijden2355
...
...
No...Register der pampieren gedirigeert aan d' E: E: heeren Bewindthebberen van d' Geosctroijeerde Oostindise Comp:e ter Vergaderinge van d' 17en tot Amsterdam21
...1Originele missive aan opgemelte haer Ed:le dato 22 Maert 166922
...2Copia d:o p:r 't Engels fregatje de Son dato 2 Feb: 166973
...3Copia missive aen d' Ed:le Heer Joan Thijsz, Raat van India, Admiraal der retour schepen, en Commissaris van de Caap in dato 4 Meert 166977
...4Copia instructie voor d' Opperhoofden van 't bootje d' Lepelaer, dewelcke voort lant van Cabo Fals om op den Ed:le Heer Admiraal van de retourvloot uijt kruijssen gesonden dato 4 Meert 166981
...Zijnde all d' bovenstaande papieren gelijcq desen oock in de brieven aan d' andere respective Camers geslooten en overgesonden


Link to the digital archive:  4003 (1668-1669)


 

  • Hits: 1126