Skip to main content

4017 (1681-1682)

voc 4017 0073A bill of lading for a consignment of 30.000 pounds of tin for the hooker 'De Posthoorn'.

This volume contains papers and letters for the period 1681 to 1682 that were received in the year 1682. The index of the bundle numbers was compiled by
R. de Man on 23 April 1682. 

Amongst others, this volume contains the Cape Free Book for the year 1681, which is interesting as it gives insight into when and where from many of the early burgers arrived at the Cape. A transcription of it is available elsewhere on this site.

 

Table of contents VOC archive 4017 (1681-1682)
folioscontentstart image
...Register van de brieven en papieren van de Cabo de Bonne Esperance overgecomen met de retourvloot in den jaere 1682 in dese landen gearriveert6
1...31Originele missive door den Commandeur Simon van der Stel en den Raet aen de Cabo de Bonne Esperance in dato 23 April 1682 aen de Vergaderingh der Heeren Seventiene geschreven13
32...34Originele missive door den voorn: Commandeur en den Raet aen de Cabo de Bonne Esperance den 23 April 1682 aen de Camer Amsterdam particulier geschreven47
35...46Instructie voor de opperhoofden van 't jacht Sillida vertreckende naer 't Eijlandt Madagascar tot den slaven handel om haer daer nae te reguleren51
47...53Copia missive door den Gouverneur Generael en de Raden van Indien den 29 November 1681 aen den Commandeur Simon van der Stell en den Raet geschreven63
54...Cognoscement van 30000 lb. thin in den hoecker de Posthoorn geladen73
55...60Copia missive door den Gouverneur Generael en de Raden van Indien den 28 Decemb: 1681 aen den Commandeur Simon van der Stell en den Raer gesz:75
61...66Copia missive door den Raet Extraordinaris en Gouverneur Laurens Pijl en den Raet op Colombo den 9 Januarij 1682 aen den Commandeur en den Raet geschreven85
67...Copia missive door den Commandeur Saloman le Sage en den Raet uijt Gale den 19 Januarij 1682 aen den Command:r Simon van der Stell en den Raet geschreven93
68...95Copia daghregister gehouden bij den schipper van 't jacht Sillida op sijne reijse nae Madagascar95
96...108Copia missive door het Opperhooft Isaacq Johannes Lamotius en den Raet op 't Eijlant Mauritius den 6 Octob: 1681 aen den Commandeur en den Raet aen de Cabo de Bonne Esperance geschreven127
109...112Originele missive door het voorn: Opperhooft Lamotius en den Raet op 't Eijlandt Mauritius den 6 Octob: 1681 aen de Veergaderingh der Heeren Seventiene geschreven143
113...Lijste van de aenkomst en vertreck der schepen 't sedert 29 Decemb: 1681 tot 12 April 1682 de Cabo de Bonne Esperance hebben aengedaen148
114...Lijste der vrijeluijden en haren ommeslagh op den 14 Feb: 1682 aen de Cabo de Bonne Esperance bevonden150
115...116Generale lijste van Comp:e dienaren, soo als deselve op den 19 Feb: 1682 aen de Cabo de Bonne Esperance in emploij sij bevonden155
117...226Dagh register gehouden aen de Cabo de Bonne Esperance, beginnende met p:mo Januarij en eindigende ult:o Decemb: 1681161
227...260Resolutien getrocken aen de voorn: Cabo 't sedert 15 Feb: 1681 tot den 6 Feb: 1682275
261...Copia afgaende briefboeck 't sedert 18 Feb: 1681 tot 7 Januarij 1682314
330...371Copia cassa boeck van den jaere 1681388
372...393Copia journael van de winckel van a:o 1681440
394...423Copia grootboeck van de winckel van a:o 1681466
424...523Specificatie van onkosten van den jaere 1681502
524...549Copia van 't scheeps onkost boeck van den kaere 1681605
550...553Copia recepissen van den jaere 1681637
554...567Copia uijtgaende facturen van den jaere 1681643
568...575Copia journael van 't vrijboeck van a:o 1681663
576...607Copia grootboeck van 't vrijboeck van a:o 1681675
608...610Originele factura van het scheepie Baaren721
...
...No.Register der boeken en papieren geconsign:t aan de hoogh Ed:le Heeren Bewinthebberen ter Vergad:e van de Seventhienen tot Amsterdam
...1Originele missive door den Heer Commandeur en Raad in loco aan Haar hoogh Ed:le voorn: geschreven in dato 23 April 168213
...2Particuliere originele missive door op gemelte Regeringe alhier aan Ed: Heeren Bewinthebberen ter Camer Amsterdam gesz: in dato versz:
...3Copia instructie d' opperhoofden van 't jacht Sillida tot naregt mede gegeven tot den slavin handel als andersints51
...4D:o missive door den Ed:el H:r Gouverneur Generaal en d' E:e: Heeren Raaden van India aan den Commandeur en Raadt in loco gesz: in dato 29 November 1681 p:r Schouwen, Africa en d' Posthoorn63
...5Originele factura en tegelijck cognoissement van 30000 lb. tin in d' Posthoorn tot Batavia aff gescheept73
...6Copia missive door d' Hooge Regeringh van India aan den Commandeur en Raat in loco gesz: in dato 28 Xb:r 1681 p:r d' Hollantsche Tuijn en Vrijheijt75
...7D:o d:o door den Ed:le Heer Gouverneur Laurens Pijl en den Raat op Colombo aan den Commandeur en Raat in loco gesz: in dato 9 Januarij 1682 p:r d' Ceijlonse retourschepen85
...8D:o d:o door den Commandeur en Raad op Gale aan d' Regering alhier gesz: in dato 19 Januarij a:o versz: met geseijde retourschepen93
...9D:o daghregister gehouden bij den schipper wegens voijagie van Sillida95
...10D:o missive door 't Opperhooft en den Raadt op Mauritius aan den Commandeur en Raadt deser residentie gesz: in dato 6 Octob: 1681127
...11Originele d:o voor gemelte opperhooft en den raad op Mauritius aan d' Hoogh Ed:le Heeren Bewinthebberen ter Vergaderinge van de 17 gestz: in dato 6 Octob: 1681143
...12Copia missive door d' Opperhooft en Raaden aan op gemelte Haar Hoog Ed:le p:r seecker Engels schip geschreven in dato 7:n 7b:r 1681 alles per eerste geseijde retourbodems
...13Rolle van de successive hier aangeweest sijnde schepen d:o a:o versz: tot 't vertreck deser retourvlooth148
...14D:o der vrijluijden en haren verderen ommeslagh op 14 Februarij alhier bevonden150
...15Petitie ten behoeve deser residentie, en Mauritius voor den jaare 1682
...16Scheeps oncost reeck: gedurende de resp:e nu vertreckende retourbodems haer aenwesen alhier gevallen
...17Memorie van de persoonen aan de welcke door den H:r Command:r in loco is toegestaen hunne soldij reeckeningen met procuratie nae 't vaderlandt over te senden om aldaer de voldoeninge aan de resp:e camers te versoecken
...18Generale rolle van 't guarnisoens volck en derselver emploij op 19 Februarij stanti in wesen alhier bevonden155
...19Daghregister der dagelijcksz: voorvallen alhier aan de Caap d' a:o 1681161
...20Resolutien in den gepasseerden jaare alhier genomen275
...21Copia missiven successive a:o passado van hier versonden314
...22Cassaboeck mede van den voorleden jaare388
...23Journael en grootboek van d' winckel uts:440
...24Specificatieboeck alsvooren.502
...25Scheeps oncost boeck uts:605
...26Recipissen van den jaare als boven.637
...27Uijt gaande factueren d' anno uts:643
...28Journael en grootboeck van d' negotie d' anno versz:
...29Journael en grootboeck van de vrijluijden d' anno als boven663
...30Joernael en grootboeck der soldij van de generale comp:e d' a:o versz:
...31Grootboeck van de soldij voor d' Camer Amsterdam d' a:o 1681 versz:
...In 't  casteel de Goede Hoop 23:en April 1682.R. de Man secrt:s


Link to the digital archive:  4017 (1681-1682)


 

  • Hits: 1316