Skip to main content

4019 (1683-1684)

 voc 4019 0015Part of the damaged table of contents of this volume.

This volume contains papers and letters for the period 1683 to 1684 and were received in the year 1684.
Even though this volume suffered some water damage, especially the first part with the table of contents, a reasonable accurate index could be reconstructed from the content itself.

The rolls of freemen and the rolls of arriving ships were bound in the opposite order of that given in the index - the rolls of freemen come first followed by the rolls of the arriving ships.

Several folios are missing from the volume. Some may noy have been scanned and some may have been removed at some time. The not scanned folios are folio 290 of the Daghregister, folio 380 of a missive and folios 443 and theone follwing number 444A. The folios that may have been removed are from two reports by Oloff Bergh about delays during an expidition to the Namacquas, namely folios 929 to 932 verso.

Folio number 524 was used twice, consecutively.

 

Table of contents VOC archive 4019 (1683-1684)
folioscontentstart image
...Register van de brieven en papieren door den Commandeur ende den Raad aan Cabo de Bonne Esperance overgesonden ende hier te lande gearriveert met de retourvloot in den jarte 168415
1...53Originele missive van den Comm[andeur] Simons van der Stel en den Ra[aad aan] de Cabo de Bonne Esprance [aan de] Vergaderingh van de Heeren [17ne] in dato 30 April 168[4]33
54...86Authentique copie [missive door Cornelis Speelman] Gouverneur Gener:l [en den Raaden] van Indien aan den gemel[ten] Commandeur en den Raad [...] 8 December 168386
87...93Dito copie missive van de [Hooge Reegering van India aen de Commandeur en Raadt alhier] in dato ultimo dito122
94...97Dito van den Gouverneur [Laurens] Pijl en den Raad tot Colombo [aan] den selven Comman[deur en Raad] in dato 12 Januarij [1684]130
98...99Dito van den Comma[deur en Raadt den Stadt Gale] dage en den [...] aan deselve van [...]134
100...105Dito memorie [tot ...] den Command[...] vaandrigh Olof [Bergh en sijn Raadt...] [reijse na de [Namacquase Hottentoots] medegegeven136
106...Ordre en regelment door den Commandeur Simon van der Stel, de militaire officieren aan de Cabo voorgeschreven in dato ...144
107...113Authenticque copie missive van het Opperhoofd Isaac Joannes Lamotius en den Raad op 't Eijland Mauritius aan den meergem:e Commandeur en Raad aande Caap de Goede Hoop van date 22 Septemb: 1683146
114...117Dito copie missive van den jonge assistent Jacob Urbanus op 't Eijland Mauritius van de Kils Rivier aan 't Opperhoofd Isaac Joannes Lamotius wegens de insolentien der Engelschen aldaar gepleeght in dato 26 Auguste 1683155
118...122Dito contract wegens de arackbrandinge tusschen het Opperhoofd en den Raad op 't Eijland en diversche personen geslooten160
123...Dito copie eijsch van de Cabo de Bonne Esperance door die van het Eijland Mauritius gedaen wegens diversche benodightheden ende provisien166
124...[Dito] wegens verscheijde medicamenten168
125...[Dito] onkosktreekeningh wegens [diverse] levens middelen en andere [...ten] aan het retourschip Europa [geduijrende] desselfs aanwesen aan ['t Eijland] Mauritius versctreckt170
126...Corte memorie bij den Commandeur van der Stel opgestelt voor de Commandanten op de zeijlchialoupen de Mercurius en Jupiter172
127...Resolutie bij den overheden van 't schip Europa genomen op den 2 November 1683 wegens 't overboord werpen van een gedeelte der ladinge174
128...129Verklaringe van alle de officieren van 't schip Europa in dato 24 November 1683 wegens het selvige176
130...Verklaringe van Gecommitteerden wegens de nagelen [en noten gelost aan] Cabo uijt gemelde schip [Europa in] dato 19 December 1683178
131...Dito wegens eenigh bedurven [lijwaeten] in dato 20e dito180
132...Dito van de overheden van 't [selve] wegens des selfs gestalte[...] in dato 18 Decemb: 1683182
133...138Criminele stucken ten laste van Casper Onverwacht uijt Pomeren, soldaat [...] Caapse guarnisoen184
139...148Ditos ten laste van de drie lijfeijgenen Pieter van Batavia, Jacob van Siam en Pieter Pomstock189
149...156Ditos ten laste van Hendrick [Mentelaer] soldaet in 't [...] guarnisoen[...]203
157...158Rolle der schepen soo uijt het patria als die van andere natien de Cabo de Bonne Esperance aangedaan hebbende sedert primo Januarij 1683 tot den 19 April 1684219
159...160Generale rolle der vrijeluijden, derselver familien, lijffeijgenen ende effecten, soodanigh deselve onder het district van de Cabo de Bonne Esperance bij opneminge bevonden sijn in dato 14 Februarij 1684213
160...163Generale rolle van alle Comp:s dienaren ter selver plaetse op den 26en April 1684220
164...379Authenticque copie Caapse daghregister beginnende primo Januarij en eijndigen ultimo Decemb: 1683227
380...384Copie missive van den Commandeur Simon van der Stel en den Raad aande Cabo de Bonne Esperance aan de Hooge Regeringe tot Batavia in dato 26 Januarij 1683445
385...389Dito missive van den selven Commandeur en Raad aan de Heeren Seventiene in dato 22 Februarij 1683, met een postscriptum van primo Maert450
390...391Dito missve van deselve aan den Raad Extraordinaris en Gouverneur Laurens Pijl ende den Raad op Ceijlon in dato primo Mart 1683456
392...399Copie missive van den meergenoemde Commandeur en den Raad aan de Hooge Regeringe tot Batavia in dato 22en Maert 1683458
399v...403Dito van en aan deselve in dato 23 April 1683466
403v...405Dito van en aan deselve in dato 25 Maij [1683]470
405v...452Dito van deselve aan de Vergaderingh der Heeren Seventiene in dato 28 Maij 1683472
452v...457Dito aan de Camer van Amsterdam [...] van den selvigen dato520
457v...460Dito aan de Camer van Zeeland [in dato] dito525
460v...461Dito aan de Kamer van Delft in dato [dito]528
462...464Dito aan de Kamer van Roterdam in dato [dito]529
464v...466Dito aan de Kamer van Hoorn in dato [dito]532
467...468Dito aan de Kamer van Enchuijsen in dato [dito]534
468v...470Dito aan de Vergaderingh vande Seventiene in dato 7 Junij 1683536
471...474Dito aan den Commandeur van Leen [en den] Raad op Sumatras Westcust in dato 20 [dito]538
474v...477Dito aan den Gener:l en Raden in dato 30 [dito]542
477v...489Dito aan de Heeren Seventiene in dato 3 Julij 1683545
489v...512Dito aan den Gener:l en Raden in dato 26 dito557
512v...517Dito aan den Raad Extraordinaris [van India] Gouverneur Laurens Pijl en den Raad van Ceijlon in dato 27 dito580
518...519Copie missive van den Commandeur Simon van der Stel en den Raad aan den Commandeur Salomon te Sage en den Raad tot Gale in dato 27 Julij 1683585
519v...524Dito aan den Gener:l en de Raden in dato 27 Septemb: 1683587
524...525Dito aan de Opperhoofden van 't retourschip Europa in dato 17 Novemb: 1683592
526...532Dito aan den Gener:l en de Raden in dato 28 Decemb: 1683595
533...536Dito authenticq appendix instructie voor de Opperhoofden van 't jaght Hoogergeest gaande ten slavenhandel na Madagascar in dato 30 Junij 1683607
537...Corte memorie voor den Commandant van 't vaartuijgh de Jupiter gaande ter brandwacht na 't Robbeneijlandt611
538...539Memorie voor den sergeant Isaac Schrijver op sijn reijse na de Nammacquase Hottentots613
540...544Authenticque copie missive van den Gouverneur Gener:l ende Raden van Indien aan het Opperhoofd Isaac Lamotius en den Raad op 't Eijland Mauritius in dato615
545...577Civile en criminele rolle van het Casteel de Goede Hoop beginnende den 27 Januarij 1682 en eijndigende den 6 Decemb: 1683621
578...579Authenticque copie resolutie [...] den scheepsraad van 't fluijtschip Stavenisse in dato 8 Febrij 1680 wegens 't voorbijloopen van 't Eijlandt Mauritius en hunne directe voortgang na de Cabo659
580...583Dito copie resolutie van den scheepsraad van 't schip Adrichem in dato 9e dito over 't selve subject662
584...585Dito resolutie van den Command:t [dito Schorer] ende Raad van 't schip 't Huijs te Spijck ter saecke voors: van de 10en dito667
586...Dito extract uijt de missive vande Hooge Regeringe tot Batavia aan den Commandeur en den Raad aan [d...] van den 29 Novemb: 1681 [...] van het Caapse zout670
587...589Dito copie missive vande Hooghe Regeringe voorsz: aande het Opperhoofdt en den Raad op 't Eijland Maritius van den laetsten Decemb: 1683672
590...594Dito memorie der reeckingen [na 't] Caapse guarnisoen verdient, dewelke met de retourvloot a:o 1684 met procuratie werden overgesonden om bij de rep:e Kameren betaalt te werden675
595...596Copie missive van de Commandeur en den Raad aande Cabo aen Vergaderingh [vande Seventien ...] 1684681
597...599Twee authenticque copie verclaringhen bij de Commandeurs en verdere Opperhoofden der aenwesende retourschepen aande Cabo de Bonne Esperance verleden in dato 17 April 1684 wegens de gestaltenisse van het schip Europa683
600...675Specificatieboeck der maendelijcxe ordinaire rantsoenen van diverse soorten van vivres aan 't Caaps guarnisoens volck, Comp:s lijfeijgenen, Duijtse en inlandse gecondemneerdens, item van wijnen, brandhout en naghtlight aande voornaemste officieren uijt 's Comp:s magasijnen sedert Januarij tot Decemb: 1683 verstreckt687
676...685Copie facturen ende cognossementen der goederen in den jaare 1683 uijt het Caapse Commnandement met verscheijde schepen na diverse quartierten versonden763
686...688Recepissen van diverse goederen uijt eenige schepen van den overigen voorraad aan de Cabo ontscheept en ten behoeve van 't guarnisoen als andersins overgelevert783
689...708Oncostboeck van verstreckte ververssingen en scheeps noodwendigheden ten behoeve der gaande en comende schepen aan de Cabo in den jare 1683794
709...760Authenticque copie Caapse cassaboeck over den jaere 1683824
761...795Authenticque copie journael van de [winckel] beginnende primo Januarij en eijndigende den laesten December 1683883
796...829Grootboeck van deselve winckel920
830...Authenticque verclaringe van gecomm: wegens de nagelen en nooten uijt het retourschip Europa aande Cabo de Bonne Esperance gelost in dato 19 Decemb: 1683955
831...Dito wegens eenige foelij, Persiaans zijde, caneel ende cassen met pelang in dato 20en dito957
832...836Twee dito wegens diverse andere goederen uijt het selve schip gelost in dato 10 Januarij 1684959
837...Factura der goederen en coopmanschappen uijt het retourschip Europa aen [...] ontlost ende aldaar in het schip Emmenesse overgeladen965
838...Originele reeckeninge der provisien ende verversinge aan den schipper Jan[...] Molenaer op 't gehuurde schip de[Romijn aan de Cabo verstreckt967
839...Dito van 't gehuurde schip de Anna969
840...841Authenticque copie resolutie bij den Commandeur van der Stel en den Raad versterckt met de Commandeurs Thun ende Schorer genomen in dato 15 April 1684 wegens de expeditie tegens de Obiecquase Hottentots te doen970
842...844aAuthenticque copie resolutie bij den Commandeur van der Stel en den Raad mitsgrs: de Oppehoofden der aenwesende schepen genomen wegens het aanleggen van 't schip Emmenes tot overvoeringe der goederen uijt Europa ontlost in dato 18 April 1684972
844...Dito verclaringe van gecommitteerdens wegens de goederen als boven uijt het schip Europa in Emmenes overgescheept in dato ultimo dito974
845...Dito bij den schipper Gijsbert van Craeijesteijn gepasseert voor den secrts: Andries de Man ende getuijgen aande Cabo voorsz: in dato dito976
846...861Dito copie resolutien bij den Commandeur en den Raad in 't Fort de Goede Hoop genomen sedert 22 Martij 1683 tot den 12 Febrij: 1684979
862...863Register998
864...872Originele missive van den Commandeur Simon van der Stel en den Raad aan de Cabo de Bonne Esperance aan de Vergaderingh der Heeren Seventiene in dato 1 Junij 16841000
873...876Dito missive van deselvige aan de Heeren Bewinthebbeen ter Kamer Amsterdam van den selvigen dato1010
877...887Authenticque extract uijt het daghregister bij den secretaris der retourvloot Gerrit Backer onder de vlagge van den Commandeur Jorephaes Vos in 't retourschip de Ridderschap van Hollandt gehouden1014
888...893Dito extract uijt het daghregister bij den Opperhoofden van 't retourschip Africa gehouden1026
894...899Dito copie memorie der personen welkers reeckeningen na het vaderland met de retourvloot in den jaare 1684 werden over[gesonden] omme op procuratie bij de respectieve Kameren te werden betaelt1034
900...901Originele dito van reeckeningen omme bij de Kamer van Amsterdam op procuratie voldaen te werden1040
902...907Authenticque copie missive van de Hooge Regeringe tot Batavia in dato 18 Februarij 1684 aan den Commandeur en den Raad aan de Cabo de Bonne Esperance1044
908...919Dito copie missive van het Opperhoofd Isaac Joannes Lamotius en den Raad op 't Eijland Mauritius aan den selven Commandeur en Raad in dato 8 April 16841052
920...Authenticque extract uijt de missive van den meergenoemden Commandeur en den Raad aan de Heeren Bewinthebberen ter Kamer van Amsterdam van dato 27 April 16811064
921...922Dito copie resolutien bij den selven Commandeur ende Raad mitsgrs: de Opperhoofden der retourvloot genomen in dato 30 Maij 16841066
923...Dito copie verclaringh vande gecommitteerdens ten overstaan vande welcke eenige bedorwe en natgeworde lijwaet packen in het schip Oostenburgh sijn geopent in dato 3 en 5 Junij 16841068
924...927Originele missive van den Commandeur Simon van der Stel in 't particulier aan de Vergaderingh der Heeren Seventien in dato 16 Junij 16841070
928...Lijste van eenige noodwendigheden tot de Caapse cooprmijnen gerequireert1074
929...929vRapport van den vaandrigh Oloff Bergh en andere gecommitteerdens spreekende van eenige verhinderinge haer op haere reijse nae de Cralij van de Namaquas voorgecomen in 't passeren van de [Bergh] Rivier, in dato 15 Septemb: 1683
[930]...932vDito wegens de gesteltenisse van seeker Clove in het geberghte van de Namaquas aen 't vaste [lan... van de] Cabo de Bonne Esperance in dato 30 September 1683


Link to the digital archive:  4019 (1683-1684)


 

  • Hits: 1180