Skip to main content

Burgher Slave Baptisms 1696-1712

page 75 (fo. 45)

Slaven Kinderen der Vrijborgers
of Comp: Dienaeren

23 Septb:r 1696
een kint van Claes en Jannetie
byde van Madagasker onder getuyge
Magdalena van Bengale, genaemt
- Clara[e]
slaven van de ed: heer goeverneur

7 Octob:r 1696
een kint van Pieter van Bengale en
Anna mede van Bengale, onder getuijge van
Magdalena van Bengale, slaven vande ed: heer
goeverneur S: vander Stel, genaemt
- Alexander

28 Octob:r 1696
gedoopt het kint van Cæsar van Madagasker
en Susanna van Ceijlon onder getuijge van
Christina vande Cust, genaemt
- Ambrosius
alle lijfeigen van de ed: heer S: vander Stell

27 Jan: 1697
gedoopt na voorgaande belydenis
een slaef van [Jxxx] Frans [vande Stl]
genaemt
- Claes

10 Novb:r 1697
gedoopt het kint van Marta Emanuel
slavin van Johannes Holsmit, en
van Christian als vader onder getuijge
van Louis van Bengale en [Bertien] Cor-
nelisse van Coetzien, gent.
- Johannes

9 Nov 1698
gedoopt het kint van Pieter van
Bengale en Anna, onder getuijge
van [Alert] van Bengale, gent.
- Secilia
alle lyfijgens vande ed: heer goeverneur

26 Dec: 1698
gedoopt het kint van Dirk van [Amers-]
voort en Lysbet van [Malagasij], onder
getuyge van Jacob Pleunis en Wille-
mijntie de Wit
- (the child is not named)

page 76

28 Dec: 1698
gedoopt een kint Kaspar [Haarslo]
en Susanna onder getuyge van Jacob
Cornelis en Annetie gent.
- Antie

26 April 1699
gedoopt na voorgaande belydenis
een slaef vande oude heer
goev:r Simon van Stel, gent.
- Hendrick

7 Juny 1699
van Candares van Suratte, slavin
van Gerrit Victor, onder getuyge
van Joost Ventura, en Maria van
Bengale, gent.
- Christiaan

21 Junij
na voorgaande belydenis gedoopt
twee slaven van de ed: heer Simon
vander Stel, gent.
- Carel van [Dutelori] en
- Willem van Batavia

28 Junij 1699
na voorgaande belydenis gedoopt
vijf slaven van de ed: heer
Simon vander Stel, gent.
- Bastiaan van Bengale
- Jafeth, Ternate
- Noach, Madag:
- Tobias, Bengale
- Elonora, Madag

26 July
na voorgaande belydenis gedoopt
vijf slaven de oude ed: heer
Simon vander Stel, gent.
- Jan van Angola
- Cæser van Badag[a]
- Manasse van Java
- Jeptha (sic) van Ternate
- Rudolphus van Beng[ale]

6 Sept: 1699
na voorgaande belydenis gedoopt een
slavin van Gerrit Victor, gent.
- Hester

6 Sept:
gedoopt een kint van Tamar
lijfeigenv en slavin an Baas Jan, onder
getuijge van Antonij Jilles en Anna
[Ledimans].
- (the child is not named)

page 77 (fo. 46)

23 Aug: 1699
gedoopt een kint van Nicolaas Marrus
en Appollona van Badaga, onder getuygen
van Joost Ventura en Elisabet van
Madagascar, gent.
- Francina

8 Novb:r 1699
na voorgaande belydenis gedoopt
drie lyfygens vande oude heer
goeverneur, gent.
- Jacob van Madag:
- Adam van Madag:
- Matthys van Mallabar

9 Maij 1700
gedoopt een kind van Job van Madag:
en Ariaantie vande Cust, onder getuyge
van Moses van Bengale en Elisabeth
van Macasser, gent.
- Jesaias

13 Junij
na voorgaande belydenis gedoopt
Cornelis van Bengale, lijfijgen vande
oud heer goeverneur.

Eod: die (13 June)
een kind van Catrina Elysabet, onder
getuyge van Emmanuel, gent.
- Lea

Eodem die
een kind van Neniko, en Maria van
Batavia, onder getuyge van Joost van
Aventura, en Margareta van Hof, gent.
- Beatrix

4 Julij
na voorgaande belydenis gedoopt
vier lijfygens van edel: heer
Simon vander Stel, gent.
- Paulo van Madag:
- Karel van Bengale
- Moses van Bengale
- Lusia van Madag:

18 July
na voorgaande belydenis gedoopt
- Susanna van Macc:

17 Octob:r
na voorgaande belydenis gedoopt
- Moses-Aaron en
- Rebbecca
(from the context it is not clear if Moses and Aaron are two seperate persons or one person)

page 78

23 Jan: 1701
sijn na voorgaande belijdenis gedoopt
- Abraham van Macasker en  (the 'dag'  in Madagasker appears to be crossed out and replaced with a 'c' probably meant to be Macasser)
- Jacomyntie van Madagasker

10 Ju[l]ny
een kind van Tambara van Madagasker
onder getuige van Claas Cornelisse
en Maria Domingo, gent.
- Maria

12 Junij
een kind van Apollonia, onder getuige
van Jan Wirik Vormer en Jannetie
van Wyk, gent.
- Casper

25 Sept:
een kind van Scipio van Bombase
en Antinika vande Cust, onder getuige
van Emanuel van Macasser en
Maria Domingo, gent.
- Johannes

25 Dec:
een kind van Adam van de Caab
en Louise van Mad: onder getuyge van
Octavi van Macasser, en Elisabeth
van Bouton, gent.
- Elisabeth
slaeven van 'd oud heer

van Pieter Carel en Margareta, onder
getuyge van Leonora, gent.
- Adriana
slave van 'd oud heer

(1702)
21 Maij
van Claas Jonassen en Dina, onder
getuyge van Jonas en Manda, gent.
- Jonas
slaeve van de ed: heer

6 Aug:
van Arent de Mallebaar, en
Maria van Nagepatnam, onder getuyge
van Jan Hendrikse van Elwe en Lysbeth
van Wyk, gent.
- Arent

24 Sept:
van Job van Madagasker, en Ariaantie
vande Cust, onder getuijgen van Jacob
van Mallebaar en Jacomijntie van Madagasker, gent.
- Dorothea

page 79 (fo. 47)

5 Nov:
een kind van [Horm] en Dina,
lijfyge van [jonker] vander Stel, onder
getuygen van Domingo en Maria, gent.
- Johannes

26 Nov:
van Lorra van Java, onder getuygen
van Emanuel van Macasser en Fransina
Gillis, gent.
- Johannes

1703
7 Jan:
van Antonij van Bengale en Maria
van Batavia, onder getuygen van
Anthony Gillis en Fransina Gillis,
gent.
- Aletta

24 Jan:
twee kinderen van Anthonij vande Cust en Sara
van Madag:, onder getuygen van Emanuel
van Macasser en Margriet van Madag:
gent.
- Catrina en
- Francina

28 Jan:
van Helena van Batavia, onder ge-
tuyge van Anna Pietersz, gent.
- Hendrik

4 Febr:
van Moses van Bengale en Tamara
van Madag: onder getuygen van
Octavio van Macc: en Catrina vande
Caab, gent.
- Juliana

18 Febr:
van [Arend van] Arend van [Marulopetan],
lijfijgen van de heer gouverneur,
en Lucretia van Naganaptam onder getuy-
ge van Willem Vermeulen en Maria
van Batavia, gent.
= [Leendert] Arent

18 Febr:
Na voorgaande belydenis gedoopt
lyfygen van jonker Francois vander
Stel.
- Eva

page 80

11 Mart:
van Diana van Madag: onder getuij-
gen van Dina van Soetermeer, gent.
- Elisabeth

17 Junij
na voorgaande belydenis gedoopt
lijfygen van jonker Francois
vander Stel,
- Diana

24 Junij
van Pieter van Bouton en Susanna
van Bokjes onder getuyge van Chris-
toffel Michielse, gent.
- Elisabeth

1 Julij
van Antonij en Sara, lijfygene
van Willem ten Damme, onder
getuijgen van Jacob vande Kust
en Jannetie van Madag: gent.
- Marta

29 Julij
een slavin van Jan Voslo
na voorgaande belydenis gedoopt
gent.
- Apollonia

2 Sept:
van Hannibal van Bengale
en Rachel vande Kust, onder
getuygen van Antonij [Zele van Calak]
en Franzina van Coetsien, gent.
- Adriaan

25 Dec: 1703
van Klaas van Bengale en Christina
van Krankebaar, onder getuijgen van
Jan Myndertz Kruijwagen, en Catrina
van [Maersen], gent.
- Klaas

page 81 (fo. 48)

1704
13 Jan:
van [Leander] van Paleocatte en
Jannetie van Nagepatnam onder getuygen
van Jannetie van [Wyk], gent.
- Adam

27 Jan:
van Eva van Madagasker onder getuyge
van Claas Gerritzen Wolf met
Geretruda Willemze Boor, gent.
- Susanna

20 April
van Claas en Jannetie van Madag:
onder getuyge van Gidion [Misier] en
Susanna vande Kust, gent.
- Elias

20 April
van Antonij vande Kust en Eva van
Madag: onder getuyge van Abraham
van Maccasser en Jacomyntie van Madag:, gent.
- Leonora
en
- Aron

20 April
van Isac vande Cust en Sara van
Madag: onder getuijge van Cicilia
vande Caab, gent.
- Carel

11 Maij
van Frans Otte en Annetie van
Macasser, onder getuyge van Fytie
van Maccasser, gent.
- Catrijn

1 Junij
van Diana, onder getuijgen van
Jacob Knoet met Laurentie Lou-
rentius, gent.
- Hendrik

24 Aug:
een slaafie van Willem ten Damme
waar over stonden Joost Ventura
en Sara van Maccasser, gent.
- Antonij

15 Junij
na voorgaande belydnis gedoopt een
slavin van mon:s Ten Dam, gent.
- Johanna

page 82

26 Octob:
van Hendrik en Lena, onder
getuygen van Magteld van Dieden
synde lyfygens van d' edele heer
Simon vander Stel, gent.
- Fredrik

16 Nov:
van Jan van Mannaar, en Marta
van Janbie, onder getuijgen van
Domingo van Bengale, en Sara
van Maccasser, lijfygens van
d' heer Samuel Elzevier, gent.
- Juliana

(1705)
8 Mart:
van [xxx xxx] Maria
vande Cust, onder getuyge van
Hendrik van Macasser en Christina,
alle lyfygens van d' edele heer
Simon vander Stel, gent.
- Anna Lucretia

12 Julij
van Helena, gent. Jacob, heels:
van Anna Hendrix, gent. Susanna, halfs:
van Wauw, gent. Helena, heels:

29 Aug:
van Cornelis Peters Langelant
en Catryn van Batavia, slavin van
N. van Helsdingen, onder getuyge
van Margaret vande Caap, gent.
- Magtelt

30 Aug:
van Scipio van Madagasker en Antonike
van Mallebaar, lyfygen van Abram
Hertog, twe kinderen gedoopt, gent.
- Jacob
en
- Jannetie

30 Aug:
een kind van Helena van Java,
slavin vanden vrijborger Lambert
Adriaanz, onder getuygen van Maria
van Bengale, gent.
- Rachel

page 83 (fo. 49)

13 Dec:
na voorgaande belydenis gedoopt
- Anna Maria
en haar dogter,
- Elsje Katrina

27 Dec:
twe kinderen van Dares van Bengale en Anna van
Bengale, onder getuijgen van Willem
[Fenning] en Katrina de Vos, gent.
- Maria
en
- Catryn

28 Feb:r 1706
twe slaven kinderen van d' h:r
Blesius, waar vande vader is Isaac
vande Cust en Zara van Madag: onder
getuij van Cicilia vande Caap, gent.
- Rachel
en
- Lea

13 Junij
een slaven kind gedoopt van
d' edele heer goeverneur W. vander Stel
waar vande vader Jacobus vande Caab
en Cicilia van Bengale, ondr getuyge
van Octavi van Macasser en Sara van
Batavia, gent.
- Magdalena

(the following entry is written in the left margin of the entry above)
Eodem die
na voorgaande
belydenis gedoopt
- Philppus van Boeton

20 Juny
Nog [een] van d' ed:e heer goeverneur
gedoopt drie slavinnen, na voor-
gaande belydenis, gent.
- Dina
- Cicilia
- Maria

24 Oct:
na voorgaande belydenis gedoopt
Cornelis, Benjamin, en Elisabeth,
lyfygenen van d' oud heer goeverneur,
- Cornelis
- Benjamin
- Elisabeth

24 Oct:
gedoopt twe slaven kinderen
vande vryborger Bouman
gent,
- Julius
- Augustus
als getuygen stonden
Fytje van Bengale en Elisabeth
vande Caap

31 Octob:
na voorgaande belydenis gedoopt [syn]
[... ... ...]
- Titus Christianus
(the entry above is at very bottom of the page and the ink has faded making it difficult to read)

page 84

14 Nov:
na voorgaande belydenis gedoopt
- Rachel vande Cust

21 Nov:
een slavinne kind gedoopt van
d' h:r goeverneur W. vander Stel, gent.
- Francina

Eodem die
gedoopt een slavinne kint van Petrus Kalden ten overstaan van
Sophia, gent.
- Christina

28 Nov:
een kind van Diana van Timor,
onder getuijgen van Abraham van Macasser
en Cicilia van Ternaten, gent.
- Zovia

(1707)
6 Feb:r
van Adam van Batavia en Rosetta
van Ceijlon onder getuyge van
Maria van Maccasser, gent.
- Catrina
lyfygene vand' ed:e heer Willem vander Stel

20 Feb:r
van Helena vande Caab onder
getuygen van Anna Pieters, gent.
- Diana
lijfygen van Lambert Adriaantz

(the 4 following entries seem to be in Rev. Le Boucq's handwriting)
Den 8 Meij
Motai van de Kust Cormandel, heijdensche
en Carel van Bengale, christen, onder
getuijgen Titius van Bengaalen,
en Delphina van de Cust Cormandel, xtene (christene)
lijfijgene van de h:r Simon vander Stel
- Delia

Den 17 Julii
Eva van Madagascar kristen
de vader onbekent, onder getuijgen
van Jan Janze Loots van Amsterdam
- Hermanus

Den 7 Augusti
door d: Beck.
een doghter van Lucretia genaamt, Anna
een ditto van Clara genaamt, Delphina
slave kinderen van den ed: h:r Wilm (sic)
Adriaan van der Stel, bijde swarte.

page 85 (fo. 50)

Den 21 Augusti
door d: Beck
een doghter van Anna van Mallebaar,
leijfeijgene van den vrijburger Christoff-
el Groenewold, onder getuijgen van
Domingo van Bengalen met Bastiana
van Bengalen
- Flora

25e Septemb:r
Na voorgaande belydenis
gedoopt een lijfeigens van
d' e: heer Samuel Elsevier,
en is genaamt
- Scipio Christianus

2e Octob:r
een lijffeigens van d' oude ed:e
heer gouverneur Simon vander Stel,
genaamt Cornelia, waar
van de ouders sijn Antonij
van Mahua, en Lucia van
Madagascar, onder de ge-
tuygen van Hendrik van
Bogis en Leonora van Mada-
gascar.
- Cornelia

Ditto (2 Oct)
+ een bejaarde vrijmeid
genaamt Cornelia van: Caab
- Cornelia

Ditto (2 Oct)
een dogterie van Cornelia
van: Caab, onder getuijgen
van Domingo van Bengale
en Maria van Bengale
- Jannetie

(no date for the following entry - probaly the first entry of Rev. d'Ailly in Dec 1707)
Een slave jongetie van den burger Willem
ten Damme onder getuigen van Johanna
vande Caap en Moses van Macasser,
- Antonij

page 86

1708
2[8] Januarij
drie slave-kindren van Gerrit Victor,
de moeder is Hester van Suratte; de getuigen,
Maria van Bengalen en Rebecca van de Caap.
- Jannes
- Caatje
- Anna Magdalena

6 Meij
een slaave-kind van Teunis Dirksz Schalkwijk;
de getuigen Moses Aarons, en Sara van Macassar.
- Dirkje

13 d:o (May)
een slaven-kind van Gerrit Jansz van Aart,
de moeder is Anna van Bengaalen; de getuigen
Emanuel van Macasser, en Constantia van de Caap.
- Amerentie

12 Augusti
een slave jongetje van den burger Willem
ten Damme; de getuigen Joost Ventura,
en Maria Antonisz.
- Kobus

14 8b:r
een kind van Scipio van Madagaskar, en Antonike
van Krankebaar; lijfeijgen van Abraham Hartog;
onder getuigen Philip van Boeton, en Susanne
van Bokjes.
- Sara

1709
6 Januarij
een slaaven-kind van Steeven Vermeij, de vader was
Nicolaas Jansz, de moeder Flora van Macassar;
de getuigen Fredrik Jansz en Maria Antonisz.
- Leonora

D:o (6 Jan)
een slaaven-kind van Jan de Wit, de moeder
was Rachel van Bengaalen.
- Dina

20 d:o (20 Jan)
een slaavinne-kind van Jacob Paasa, de moeder
was Anna van Madagascar; de getuigen waren
Fredrik van Santen, en Seijtje van Macasser.
- Adriana

10 Maart
twe slave-kindren van Harmen Buijs,
de moeder was Diana van Krankebaar; de
getuigen Moses van Macasser, en Sara van
Macasser.
- 1. Sara
- 2. Pieter

30 Junij
een slave-kind van den out-gouverneur Simon
van der Stel, de ouders waren
Hendrik Constant van Macasser en Lena
Felix van Macasser; de getuige was [Vrije]
Francijntje.
- Helena Barbara

1710
8 Junij
een kind van Antonij Dosant, en Rosa van
Bengaale, zijnde deze moeder een lijfeijen
van den luit:t Slotsboo; getuige was Johanna
Matthijsz.
- Emanuel

22 d:o (22 Jun)
een slaavinne-kind van Hendrik Bouwman,
de moeder was Isidora van Bencoelen; de
getuige Elizabeth van de Caap.
- Sabina

page 87 (fo. 51)

1710
6 Julij
een kind van Dirk Jansz Brouwer, en
Lena van Macasser, zijnde deze moeder
een lijf-eijgen van Jacobus de Weth; de
getuigen waren Christoffel Luders, en
Cecilia van Ternate.
- Willem Cent

9 Novemb:r
een kind van Jan Swart, en Hester,
lijfeijgen van C. Victor; de getuige Johanna Victor.
- Ismaël

23 d:o (23 Nov)
een kind van Adam Sol, en Maria
van Cormandel, lijf-eijgen van den
oud-gouverneur Simon van der Stel;
de getuigen Jacob Cornelis van Mallabaar,
en Sara van Madegascar.
- Adam

14 Xb:r (14 Dec)
een kind van Samuel Walter, en Catrijn
van Ceijlon, lijf-eijgen van den h:r Samuel
Elzevier; de getuigen Sophia van de Caap,
en Pieter van de Caap.
- Lodewijk Bernardt

1711
1 Februarij
twee kindren van Pieter Jansz van
Batavia, en Dina Joostz van de Caap,
lijf-eijgens van Jacobus vander Heijden;
getuigens waren Samuel Domingo,
en Susanna van Batavia.
- Cornelia
- Hieronijmus

8 d:o (8 Feb)
een kind van Antonij van de Cust,
en Helena van Bengaalen, lijf-eijgen
van den luit:t Slotsboo; getuigen Antonij
van de Cust, en Maria van Callo.
- Antonij

3 Maart
een kind van Carel van Bengaalen, en
Motaij, lijf-eijgen van den oud-gouverneur
Simon van der Stel; de getuigen Dirk
Urbanus, en Catharina Cæsars.
- Gabriel

28 Junij
een kind van Johannes Scipio van Bombase, en
Antonike van Krankebaar, lijfeijgen van Abra-
ham Hartog; de getuigen Johannes van de Cust,
en Lena van Krankebaar.
- Magdalena

25 Meij, pinxter-maandag
een kind van Niclaas van Colombo, en
Flora van Macassar, lijf-eijgen van
Steeven Vermeij; de getuigen Titus Jacobsz
van Macassar, en Johanna Titus.
- Abraham

page 88

1711
13 7b:r (September)
een slaven-kind van Josias Michielsz,
de moeder was Isabella van Madegascar,
de getuigen Johannes Dares, en Helena
van Tranquebaar.
- Gerrit

d:o (13 Sep)
na voorgaande belijdenis gedoopt een Macas-
saarse slavin van Christoffel Groenewald,
genaamt.
- Thamar

25 8b:r (October)
een slaavinne-kind van Willem ten
Damme; de getuigen Floris van Batavia,
en Johanna Anthonisz van de Caap.
- Leonora

1712
19 Junij
een slavinne-kind van Joost Vintura;
de getuigen Jacob Cornelisz van Malabaar,
en Jacomijntje Aarons.
- Abraham

7 Augusti
een kind van Anthonij van Kust, en Helena
van Bengaalen, lijf-eijgen van den luit:
Slotsboo; getuige Domingo van Ceijlon.
- Sylvester Rodrigo

18 7b:r (September)
een slaavinne-kind van Jannetje Akerboom,
wed:e Admiraal; de getuige Lijsbet Rootsteen,
- Johannes Philander

(this section of Burger slave baptisms end here.)

 

notes:
castijs (cast:) = (slawe-)kind van 'n Europese vader en 'n halfslag of mestiese (slawe-)moeder, (slave) child of an European father and halfslag or mestic (slave) mother
halfslagh (halfs:) = (slawe-)kind van 'n Europese vader en 'n nie-Europese moeder, (slave), (slave) child of an European father and non-European (slave) mother
heelslagh (heels:) = (slawe-)kind van 'n nie-Europese (slawe-)ouers, (slave) child of non-European (slave) parents

  • Hits: 7652

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 604 - Cape Town baptisms, memberships and marriages 1695-1712, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-8/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The baptisms cover pages 1 through 87 and 126 through 143 of this register.

Citation instructions