Skip to main content

(page 76 continued)

Den 24 Januarij An' 1672
Joan Schrijer jongh-man van Loven-styen, met Jacomyntje Backers van Amsterdam, weduwe van zal:
meester Jan Hol.

Den 21 Febr'
Jan Pietersen de Klerck, geboortigh van Der Vaart bij Uytrecht, jonghman en scheeps-timmer-man op 't hier te
reede leggende schip Voorhout, met Grietje Willems jongedochter van Dort, mede op 't selfde schip

Den 20 Maert
Jan Mostaart jongm' van Uijtrecht met Aaltje van Hulst jonged' uit Sgraven hage

Den 17 April
Jacobus Sanderus, geboortigh van Schoon-hoven coop-man in den dienst der E.Comp' en schout bij nacht deser
retoer vloot, met juffr. Johanna Linge van Lennep, jongedochter van Amsterdam

Dito (17 April)
Francoys Schanffelaar geboortigh van Gent, jonghman, en Catharina Oeftinghs weduwe van den
borger Hans Ras zal:

Den 8 May
Joan Pasqui[e]r van 'sHertogenbosch en Roelofje Pieters jonged van Niuw-v[eer]

Dito (8 May)
Harman Jansz van Noort-horen, baas smit, en Beeletje Fredricks van Amsterdam, weduwe van
den borger Claas Veght-man zal.

Den 22 May
Jan Cornelisz jongh-m' geboortigh van Out-beyerlant, met Catharina Harmansz van Rhenen

Dito (22 May)
Barend Brinck-man jongh-m' geboortigh geboortigh (sic) van Dort-munt, met Neeltje Sterrevelts jonged
geboortigh van Niuw-Nederlant

Den [17] Juli
Henrick Barentze vander Zee jongh-man van Leeuwaarden met Jannetje Geraardts van Kort-
rijck weduwe van den borger Joris Jansz zal.

Den 21 Augst'
Wilhem van Dieden jongm van Amsterdam, met Magreta Frans weduwe van den vryborger Henrick van
Suyrwaarden.

28e Maij
Abraham de Lange van Amsterdam jongman
met Maria Bellerdijn van Middelburg jonge-
dochter

  • Hits: 7435

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 603 - Cape Town baptisms, memberships and marriages 1665-1695, which is a photocopy the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-1/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 75 through 91 of this register.

Citation instructions