Skip to main content

Cape Town Baptisms 1689

page 37

(right end of entries on this page disappear into binding)

Ao 1689

Den 16 Januarij zijn de volgende kind[ren uit]
slavelogie de 's comps posten gedoopt ten overdstaan v[an]
Sr. De Man en Dominicus de Chavonnes zijn genaa[mt]
Anna en Catarina tweelingen. halfslg. m: [eva...]
de moeder Cornelia
Wilmmijna Castice Johanna heelslagd. m. Sou[...] 
Elisabeth halflag de moeder van Madagascar
Helena [Helena] halfslag de moeder Samassingi Klap[:m]
Jongens: Johannes de moeder Zommiss[i]ang
Cornelis halfslag van de Revoetse Theang aan de Klap:m
David halfslag de moeder Cicilia ande Klapmu[...]
Cornelis de moeder Refotze Theang

(the following entry squeezed in between two existing entries)

17e do. (Januarij) Elisabeth zijnde de vader H:k Raap, moeder Anna Bos, getuijgen d' E. Ph. Gotingh pre-
dicant op Nederl.t en Geertruijda Schilders zijn huijsvr, op haer versoek geboekt

Den 23 een kind waar van vader is Hendrik Hars[t]
de moeder Judith Marquart. de getuijgen is Theunis 
Dirxz van Schalckwijck en Maria
de naam van 't kindt is Maria

Den 29 een kind waar van vader is Jan vanden Bosch
de moeder Cornelia Helmus. de getuijge
Gertruij Willems. de naam van 't kind is Catarina

Den 4 Februarij aan Stellenbosch een kind waar van vader is
Arije Gertz van Tergouw. de moeder Aaltie
[Claase] van Ameijd, de getuijgen Jan Jansse
van Eden, en Zuzanne Claasse Meldorp  de
naam van't kind is Jochem
(this is the last entry of Ds. Johannes van Andel. He is replaced by Ds. Leonardus ter Wolt)

Dese volgende kinderen sijn van mij ghedoopt Ds. Leo-
nardus Terwolt

Den 6 Februarij een kindt waer van vader is Joan Blesius, de moe
der Christina Diemer, de getuijgen Christina Does, en Abraham
Diemer De naem van het kindt is Elbert

Den 20 een kindt ghedoopt waer van vader is Jan Vermeulen, de moeder
Catrina van Bengalen, de ghetuijgen sijn Jan van Brienen en Maria
Loosgher de naem van 't kindt Maria

Den 27 een kindt ghedoopt waer van vader is Ocker Cornelis, de
moeder is Aeltie Gijsberdts 't kint, sijn naem is Cornelis

Eodem dito (27 Februarij) sijn ghedoopt de na'golde kinderen, uit de slave logie ten over
staen van Monsr. De Man, en Cap. Dom: de Schavonnes als getuijgen
van Comps' weegen
een kindt van Mietie, ende ghenaemt Pijternella
een swardtsen kindt van Mamittie [....] ende ghenaemt Martha [een swar...]
een kindt van Setvangh Dian, ende is ghenaemt Cobus een swardt
een kindt van Sanob de Mangh, ende ghenaemt Marij een swardt.
een kindt van Courri, ende ghenaemt Elisabeth een swardt
een kindt van Jumma, ende ghenaemt Dina een swardt
een kindt waer van de moeder hier niet teegenswoordigh was ende ghenaemt
  Jacomijntie een swardt
een kindt van Nakisa, ende ghenaemt Elisabeh een swardt
een kindt van Willeme Pombie ghenaemt Elisabet een swardt
een kindt van Cicilia, ende ghenaemt Joanna een swardt
een kindt van Wantrina, ghenaemt Anna een swardt
een kindt van Samorabba ende ghenaemt Sussanna een swardt
een kindt van Wantrina ende ghenaemt Anna een swardt
een kindt van Vakisa, ende ghenaemt Christina een swardt
een kindt van Miathij ende ghenaemt Elisabeth een swardt

page 38

een kindt van Ciclia ghenaemt Jan een swardt
een kindt van Meedze Hille, ghenaemt Cornelis een swardt
een kindt van Minthi ghenaemt Claes een halfslagt
een kindt van Calisa ghenaemt Jacob een swardt

Den 13 Martij een kindt ghedoopt, waer van vader is Willem Reinierse, ende de
moeder Judith Duijtshers, de ghetuijgen sijn Joan Blom en de Juffr. Lenius,
ende ghenaemt Maritie

Den 20 Dito (Martij) een kindt ghedoopt waer van vader is Johan Caspar Langenbergh,  en de
moeder Adelheit Sophia, de ghetuijgen sijn de Heer Joannes Leuwen-
san, en de Juffr: Sara van den Bro[ets] huijsvrou van de heer Gualter
Suman, ende ghenaemt Adelheit Elisabeth

Den 4 April een kindt ghedoopt daer vader van is Jan Meiburgh, de
moeder is Maria Hendiaren, de ghetuijgen Gerrit van Weinegom 
ende Adriana Sterrevelt, ende ghenaemt Aeltie

Eodem dito (4 April) een kindt ghedoopt daer vader van is Jan Feuber, ende moeder
Anna Sikkermans, de ghetuijgen sijn Pieter Dieters, ende Ann[a]
Eltetop, ende ghenaemt Mein-Anna

Den 17  een kindt ghedoopt waer van vader is Dom: Petrus
Simons franse predicant aen Drakenstein de moeder Anna de
Biro, de ghetuijgen sijn de wel E. Heer Simon van der Stel
commandeur van het commandement  deeser plaetse ende juffr:
Elsie van Suyrwaerde wed. Breugel ende ghenaemt
Catrina

Eodem dito een kindt ghedoopt waer van vader is Hendrik Bouman, de
moeder Geertruij de With, de ghetuijgen sijn Douwe Gerbrant
Steijn en Femetie Meihuijsen. ende ghenaemt Catrina

Den 24  een kindt ghedoopt aen Stellenbosch waer van vader is Francois
Finjon, de moeder Cornelia Kempenaarsz, ghetuijgen sijn
Jan Mostert , ende Anna Marij huijsvrou van Hans He[.ske]
ende genaemt Francina.

Den 26 Junius een kindt ghedoopt waervan vader is Dirk van
Coninghshooven. de moeder Jannetie Bordt. de ghetuijgen
sijn den E. Secunda Persoon, Andrijs de Man, ende Jufr.
Geertruda Lenius ende ghenaemt Susanna

Eodem dito (26 Junius) een kindt ghedoopt daer vader van is Cornelis Victor, de
moeder Cornelia Jacoba Junius, de ghetuij' Gerrit Victor
ende Joanna Victor, ende ghenaemt Joanna

Eeodem dito (26 Junius) een kindt ghedoopt waervan vader is Mathijs Greeve, de
moeder Susanna Claesz. de ghetuijge Gerrit van der Bijl
ende Anna Sophia Bos, ende ghenaemt Claes

Eeodem dito (26 Junius) een kindt ghedoopt waervan vader is Godefrij Meijhui
sen, de moeder Femmetie Kouthoff, de ghetuijgen sijn
Maria Lindenhovius ende Joannes Blesius, end ghe
naemt Joanna

Eodem dito (26 Junius) een kindt der slavinnen van den Ed. Heer Comm[an]-
deur waer van moeder is Catrina van Bengalen, als ghe
tuijge Claes Cornelisz ende ghenaemt Juliana

Den 10 Julius een kint ghedoopt waer van vader is Oeloff Berg[h]
en de moeder Anna de Cooningh, de ghetuijge sijn
Christiaen Vreeser ende Joanna Roosendael, ende ghenaemt
Carolus Erlandt

[De]n 17 een kindt ghedoopt waer van vader is Jacobus de Savo[..]en
de moeder Maria Magdalena le Clerq de ghetuijge sijn den
wel ed. Heer Simon van der Stel Commandeur [commandeur deese]

page 39

commandament, ende Juffr Aletta Elbers wedue. Croes, ende ghe
naemt Aletta Croes

Den 19 Augustus aen Stellenbosch een kindt ghedoopt waer van vad[er]
is Roelof Pasman, de moeder Fitie Willems, als ghetuijge
Catrina Cloete ende ghenaemt Griitie

Eodem dito (19 Augustus) een kint ghedoopt aen Stellenbosch waervan vader is Albert
Holler, de moeder Arjaantie Jans. de ghetuijge Dirk Coetzïe en
Anna de Biero, ende ghenaemt Heijletie

Den 21 aen Stellenbosch een kindt ghedoopt waer van vader is Gerridt Janse[...]
de moeder Arjaentie Jacobs, de ghetuijge Adriana Smidts ende ghe
naemt Jan

Den 11 September een kindt ghedoopt daer vader van is Fredrik Rossou,
ende de moeder Johanna Rosendal, als ghetuijge stonden Christi[...]
Freeser, ende Juffr. Elsie van Suijrwaerden, huijsvrou van M[...]
Andries de Man, ende ghenaemt Fredrik

Den 2 October een kindt ghedoopt waer van vader is Albert Gilderhu[...]
de moeder Margrietta Hoefnaagels. tot ghetuijge stonde[n]
Maria Hendriks huijsvrou van Pieter van de Westhuijsen,
ende ghenaemt Anna

D[en] 16 dito (October) aen Stellenbosch een kindt ghedoopt waer van vader is Jan Smidt. de
moeder Adriana Tol, de ghetuijge sijn Pijter van der Bijl ende Helti[...]
Hendriks, ende ghenaemt Jacobus

Eodem dito (16 October) een kind gedoopt, waer van vader is Christoffel Heiningh de moe[der]
Antonette Visscher, de ghetuijge sijn Jan Mostert ende Elijsabet
Moster sijn huijsvrou. (the name of the child is not given)

Eodem dito (16 October) een kindt ghedoopt waer van vader is Pijter van der Bijl, [de]
moeder Anna Sophia Bos, de ghetuijge sijn Juffr. Elsie van Su[...]
waerde huijsvrou van de secunda persoon Andrijs de Man, [en]
Fijtie van den Tempel, ende Gerrijt van der Bijl ende ghenaemt
Geertruij.

Den 21 dito (October) aen Stellenbosch een kindt ghedoopt waer van vader is Gerridt Clo[ete]
de moeder Catrijn Jans, als ghetuijge stonden Pijter van der Bijl en
Fijtie van den Tempel, ende ghenaemt Fijtie

Den 25 dito (October) Aen Stellenbosch een kindt ghedoopt waer van vader is Lou[i..]
Cordier de moeder Fransina Martinjet, als ghetuijge stonden
Jacobus de Savoije, ende Maria le Clerq ende ghenaemt
Jacobus

Eodem dito (25 October) een kindt gedoopt waer van vader is Dirk Coetzëe, de
moeder Sara Jacobs van der Schul[p], als ghetuijgen stonden den
priedicant D: Leonardus Terwolt, en de Juffr. Anna Christi[...]
Mulder, ende is ghenaemt Maria.

Den 20 November een kindt gedoopt van de Edl. Heer Commandeur sijn slav[...]
[ne] ghenaemt Susanna, de vader Caesar, de ghtuijge Maritie Vitou
is ghemaemt Sara

 

  • Hits: 8666

Source: Cape Archives Verbatim Copies VC 603, Nederduits Gereformeerde Kerk, baptisms 1665 to 1696.

VC 603 is a photocopy made during the 1980s of the original, made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town repository and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).

The original register is now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1 1/1.


The transcription was originally made in 2006 by Richard Ball. Corrections were received from Delia Robertson and Alwyn Smit and Corney Keller had now completely revised and amended the original transcript (February 2012).

There are no doubt still mistakes, both of typing and transcription, but they are much fewer. We will be pleased to receive any suggestion for corrections.