Skip to main content

Cape Town Baptisms 1693

1693

Den 4 Januarij een kint gedoopt waer van vader is
Cornelis Nieukerk, de moeder Maria van de West-
huijsen, tot getuijge stont Maria Hendriks, ende is genaemt
Aeltie.

Den 1 Februarij sijn verscheiden slavinne kinderen gedoopt
van de Edl. Comp' ten overstaen van den E: Andrijs
de Man, ende den Capt. Willem Padt

een kint van Catrina van de Caep genaemt Abraham halfslagh,
een kint van Isabella van de Caep genaemt Grusella halfslagh,
een kint van Maria (inserted below) van Madegasker genaemt Geertruijt halfslagh
een kint van Sabilanara van Madegasker genaemt Arjana heelslagh
5 kinderen (inserted in the left margin under the date. Only 4 children are named)

den selfde dito (1 Februarij) een kint gedoop waer van vader is Hendrik Bouman
de moeder Geertruij de With, tot getuijge was
Cornelis Linnes ende Catarina Kiens, is genaemt
Johanna

den 8 dito sijn deese ondergescrevene personen op hare voor
gaende belijdenisse door het sacrament van
den H: Doop Christi Kerke ingelijst.
Isaac van Bengalen met Catharina van
Bengalen, Willemina van Mauritius met
Catrina van Mauritius, ende Maria Elisab[...]
van de Caep, alle vrij lieden alhier.
Slaven op belijdenis gedoopt (inserted in the left margin under the date)

page 49

Den 5 Martij Een kint gedoopt waer van vader is Lou[...]
van As, de moeder Helena Janse, tot getuijge stont
Grietie Philipze, ende Christoffel Groenewout, ende
is Joannes.

Den 23 Martij sijn verscheiden slavinne kinderen gedoop van
de Edl. Compe. ten overstaen van de E. Andrijs de
Man ende den Capt' Willem Padt getuijgen va[n]
Comps' weegen,

een kint van Jannetie van de Caep gent. Joannes cast[ijs]
een kint van Mektambone genaemt Christina halfslagh
een kint van Sua genaemt Sara heelslagh
een kint van Somadon genaemt Lourens heelslagh.

Den selfden dito (23 Martij) een kint gedoopt waer van vader is Jan Moster[t]
de moeder Elysbet Nieumeier, tot getuige stont
Hendrik Persijn, ende Engeltie Quint, is genaemt
Joannes.

Den 26 April een kint gedoopt waer van de vader is Hendrik
Snewindt, de moeder Catrina Steens, tot getuige stont
Claes Hendriks Diepenhout, ende Margriet Hoefnagels
ende is genaemt Claes.

Den selfden dito (26 April) aen Stellenbosch een kint gedoopt waer van vader is
Matthijs Greeff, ende de moeder Susanna Claesze
de getuijgen waren Cornelis Linnes, ende Geret[ruij]
Lubringh, ende is genaemt Susanna.

Den 3 Maij aen Stellenbosch een kint gedoopt waer van va[der]
is Albert Holder, de moeder Ariantie Jans,
tot getuijge stont Roeloff Pasman, ende Anna
de Bero, ende is genaemt Maria

Den selfde dito (3 Maij) is aen Stellenbosch, naer voorgaende belijdenisse
gedoopt, een vrij swartinne genaemt Catrijna.

Den 24 dito (Maij) een kint gedoopt waer van vader is Wille[m]
Bason, de moeder Helena Clemet, tot getuijge
stont Gerrit Bason ende Anna Bergh, ende is
genaemt Arnoldus Willemse.

Den 31 dito (Maij) een kindt gedoopt waer van vader is Hendr[ik]
Cornelisze, de moeder Beatrix Gijsbertsze, tot
getuijge stondt Aeltie Gijsbertze ende is gena[emt]
Gerridt.

Den 2 Augusti een kindt gedoopt waer van vader is
Arendt van Mallebaer, de moeder Helena van
Macasser, tot getuijgen stonden Job van Ma[de]
=gasker, ende Lijsbet van Macasser, sijnde
lijfeigens van den Edl. Heer Gouverneu[r]
ende is genaemt Lea.

den 9 dito (Augusti) An Stellenbosch een kint gedoopt wa[er]
van vader is Pijter van der Bijl, de moe[der]
Anna Sophia Bos, tot getuijge stond[en]
Gerrit van der Bijl, ende Geertruij Li[n-]
nes, is genaemt Imma Martha,

page 50

Den selfde dito (9 Augustii) an Stellenbos een kint gedoopt waer van
vader is Roelof Pasman, de moeder
Fijtie Schalk, de getuijge waren Cor-
nelis Linnes, ende Geertruij Linnes, ende
is genaemt Sijbilla.

Den selfden dito (9 Augustii) een kint an Stellenbosch gedoopot
waer van vader is Chrijstoffel
Snijman, de moeder Margriet de
Savoie, de getuijge Willem Bason,
ende Maria de Lafebre, is genaemt
Maria Magdalena.

Den 16 dito (Augustii) sijn versceiden slavinne kinderen gedoopt
van de Edl. Compe', ten overstaen van de E.
Andrijs de Man, ende den Capt. Willem Padt
getuijgen van Comps' weegen.

Een kint van Catrina van de Caep gent Joannes Fredrik castijs.
Een kint van Cornelia van de Caep gent Petronella castijs.
Een kindt van Hana van de Caep gent Sannatie castijs
Een kint van Cristijn van de Caep gent Anna halfslagh.
Een kint van Wilbetombo van Madegasker gent Barent heelslagh.
Een kint van Trifoe van Madegasker, gent Marsimba heelslagh.
Een kint van [Metrhe] van Madegasker gent Andrina heelslagh.
Een kint van Sicilia van Madegasker gent Cornelia heelslagh.
Een kint van Angie van Madegasker gent Sophia heelslagh.
Een kint van Sara van Madagasker gent Cornelis heelslagh

Den delfde(sic) dito (16 Augustii) een kindt gedoopt waervan vader is Wille[m]
Duijsert, de moeder Judith Verbeek, tot
getuijge stondt Dirk Mol, ende Daentie
Rijkes ende is genaemt Cornelis.

Den 23 dito (Augustii) sijn na voorgaende belijdenisse door het
sacrament van den H: Doop het christendom
ingelijst te weten Jonas van Mallebaer, An-
tonij, Isaac, Margarita, Flora, Jacomijntie, Sar[a,]
Jannetie, Secilia, Helena, Catharina, Anna Chris
tijna, Petronella, Margriet, alle van Madegasker.
Item een slavinne van den Hr' Gouverneur genaemt
Magdalena van Bengalen.
Item David van Madegasker lijfeigen van Juffr.
Cruse.
Item een kindt van de vrijborgeresse Maria Everts
genaemt Cornelia E[ve]rina van de Caep.

page 51

Den 29 Novembris een kindt gedoopt waer van vader is
Joannes Blesius, de moeder Christina Diemer tot ge
tuijge stondt Abraham Diemer en Christina Does
is genaemt Deliana.

Den selfden dito (29 Novembris) een kindt gedoopt waer van vader is Mathijs Wight
man, de moeder Jannetie Verschuyr, is genaemt
Anna.

De selfde dito (29 Novembris) een kindt gedoopt waer van vader is Joannes
Visscher, de moeder Catrina Jans, is genaemt
Joannes.

De selfde dito (29 Novembris) een kindt gedoopt waer van vader is Joann[es]
Phijffer, de moeder Maria Hendriks, tot
getuijgen stondt Lambert Lourens, ende Mar
grieta Hoff, is genaemt Francina.

Den selfde dito (29 Novembris) een kindt gedoopt waer van vader is Pijter
Hijlkes, de moeder Maria Pieters, is genaemt
Trijntie.

  • Hits: 8453

Source: Cape Archives Verbatim Copies VC 603, Nederduits Gereformeerde Kerk, baptisms 1665 to 1696.

VC 603 is a photocopy made during the 1980s of the original, made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town repository and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).

The original register is now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1 1/1.


The transcription was originally made in 2006 by Richard Ball. Corrections were received from Delia Robertson and Alwyn Smit and Corney Keller had now completely revised and amended the original transcript (February 2012).

There are no doubt still mistakes, both of typing and transcription, but they are much fewer. We will be pleased to receive any suggestion for corrections.