Skip to main content

Cape Town Baptisms 1694

1694

Den 7 Martij een kindt gedoopt waer van
vader is Diedeloff Biebout, de moeder Wil[l..]
mijntie Adriaans, tot getuijge stondt Godfrijd
Meijhuijsen, ende Barbara van der Swaen,
is genaemt Cornelis.

Den selfde dito (7 Martij) een kindt gedoopt waer van vader is Pijter
van der Poel, de moeder Joanna Viandt
tot getuijge stondt Hans Hendrik Smidt, met
Gietie Tak, is genaemt Maria.

Den 14 dito (Martij) waer van vader is Willem Ten Damme,
de moeder Helena Gulix, tot getuijge ston
den Edl. Heer Gouvernr' Simon van der Stel,
ende Lijsbeth van Barkel, is genaemt
Constantia Helena.

Den 21 dito (Martij) een kindt gedoopt waer van vader is Coenr[aet]
Visscher, de moeder Catrina Jans, tot get[uij]
ge stondt Jannetie Tieleman, is genaemt
Geertie.

Den 4 April twee slavinne kinderen gedoopt van Jan
Holdtsmidt, waer van de moeder is genaemt Marth[a]
Manuels, tot getuijge stonden Sara Claesze, ende
Catarina Willems, sijn genaemt de eene Jacob,
de andere Helena.

Den 9 dito (April) een kindt gedoopt waer van moeder is Ma[ria]
Everts, tot getuijge stondt Bastiaen Colijn,
ende Dina van Soetermeer, is genaemt Jo-
hanna.

page 52

Nota bene Desembr. 25 Ao. 1693
is een kind gedoopt van Cornelis
Victor de moeder Cornelia Jacoba 
Junius het kint sijn naam is
Agatha, de getuijgen [Cornelis Victor] <sijn Jacobus Victor>
[...] ende Maria Bethardi

welk bij abuijs op sijn order niet is gebouckt
geworden, en daarom heengesten
_______________________

Ao 1694

Den 15 Maij een kind int avond gebedt
doorden eerw: predikant Simon
met consent van den edelen
Hr.Gouverneur gedoopt sijnde
van Hendrik Mulder, en sijn
huijsvrouw Grietjen Marcquaat
welk samen als getuijgen
hebben gestaan, het kint
is gedoopt Hanna

10 Junii een kind gedoopt, de vaeder Jacob
Joppe de Jong de moeder Maria
Botma, genamet Marritje .

Den 1 August: een kind gedoopt, de vaeder Claes
Laubster, moeder Engeltje Quint
genaemt Benjamin, als getuijgen
Marten Pausioen en Barbara
van der S[w]an

Dito (1 August:) een kind, vaeder Jacobus van As,
moeder Maria van As, genaemt Anna
Isabella, getuijgen Mathijs Michielse
en Anna [Bra..]

page 53

Dito (1 August:) een kind, de vaeder Dirk Pretorius
moeder Maria Harmse, genaemt
Dirck, getuijgen Dina van Soetermeer

Dito (1 August:) van Comp: slavinnen kinderen gedoopt
een kind van Lijsbeth van de Caap, Dirk half[slagh]
een kind van Elisabeth van de Caap, Maria.
een kind van Maria van de Caap, Pieter.
een kind van Satina van Madagas:, Hendrik
een kind van Natsanna van dito, Helena
een kind van Maria van Batavia, Ariana heel[slagh]
een kind van Leentje van Batavia, Leonora.
een kind van Sua van Madagr., Hendrik.
een kind van Anna van de Caap, Isaacq.
een kind van Sarmala van Madagr: Reijnier.

(the following text is inserted in the left margin, next to and below the date, "29 dito", of the next entry. It appears to belong to the same date)
een kind, de vaeder Gerard Vieroot
de moeder Leonara
Margareta Berbet van
Argues, gent. Joannes,
getuijg: de Ed:Hr Gouver:
Joan Vieroot, Cathar: Boor
Anna de Konink.

29 dito (August:) een kind, de vaeder Jan Maertenze
Kneppel, moeder Margareta Christia[...]
genaemt Dorothea, getuijgen Hans
Hendrik Smith, en Grietje Tack.

5 September een kind, de vaeder Hendrik Snewind
de moeder Abigael Vroom, genaemt
Barendt, getuijge, Teunis Schalkwijck
en Margareta Hoefnaegels.

Dito (5 September) een kind, de vaeder Hendrik Bouwma[n]
de moeder Geertruij de Wit, genaemt
Magdalena, getuijgen Albert Coopm[an]
en Daantje Rijke.

Dito (5 September) een kind van Okker Cornelisse en
Aeltje Gijsbertse, genaemt Dirk, getu[...]
Dirk Gijsbertze, en Geesje Verschuur

page 54

Dito (5 September) een kind van Arij van Wijck, en Cornelia
Cælius, genaemt Roelof, getuijgen Roelof
van Wijck en Trijntje Jans.

Dito (5 September) een kind van Diderick Putter en Zacha-
ria Waegenaer, genaemt Aeltje, getuijgen
Lambert Symes en Jannetje Verschuur.

Dito (5 September) een kind van Maria Mathijsse, genaemt
Maria, getuijgen Jesaias Machielse en
Catharina Smith.

12 dito (September) een kind van Gerrit Meijer en Susanna
Costers, genaemt Hendrik, getuijgen
Jan Coetzë en Hildegonda Boon.

Dito (12 September) een kind van Catharina Coman,
genaemt Gerrit, getuijgen Joan Mar-
gera en Prijntje Decquers.

26 dito een kind van Paul Heijns en Maria
Schalk, genaemt Hendrik, sonder getuij-
gen.

3 Octob' een kind van Claes en Jannetje van Ma-
dagascar, genaemt Leender, getuijge
Magdalena van Bengale alle lijfeijge-
ne van de Ed Hr Gourverneur.

10 dito (October) een kind van Comp' slavinne Cæcilia
van de Caap, genaemt Magdalena.

Item (10 October een kind van Comp' slavinne), van Susanna van de Caap, genaemt Augus-
tijn, halfslaegh.

Item, (10 October een kind van Comp' slavinne), van Maria van Madagascar, genaemt
Moses, heelslagh.

page 55

13 Novemb' een kind van Dirk Coninxhoven
en Jannetje Bordë, genaemt Barb[a-]
ra, gettuijgen Douwe Gerbrantz
Steijn en Maria Losëe.

Den 21 dito (November) een kind van Gerrit Janse Visser
en Jannetje Tielemans, genaemt
Femmetje, getuijgen Elisabeth
Nieumeijers.

28 dito (November) een kind van Jan Fiber en Anna
Margriet Sikkermans, genaemt
Jacobus, getuijgen Theunis Gijsbe[rt-]
ze Vermeulen, en Cornelia Jun[iu..]

26 Decemb' twee meijsjes van Ariana van Be[n-]
gale, de naeme Adriana en Delph[...]
slavinee van de Ed: Hr: Gouverneu[r]

  • Hits: 9442

Source: Cape Archives Verbatim Copies VC 603, Nederduits Gereformeerde Kerk, baptisms 1665 to 1696.

VC 603 is a photocopy made during the 1980s of the original, made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town repository and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).

The original register is now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1 1/1.


The transcription was originally made in 2006 by Richard Ball. Corrections were received from Delia Robertson and Alwyn Smit and Corney Keller had now completely revised and amended the original transcript (February 2012).

There are no doubt still mistakes, both of typing and transcription, but they are much fewer. We will be pleased to receive any suggestion for corrections.