Skip to main content

1657 Mar 5 (letter no. 2, 5 Mar 1656 to 23 Nov 1656)

 

5

Aen de wijse voorsienige seer
discrete heeren ende raden
der kerkcken ende des selffs
classes met den aenkleve
vandien residerende tot
Amsterdam.

Seer discreten heere
Mijn heeren

Nademael het Godt de Heere belieff heeft, mijn te beroepen
om te bedienen het sieckentroosters ampt, ende des selffs Classes
goet gevonden hebben, mijn mit soodanige eerwaerdigen ampt
ampt (sic) te vereeren, tot een mede hulper inde gemeinte Jesu
Christi, soo en kan ick niet na laten, met dese mijne missive
u e: te vereeren een danckbaer herte, ende mij verobligere
het selffde altijt met danckbaerheyt te vergelden, tot een
belooninge vande weldaet, en de goede genegenheijt die u: e:
mij zijt toedragende verhoopende altijt in uwe goede gunste
te blijven

Nopende den staet en gelegentheijt van 't gepasserde aen-
gaende, inde kercklijcke saecken ten tijt ende wijle ick al-
hier, gearriveert ben geweest, waer van ick Godt dancke
voor zijne weldaet, ende gesontheijt van mijn huijsgesin
vrou ende kinderen zoo ist dat ick-

Den 5:en meert a:o 1656 ben g'arriveert in't fort de Goede Hope
aen Cabo d' Bona Esperance.

Den 10:en d:o is van hier vertrocken mijn cousijn Willem Barentsz
Wijlant na Batav:a voor sieckentrooster op't jacht Weesp
in mijn plaetse.

Den 11:en dijto is hier g'arriveert het schip Den Hercules daer op
was d:o Van Burum om na Batav:a te varen.

Den 12:en dijto heeft d:o Van Burum hier een predicatie gedaen.

Den 12:en dijto is hier gearriveert het schip genaemt Den Achilis
daqer op was d:o Theodoris Zas van Cuilenburgh, om na
Batav:a te varen.

Den 15:en dijto is hier gearriveert het schip Den Walvis, daer op
was d:o Balthasar d' Metre om na't vaderlant te varen ende
en heeft niet gepredickt.

Den 18:en dijto heeft d:o Theodorij Zas de prouff predicatie
gedaen.

den 19:en

6

Den 19:en dijto heeft d:o Zas wederom een predicatie gedaen ende
het h: nachtmael des Heeren uijtgedeelt.

Den 19:en dijto heeft Aelbert Claesz baes timmerman zijn
kerkcklijke attestatie vertoont, uit het vaderlant hem toe-
gesonden van dato den 16:en septemb:r a:o pass:o in Amsterdam
was onderteickent
Casparus de Carpentier
Bedienaer des h: evangelij
ende [vsenba...]
des e: kerckenraets

Desen hem dan dienende om vrijmoedich tot de tafel des Heeren
te laten komen, ende het gebruijck der zelver geestelijcke
spijse te gebruicken to verquickinge van zijn ziele.

Den 20:en dijto Egbert Meindertsz zijn attestatie mede gegeven
om in't vaderlant te verthoonen daer het behoort.

Den 6:en april hebben wij door last ende bevel van onsen e: heer
commandeur Jan van Riebeecq opperhooft van't fort de
Goede Hoope aen Cabo d'Bona Esperance gehouden een
algemeene vast ende bede dach, over het geluckich arrivere-
ment van onsen e: h:r command:r ver[mut] ende het begonnen
werck aen deser fortresse, dat Godt de Heere het selve meer
ende meer gelieft te zegenen.

Den 21:en meij is Jan Woutersz van Middelburch adsistent
voor den raet deser fortresse, getrout met een swarte
jonge dochter genaemt Catharijna Anthonis van Celagon
in Bengale, Godt gelievede zelvige te zegenen.

Den 29:en junij op donderdach hebben wij wederom door last
ende bevel van onsen e: h:r command:r voor:nt gehouden een
algemeenen vast ende bede dach, dat Godt de Heere gelieft
de sieckte te laten cesseren, daer Godt de Heere 't volck
mede comt besoecken.

Den 3:en augustij is hier wel ter rheede gecomen het schip
genaemt Henrietta Louijse, daer op was d:o Wilhelmus
Wenderius om na Batav:a te varen.

Den 6:en d:o heeft d:o Wenderij een predicatie gedaen.

Den 13:en d:o heeft d:o Wenderius door het versoeck vanden e: heer
commandeur het h: avontmael des Heeren gehouden ende
dese navolgende persoonen gecomuniceert.

Ledematen

7

Ledematen aende Caep:
Jan van Riebeecq commandeur deser fortresse
Maria la Quellerije huisvrou van d:o commandeur
Meijnsjen van Campen huijsvrou, vanden ondercoopman
Fredrick Verburch
Roeloff de Man boeckhouder en secret:s
Pieter van der Stael kranckenbesoecker
Geertruijt van Riebeecq sijn huijsvrouw
Jan van Harwaerden zarigiant
Heindrick Boom thuinier
Annetgen Boom huijsvrouw van d:n thuijnier
Jan Reijniersz zeijlmaecker

Die ledematen zijn geweest op 't schip Henrij Louijse leggende
op de rhede en mede gecomunceert:
Eleonora Norwits huijsvrou van den predicant Wenderij
Vincent Bartholomeusz kranckenbesoecker
Cornelia Bouwes sijn huijsvrouw
Johan Caspersz van Burckulo soldaet

Dese navolgende personen hebben op d:o schip haer
belijdenis des geloofs gedaen en mede gecomuniceert:
Pieter de Jonge chergijn
Willem Buijs command:r vande slodaten
Petronelle van den Oudendijck zijn huijsvrou
Jorijna Norwits jonge dochter van Delft
Johanna Cools jonge dochter van Groeningen
Johannes de Mol van Amsterdam soldaet

De ledematen op 't schip d' Parel:
Sijmon - boss:r
Anthonij Dangier van Geneven soldaet

Dese op 't schip d' Parel haer belijdenis des geloofs gedaen:
Jacob Boule van Diepen }
Arent Boonders van Emmerich }
Aert van Hardenbergh van Utrecht} soldaet
Steven Woutersz van Arnhem }
Heindrick Jaspersz van Campen }
Abraham d'Lalov van Middelburgh }

Den 16:en octob:r is hier aengecomen 't schip Breda daer op was
d:o Bernardus Brochbron

Den 22:en

8

Den 22:en d:o heeft d:o Brochbron een predicatie gedaen
ende gedoopt het zoontgen van Heindrick Boom thuijnier
ende is genaemt Dirck, de getuigen sijn Jan van Riebeecq
commandeur dese fortresse, ende Maria la Quellerije
zijn huijsvrouw, Godt de Heere geve dat het gedoopte kinde-
ken tot zijns naems eere mach opwassen.

Den 26:en d:o heeft d:o Bruchbron wederom een predicatie
gedaen ende gedoopt een bejaert persoon, die zijn ouders
Menno gesint zijn geweest, ende is genaemt Abel, Godt
verleene hier twe meeren meer zijnen zegen.

Den 29:en d:o wederom een predicatie gedaen door d:o Bruchbron
voor:nt ende door eenige onlusten tusschen hem ende den schipper
op de reijs ontstaen, soo heeft d:o Bruchbron voor:nt aen den
e: h:r commandeur versocht om alhier aen lant te blijven
tot naerder gelegentheijt, om op een ander schip over te gaen
om zijn reijs na Batav:a te bevorderen, ende is hem het
selffdige door zijn instantelijck versoeck bij den e: heer
commandeur, ende des selffs bijhebbende raet deser fortresse
toegestaen op andere gelegentheijt te wachten.

Den eersten novemb:r heeft d:o Brochbron wederom een
predicatie gedaen.

Den 5:en d:o heeft d:o voorn:t wederom een predicatie
gedaen

Den 12:en d:o wederom een predicatie gedaen

Ondertusschen is hier ter rhede gecomen, ende
g'arriveert 't fluijt scheepjen De Molen van de kamer
van Hoorn daer goede, acccommodatie op is, ende is bij
den e: h:r commandeur voorn:t goet gevonden den
voorn: predicant daer mede na Batavia, te laten
vertrecken.

Den 19:en d:o heeft d:o Brochbron voorn:t met 't voorsz:
schip De Meulen voorgenomen sijn reijse te vervorderen
en heeft zijn affscheijdt predicatie gedaen.

Den 23:en d:o is d:o Brochbron voorn:t met 't voorsz:
schip De Meulen 't zeijl gegaen om sijn reijse na Bat:
te vorderen Godt verleene haer een behoude reijse.

Oock verstaen hebbende dat de huijsvrou van d:o Theodorij
Zas is inden Heere gerust.

D' e: heer Hulst is overleden ende Columba is met
appoinctement overgaen in meij a:o pass:o

 

9

Oock met droeffheijt verstaen hebbende, dat 't jacht Den Draeck
dat met ons is uijtgevaren den 4:en octob:r a:o 1655, gebleven
is op 't Zuijtlant, hier ontrent de Caep, na dattet van hier
is 't zeijl gegaen, ende daer is maer 6 a 7 man affgecomen, die
met het sloepjen na Bat:a zijn gevaren, alsoo de boot op
't zant vast was, ende niet en conde affcrijgen, soo isser tot twee
reijse toe, vaertuijgh van Ba:t daer na toegesonden, om
't ander daer gebleven volck te halen, maer hebben 't wracq
noch volck connen vinden, soo is wijders aen [s]rere Van
Riebeeck, van wegen d' e: h:r generael Johan Maetsincker
ende raden van India, expres belast, om met het eerste
bequaem vaertuijgh, uijt het vaderlant hier aencomende
noch breeder na het gebleven jacht ende volck te
vernemen.

Hier neffens gaet een wissel brieffken inhoudende de somme v[...]
dertich guldens acht stuijvers, ten behoeffte vanden armen
gesproten uijt de colecten alhier.

Om hier van een eijnde te maecken soo bevele ick u: e:
inde genadighe bescherminge des Alderhoochsten ende zijt
van herten gegroet van uwen,

Alder ootmoedichsten, ende genegen
dienstberenden dienaer ende vrient
verhoope altijt in u: e: gunste te
blijven

In 't fort de Goede Hoope aen Cabo d'Bona Esperanse
desen 5:en martij a:o 1657
Pieter vander Stael
1657

 

10 (envelope letter no. 2)

Caep 1657

Caep

 


comments:

  None.


Source: Stadsarchief Amsterdam, Archief van de Classis Amsterdam van de Nederlandse Hervormde Kerk: Ingekomen stukken betreffende kerkelijke zaken op Kaap de Goede Hoop,1655 -1792

Citation: NL-SAA, archiefinventaris 379, inventarisnummer 206, pp. 5-10

 

  • Hits: 7994