Skip to main content

1658 Apr 9 (letter no. 3, 13 Jan 1658 to 9 Apr 1658)

 

11

Aende wijse voorsienighe seer
discreten heeren en raden der
kercken, ende des selve classis
met dem aencleve vandien, resi-
derende to Amsterdam

Mijn Heeren,
En broeders inden Heere Christo Jesu, in dit tegenwoor-
dige jaer, en is in kerckelijcke zaken, seer weijnigh
voor gevallen, door dien dat van dit jaer geen predikan-
ten, en zijn gepassert, zoo vande uijt, als thuijs
varende schepen, zoo dat in aldien tijt, het broot des
Heeren hier niet gebroken en is, en tegenwoordigh
hier drie kinderen zijn, die haer christelijcken doop
noch niet ontfangen hebben, zoo van den command:r
en den zarjant, als oock van mijn, verwachtende alsoo
met lijdtsaemheijt, tot naeder gelegentheijt, zal als
dan niet versuijmt worden, maer waergenomen worden
met alle christelijcke eerbaerheijt, gelijck als dat
betaemt.

Den 13:en januari a:o 1658 is alhier voor den raet getrout
Elbert Dircxs van Emmerich, vrijburger alhier,
met Christina Does, van Doesburgh, zijnde de schoon
dochter van den zarjant Jan van Harreweerden leggen-
de alhier in't fort de Goede Hoope.

Den 9:en april is alhier, mede voor den raet getrout
Heindrick Heindricxsz, geboortigh van Seurweurden
vrijburger alhier,
met Grietgen Fransz Meeckhoff, geboortigh van
Steenwijck, hier gearriveert met het schip genaemt
't Wapen van Amsterdam,
Godt de Heere gelieff de selve, al te samen te zegenen
hier tijdelijck, en namaels, eeuwighlijck, Amen.

Om u: e: in dese mijne schrijvens, niet al te lanck, ma-
kende, en in andere, noodigher dingen niet te beletten, zo
ist dat ick u: e: met danckbaerheit genoech betoonen
en kan van wegen mijn kranck vermogen, dat ghij mij
erkent hebt, tot een medehulper, inde leere Jesu
Christi, ende het selffde is het middel, tot behoudenisse
van mijn huijshoudinge, hier mede den kortelijck
affbrekende

zoo

12 

Zoo zijt en blijft van ons al 't samen van herten gegroet
en Gode bevolen, die ons wil verleene, een langhdurige
gesontheijt tot zaligheijt Amen.

In't fort de Goede Hoope
aen Cabo d'Bona Esperanse
desen 9:en april a:o 1658

Van uwen alder ootmoedighsten
en geringhen dienaer en vrient
Pieter vander Stael
kranckbesoeck:r
1658

 
13 (envelope letter no. 3)
Caep 1658
 

Aen de wijse voorsienige
seer discreten, heren, en raden
der kerckken, ende des selve
classis, met den aenkleve
van dien residerende
tot
Amsterdam
1658

Met vrient die
Godt bewaert

 


comments:

 Van der Stael states that in the period since his last report, no clerics had arrived on the passing ships with the result that three children are awaiting batism, one of Van Riebeek, one of Jan van Harrewaarden and one of Pieter van der Stael himself.


Source: Stadsarchief Amsterdam, Archief van de Classis Amsterdam van de Nederlandse Hervormde Kerk: Ingekomen stukken betreffende kerkelijke zaken op Kaap de Goede Hoop,1655 -1792

Citation: NL-SAA, archiefinventaris 379, inventarisnummer 206, pp. 11-13

 

  • Hits: 8919