Skip to main content

1707 Apr 21 (letter 20 - Hendricus Beck)

73

Eerwaarde, hooggeleerde heeren, vaderen,
en seer geagte medebroederen.

Uw eerw:s seer aangename de dato 21:n Xb:r 1703 is bij
ons over Batavia per den selven bodem ontfangen;
't Was tot geen kleene blijschap en troost is vernemen, hoe
seer uw eerws: de welstand ook van ons afgelege Zion
ter herte gaat. d' Oneenigheijd een tyd lang her-
waarts, in de kerk ingedrongen is oorsaak geweest,
waarom geen kennisse van onse staat der kk:e hebben
konnen geven. Te wensen ware 't, datter heerlicke
dingen van het Africaans Zion vertelt wierden
tot vermeerdering van uw eerw:s, en onse blijschap.
De gemeentens gaan wij voor in de bedieninge des
woorts <en>, der <h:> sacrements. Dog te beklagen is d' ijver-
loosheyd, en nalatigheyd in beide. Het vier van: borger-
licke oneenigheyd heeft den band van ware Godsvrugt
en opregte liefde verteert. Dit getuijgnis nogtans
sijn we aan de Drakensteinse gemeente schuldig, datse
hunnen ijver, en liefde tot der openbare godsdienst en
catechisatie doet blijken.
Een voorval van een Drakesteinse boer, misnoegt
over de formalia van sijn trouwen, requesterrerende (sic) en
klagende by d' ed: hr: gouvr:, is 't dat wy de vrijheijd
nemen uew:s voor en optedragen, [...]<soo> om onse manieren
van handelinge in dese open teleggen, als ook, om niet
sonder de vertooning van: ware geschapentheyd der saken
in 't ongelyk gestelt is worden, dewijl voorgeeft in 't
Vaderland te sullen klagen. Syn eerste request
waar by doleert over d'informaliteiten van syn trou-
wen is niet in onse handen, maar uw eerws: konnen uijt
ons eertse en twede antwoord de saak [...]<volgens> haar na-
tuur sonder een narrè genoegsaam besien.

Dus verre de saken van Drakestein
Hendricus Beck
VDM.

74

Op ordre van d' ed: hoogagtb: heeren bewinthebberen
en met de komste van dom: Le Boucq is Stellenbos
mijn stantplaats geworden. Alwaar bij veranderinge
van: kk:raad voorgevallen is, dat de landdrost
de geboden van Wessel Pretorius, door d' ed: heer
en raad geapprobeert, en geauthoriseert om te bevesti-
gen, gestut heeft: en met een gewilt dat Jacobus
vander Heiden :/als nog in dienst/: moste afgeset wor-
den. Waar van hier nevens de stucken wedersijds,
soodaning als de gecombineerde kk:raad van Stellen-
bos en Drakestein, in saken van dese natuur geschil
vallende, en daar over volgens k:v: moetende com-
bineren :/na verkregen authorisatie daar toe/: geoordelt
hebben. Dewijl niet weten, waar en of der
officier doleren mogt, soo is 't dat wy niet konnen
nalaten ook dese onse handelinge bekent te maken,
en uew:s hoogwijse oordeel off goetkeuring te verwagten
waar mede uweerw:ns ons ten alderhoogsten sult
verpligten.

Te wensen ware 't, dat wij met sulke affaires
uew:s niet mogten voorkomen, of moeilik vallen; maar
dat bij wijse van vergaderinge in 't midden van ons behan-
delt, konde afgedaan, en het sentiment van een kk:raad
door een groter vergaderinge bekragtigt worden; op
dat [rolerende] dikwils te eerder vergenoegt, en een part-
ticuliere kk:raad niet verbonden om door een dreige-
ment van een privaat persoon sig in staat te moeten stellen
en om by precautie uews: [moeilik] te vallen; of die pre-
cautie niet gebruykende, geoordeelt worden niet na
reden en d' ordre der kk:en gehandelt te hebben.

Bij het arrivè van 't schip Cattendijk op den 16:e deses, word-
den de vrijluiden :/waar van de twe boven gennaem=
de sijn/: in 't gelijk gestelt, waar door ons oordeel
wegens de [gu]qualificatie van die twe persoone, als
bevestigt, en de stutting van: landdrost als genoeg-
saam afgewesen. [wort] Waar mede wij naar
toewensinge van des Heeren algenoegsame genade
en rijken zegen over uews: persoonen, familie, bedie-
ninge, en gemeinte, en naar aanbevelinge van [bu.s.]

75

persoons, en gemeente in uweerwd:s gunstige sorge en
toesigt, wij sijn en blijven,

Eerwaarde heeren, vaderen, en seer geagte
medebroederen in Chr:us.

Ueerwd:s dienstpligtige dienaaren
en medebroederen

De kk:raad van Stellenbos, en
uyt der selver naam.

(signed)
Henricus Beck V.D.M.
J. Mulder
ouderling

Stellenbos
1707
21 Appril

76 (envelope)

Briev
aan 't
Eerw: Classis
van
Amsterdam.

Stellenbosch
1707

 


notes:


doleren (doleert, delerten) = klagen, to complain
uew:s (uw eerw:, uews:) = uw eerwaardens
kk: = kerk, church
kk:raad = kerkraad, church board
k:v: = kerkraadvergadering, church board meeting


Source: Stadsarchief Amsterdam, Archief van de Classis Amsterdam van de Nederlandse Hervormde Kerk: Ingekomen stukken betreffende kerkelijke zaken op Kaap de Goede Hoop,1655 -1792

Citation: NL-SAA, archiefinventaris 379, inventarisnummer 206, pp. 73-76

  • Hits: 26200