Skip to main content

1706 Dec 30 (Annex 'A' #21 - Willem Helot to Stellenbosch KR)

77

A

Stellenbosch

Aan den eerw:
predicant Henricus Beck
ende verdere leeden der
kerkenraad aldaar

Goede Vrinden

[Ue:] overgebragte nominatie van een twee dubbeld
getal diaconen, en gedaane electie van ouderling
om in de gemeente van Stellenbosch daar voor
te dienen geexamineert zijnde, zoo heeft den ed:e
heer gouverneur, en e: agtb:e raad na resumptie
deselve, in plaatse van de afgaande diaconen
Wessel Pretorius en Adam Tas, geeligeert
Pieter Rocheford en Jacobus de Lange, en
vervolgens [.br] geapprobeert de electie bij ue:
op den persoon van Wessel Pretorius voornoemde
als ouderling gedaan met authorisatie omme
de voorsz: geboorene persoonen, in haare resp:e
bedieningen, na kerkelijke ordre, tot behoorlijken
tijd en plaatse, te bevestigen, tot het naarsien
der reekening en 't opnemen der armgelden
aldaar, is bij welgemelde zijn ed:e en den
raad

78

raad benoemd den landdrost s:r Johannis
Starrenbergh dewelke soo haast de opneeming
der vrijluijden sal weesen gedaan, ten dien
einde na derwaarts sal comen, waarmeede
blijven,

Ue goede vrinden

Ter ordonnantie van den ed:e h:r
gouverneur enden raad
(signed) Willem Helot secret:s

Actum ter politicque
vergadering van Cabo
de Goede Hoop den 30
decemb: 1706

(in the handwriting of Hendricus Beck)
gecollatroneert en accoort bevonde[n]

(signed) Hendricus Beck VD[M]

(signed) J. Mulder
ouderling

 


notes:

This is annex 'A' to letter #20


Source: Stadsarchief Amsterdam, Archief van de Classis Amsterdam van de Nederlandse Hervormde Kerk: Ingekomen stukken betreffende kerkelijke zaken op Kaap de Goede Hoop,1655 -1792

Citation: NL-SAA, archiefinventaris 379, inventarisnummer 206, pp. 77-78

  • Hits: 19918