Skip to main content

1707 Jan 18 (Annex 'B' #22 - landrost Starrenberg to Stellenbosch KR)

79

B

Eerwaarde heer Henricus
Beck en verdere leeden der
Stellenbosche kerken raad

(inserted in the left margin in the handwritng of Hendricus Beck)
<den 16:e januarij>
<deses ontfangen>

Alsoo ik met groote bevriendingh, op voorleeden
sondagh ten kerkke van de hooge plaats, hebben
hooren afkondigen dat Wessel Pretorius was
genomineert gekoosen, en in de bediening van
ouderlingh deser kerkke soude bevestigt worden,

en derwijl sulke mij een seer vreemde saak schijnt
hebbe ik tot quijtingh mijn conscientie, niet
konnen nogh willen nalaten, voor ende al eer
het daartoe kome, ue: eerw:de te erimeeren (sic),
ende in eerrieuse overweeging te geven,

dat dien genoemde persoon, tot die bedieningh
gansch niet is gequalificeert omdat hij is
een man die tegen sijn eedenpligt, soo grovelijk
heeft misdaan, dat hem daar over sijne burgelijke
bedieningh ontnoomen is dewijl hij heeft
geconspireert tegen sijne overigheijt
daartoe ook andere aangeport en verleijdt
en daardoor geworden, een verwekker van
seditie, en ontroerder van de gemeene rust
dat hij met vilijne geschriften en logentaal
sijn overigheijt heeft gelastert
om

80

om welke reedenen mij dinkt dat soodanigh
een, geen regent der kerke Gods kan sijn maar
daar van behoorde geweert en uitgesloten te worden

gelijk mede Jakob van der Heijden een der prin-
cipaalsten verwekkers, beschamers, en aanvoer-
ders is, van alle die verdeeltheeden, waar mede
de gemoederen der inwoonderen deser colonie
thans beset zijn,

ende is van sijne mijneedigheijt ontrouw,
lasteringen, en valscheeden sooverre overtuijgd
geworden dat een niet alleen burgerlyke
bedieningen sijn ontnoomen geworden maar
is ook volgens resolutie van den e: agtb:ren
politijcquen raad, aan de Caab geordonnert
omme na 't vaderland versonden te worden

dit is 't geene ik nodigh geoordeelt heb korte-
lijk aan ue: eerw:de voor te stellen. Indien
er bewijsen van dit mijn seggen veruijscht
worden, sal ik die geeven ter plaats aldaar 't behoort.

Ik ben met groote agtinge,

U eerw:dens berijtwillge
vrind en dienaar
(signed) J:s Starrenberg

Ter raadhuijse
Stellenbosch den
18:e januarij 1707

(in the handwriting of Hendricus Beck)
gecollatroneert en accoort bevon-
den.
(signed) Henricus Beck
V.D.M.
(signed) J. Mulder
ouderling

 


notes:

This is annex 'B' to letter #20

conscientie = gewete, conscience
in eerrieuse = foutiewe, erroneous
geconspireert = komplot beraam, conspire
seditie = oproer
vilijne = gemene, villainous
logentaal = leuns, lies


Source: Stadsarchief Amsterdam, Archief van de Classis Amsterdam van de Nederlandse Hervormde Kerk: Ingekomen stukken betreffende kerkelijke zaken op Kaap de Goede Hoop,1655 -1792

Citation: NL-SAA, archiefinventaris 379, inventarisnummer 206, pp. 79-80

  • Hits: 19649