Skip to main content

3988 (1651-1653)

This volume contains the first set of papers and letters sent from the Cape after the establishment of the refreshment station by Jan van Riebeeck, including his day journal starting on the 14th of December 1651 on the ship Drommedaris
Several folios with drawings and maps, namely folio 244 up to and including folio 248, are not present in this bound volume. A note in the margin reading 'meegenomen en in kaartenverzameling gelegd' indicates they were removed to the VOC collection of maps. 
The two images representing folio 1 verso and folio 2 recto are not included in digital archive. They should have been inserted between images 15 and 16, and were either not scanned or omitted due to a technical fault. 
The index to folio 276 refers to an account for the ship named De Walvis, but the account is in fact for the ship named De Oliphant.
Folio 278 contains an extra index for folios 279 to 299 which is not mentioned in the table of contents.
Folios 436 verso to 438 recto are missing. They have probably not been scanned.
Folio 468 was mistakenly indexed in the table of contents as folio 478.
Folios 496 and 497 are bound in-between folios 493 and 495 resulting in the following sequence:  493; 496; 497; 494; 495; 498.
Folios 526 verso and 527 recto are missing. They were probably not scanned.
Folios 572 verso and 573 recto as well as folios 581 verso and 582 recto are missing. They have probably not been scanned.
This volumes also contains several documents pertaining to the trade in Persia (Bandar Abbas also known as Gamron, and Al Basrah aka Bassura and Bassora) and India (Surat and Suvali aka Soualijs Strand).

 

Table of contents VOC archive 3988 (1651-1653)
folioscontentstart image
...Register der brieven en papieren deses boucken, door Jan van Riebeeck Commandeur van't Fort de Goede Hope op de Caep de Bone Esperance, gedirigeert aen de Ed: Heeren Bewinthebberen van de Geoctroijeerde Oostindische Compagnie ter Camer Amsterdan waer achter oock volgen brieven ende papieren uijt Parsua Suratta etz. p:r tarra ontfangen als te weten5
1...24Originele missive van voornoemde Commandeur aen de gemelte Heeren Bewinthebberen tot Amterdam geschreven den 14en April 165315
25...Een dito als vooren van 15 April 165361
26...150Daghregister gehouden bij de voorn Van Riabeeck wegens sijn uijt tocht van dese landen naer en tot d' gemelte Caep en vervolgens mede 't gunt aldaer een tijtlangh is voorgevallen en weder varen beginnende 14 Desemb: 1651 en eijndigende 10 Meert 165365
151...175Verscheijde resolutien bij de voorn: Command:r en sijnen Raedt beslooten soo op hun uijt reijse in't schip den Drommedaris den 30en Desemb: 1651, 20 Januarij, 29 Meert, 8 April, 19 dito en 11 Maij 1652, alsmede in't voornoemde Fort den 13en Augusti, 4 Septemb:, 24 dito, 2 Octob:. 9, 10 en 15 dito, 26 Novemb:, 5 Desemb:, 9 dito 1652, ende 19 Janua:, 21 Feb: 1653317
176...201Copijen van verscheijde afgesonden missiven367
202...Journael van de negotie op de Caep de Bone Esperance gevallen419
203...Dito groot boeck443
204...Specificatie boeckje van d' on en montcosten op dito Caep gevallen499
205...Journael boeck van 't jacht de Goede Hoop504
206...Dito groot boeck
207...227Confessien ende interrogatoriums gevallen op 't Fort de Goede Hoop511
228...236Sententien aldaer geeffectueert555
237...241Placcaten aldaer geaffigeert575
242...243Registers van letters, daer bij aengewesen word de gelegentheijt en betimmeringe van 't voorn: Fort de Goede Hoope587
244...245Twee schetsen off afteijckeningen van 't voornoemde Fort (meegenomen en in kaartenverzameling gelegd)
246...Affteijckeningh van de Tafelbaij met 't voorn: Fort daer op gesticht (meegenomen en in kaartenverzameling gelegd)
247...Afteijckeningh van de Saldanha Baij (meegenomen en in kaartenverzameling gelegd)
248...Caerte van 't baijken aen 't Dassen Eijlandt (meegenomen en in kaartenverzameling gelegd)
249...254Originele missive van Jan van Riebeeck op de Cabo de Bone Esperance geschreven den 4en Maij ao 1653591
255...263Dachregister bij de voorn: Riebeeck gehouden van 9 Martio 1653 tot 2 Maeij daeraenvolgende603
264...265Copije missive van de Gouver:r Generael ende Raden van Indien uijt Batavia aen voorsz: Van Riebeeck geschreven den 24 Desemb: 1652623
266...Een dito als voorsz: dato ultimo Januarij 1653627
267...Factura van cleden en provisien van Batavia aen de Caep gesonden631
268...Factura als vooren633
269...272Copije missive van Riebeeck aen de Generael ende Raden van Indien geschreven den 26 April 1653639
273...Reke: van verversinge aen't schip Mallacca verstreckt 1653647
274...Een d:o aen de Walvis649
275...Een d:o aen Princes Roijael655
276...Een d:o aen de Walvis659
277...Een recipisse van Jan van Riebeeck voor eenige ontfangene goederen uijt 't jacht Muijden den 26en April 1653665
279...289Originele missive van de voorn: Van Riebeeck aen de Generaels en Raden van Indien geschreven den 15en Maij 1652671
290...291Een d:o van Jan van Teijlingen voor de Caep leggende aen de Generael en Raden gesz: dato 25 Feb: 1652669
292...293Copije missive van Jan van Riebeeck gesz: als vooren 16 Maij 1652703
294...297Een d:o als voorn 25 Maij 1652709
298...299Een d:o als voorn 30 Maij 1652717
300...306Originele missive van Dirck van Adrichem in't Nederlants comptoir Bassura gesz: den 6 Augusti 1653 aen de Heeren Seventiene721
307...Corte facture der lading ende cargasoen naer Bassura 1653737
308...310Instructie voor den coopman Dirck van Adrichem gaende naer Bassura bij den directeur Geraldo Pelgrom hem mede gegeven741
311...Resolutie genomen bij de voorn: Van Adrichem en sijnen Raet in't jacht de Roode Leeuw den 1en Maij 1653749
312...323Dagh register der voijagie naer Bassura 1653751
325...Copije missive door den directeur Geraldo Pelgrom den 25 Januarij 1653 uijt Souratta gesz: aen de Heeren Seventhiene779
326...Notitie van de aengebrachte als versonden goederen pr. d'Engelsen als Moorse schepen uijt en in Souratte 't sedert 8 Feb: 1652 tot 24 Meert 1653783
329...Specificatie van 't lichten en weder affleggen van eenigh intrest penningen in souratten 't zedert Junij 1652 tot April 1653791
330...Copije missive door de opperh: coopluijden Jacob Berchout ende Joan Tack den 26n Maert 1653 uijt dillij aen d'Hr: directeur Geraldo Pelgrom naer Souratta geschreven793
332...Extract uijt het daghregister gesonden bij de voorn: coopl: in Dillij 't sedert 15 Maert tot 26en do: 1653797
334...Translaet uijt het Persiaens wegen d' Atchijnse passen op't ernstich versoeck van den coninck Chasiach aen d' heer Aachihetehan verleent801
335...350Originele missive van Geraldo Pelgrom in d' Nederlantse tent aen Soualijs strant den 21 April 1653 gesz: aen de Heren Seventhiene805
351...Register van eenighe brieven 837
354...375Originele missive van Dirck Sarcerius uijt Gamron den 19 Julij 1653 geschreven aen de Heeren Seventhiene845
376...Originele missive van de voornoemde Sarcerius aen do: Heeren gesz: in Gamron den 8en Septembr: 1652895
378...Copije missive van do: Sarcerius uijt Gamron gesz: den 15 Januarij 1653 aen Geraldo Pelgrom901
383...3842 Copijen do: van do: Sarcerius uijt Gamron den 4 Januarij en 15 do: 1653 aen de oppercoopman Pieter de Bie gesz: 913
385...Inventaris van de goederen ende coopmans: gelicht uijt veroverde Portugees jacht Den Bon Jesus ende in Gamron aen landt gelevert919
386...Een do: van't veroverde Engels ship De Reebock als 't jacht De Lenoret bevonden etz.921
390...Een d:o van't Engels jacht De Blessingh etz.929
394...Bevindingh van de voorsz: goederen in't Engels jacht De Blessingh937
398...Inventaris van de goederen in't veroverde jacht De Supleij bevonden945
400...Bevindingh van de voorsz: goederen in't jacht De Suppleij949
402...Extract uijtte generale missive in dato 3 April ao 1653 door den directeur Dirck Sarcerius aen haer Ed:ts in Batavia pr. 't conincx schip De Nedjadi over Souratte gesz:953
410...Extract uijtte generale missive in dato ultimo April ao 1653 door den directeur Dirck Sarcerius aen haer Ed:ts in Batavia pr. 't Moorsch schip Mamoedij over Suratte gesz:969
414...Dagelijckse aenteijckeningh vervattende het principaelste voorvallen ende gepasseerde tusschen de jachten Concordia ende Robijn mitsgaders 't fluijt schip De Reijger cruijssende op de Engelse gaende als comende schepen977
418...Extract uijt het daghregister gehouden op 't fluijt schip den Reijgerende 't jacht de Robijn wegen 't gepaseerde omtrent moussaudaw op d' Engelse gaende als comende schepen cruijssende989
424...457Diverse resolutien genomen bij d: Dirck Sarcerius ende sijnen Raet in Gamron1001
458...Forme van quitantie wegen het aengegane contract tusschen 't Engels schip De Supleij ende d' jacht Robijn ende zijde worm1069
460...Corte factura der coopmanschappen dato 9 Junij 1653 door de fluijtschepen Coninck van Poolen ende Suratta in Gamron aengebracht1073
461...Een do: pr. 't fluijt schip d' Salm uijt Bengala ende Masulipatnam in Gamron aengebracht1077
462...Een do: pr. de jachten Roode Leeuw, Popjensburch en Sapfier van Suratte na Bassora geseijlt ao 16531081
463...Een do: pr. de fluijtschepen Reijger, Coninck van Poolen ende Salm na Paleacatta ao 16531085
464...Een do: pr. 't fluijt schip De Concinck van Poolen naer Gale 16531087
465...Een do: pr. 't jacht Concordia uijt Suratta na Gamron ao 16531089
466...Lijste van de Engelse gevangenen op wat schepen bescheijden ende in apprehensie sitten1097
467...Cort vertoogh tot wat prijsen als met wat winsten 's comp:ie deses jaers aengebrachte coopmanschappen in d' ean zee stadt Gamron gedebiteert sijn1101
478...Memorie der dienstige coopmans: die jegens ao 1654 van diverse quartieren voor Parsia gevordert worden1105
470...479Extract uijtte missive door den Gouverneur Jacob van Kittesteijn in dato 15 Feb: 1653 aen de E: Jacob Bacherach opperhooft in Wingurla geschreven1109
480...4842 Copijen missive van Jacob van Bacharach etz. aen Dirck Sarcerius gesonden1133
485...4892 Extracten uijtte generale missive in dato 5 April 1653 door den directeur Sarcerius geschreven aen haer Ed:ts tot Batavia1145
490...520Verscheijde missiven door den directeur Sarcerius aen den directeur Gerrit Pelgrom en aen de opperhoofden geschreven ao 16531159
521...Originele missive van Dirck van Adrichem aen de Heeren Seventhiene geschreven den 3 Septemb: 1653 uijt Bassura1249
523...Een attestatie over de leverantie van partije benjun in Bassura ao 16531255
524...Vervolgh van het dagh register des comptoirs Bassura 16531259
529...Factuijrke van eenige contanten etz.1269
530...Originele missive van Dirck van Adrichem aen de Heeren Seventhiene geschreven in Bassura den 3 Novemb: 16531273
532...Copije missive van do: aen den directeur Geraldo Pelgrom geschreven in Bassura den 30 Octob: 16531279
534...544Vervolgh van 't daghregister des comptoirs Bassura beginnende van 3 Septemb: 16531283
545...549Originele missive aen de Heeren 17en geschreven van Dirck Sarcerius in de zee stadt Congo den 25 Octob: 16531307
550...601Copias diverse resolutien van dato 7 Januarij ao 1653 tot dato 24 Septemb: daer aenvolgende in 't comptoire Gamron als diverse schepen getrocken1319
602...6074 Copije missive in dato 6 Octob: tot 23 Novemb: 1653 door den directeur Sarcerius aen de directeur Gerret Pelgrom gesz: 1421
608...Copija factura der goederen ende coopmanschappen geladen inde schepen d' Morgen Star ende 't jacht Jaques uijt Gamron naer Batavia1437
609...619Noch eenighe copije missives van do: Sarcerius1441
620...6212 Copije missive van Pieter de Bije en do: Sarcerius uijt Sindi gesz: den eersten Augusto 16531465


Link to the digital archive:  3988 (1651-1653)


 

  • Hits: 1676