Skip to main content

3992 (1657-1658)

Several folios with maps, namely folios 359 and 458 are not present in this bound volume. They have been removed to the map collections. A note scribbled next to the table of contents reads: 'de kaarten uitgenomen'.
Folios 77 verso and 78 of the 'Brieff boecq' as well as folio 79 recto of the 'Daghregister' are not present in the digital volume.

 

Table of contents VOC archive 3992 (1657-1658)
folioscontentstart image
...Anno 1658. Register van de brieven en papieren van de Cabo de Bonne Esperance ontfangen per de schepen Aernhem, Princesse Roijale, en fluijt Ulisses, in't Vlie gearriveert den 24 Julij anno 1658 voor de Camer Amsterdam9
1...5Originele missive door den Commandeur Jan van Riebeeck en Raedt aen de vergadering der Heeren Seventhiene geschreven, in dato den laesten Augustij anno 165721
6...8Sijn drij copije dittos door den voorn: Commandeur aen de opgemelte Vergaderingh van de Seventhiene geschreven in datum 21 en 25 Junij mitsgaders primo Julij des jaers 165733
9...17Copijen resolutien genomen aen de Cabo de Bonne Esperance 't sedert den laesten Julij tot 20 Augusto 165741
18...Extract uijtte negotieboecken wegen den handel op Madagascar61
19...20Aparte memorie voor de Opperhooffden van de jachten genaemt Hasselt en de Maria65
21...Requeste van de vrijeluijden aen de Caep residerende69
22...23Twee originele brievens van d' heer Riebeeck geschreven beijde in dato 20 Februarij 165873
24...30Twee originele brieven door d' Opperhooffden van 't jacht Hasselt aen de Heeren Bewinthebberen ten Camer tot Amsterdam geschreven, d' eene in dato 14 November 1657 aen d' Caep de Loop Gonsalro en d' ander den 2 December 1657 voor Ante op de Cust van Gunea79
31...Originele missive door den coopman Jacob Borchast in't schip den Oliphant geschreven aen de Camer tot Amsterdam in dato 20 Augustij 1657 in de Serra Lione95
32...Missive van den schipper Claes Fransz Bordingh uijt het jacht Maria dato 21 Octob: 1657 gesz:97
33...43Originele missive door den E: Jan van Riebeecq dato 22 Feb: 1658 aen de Vergaderingh van de 17e ges:101
44...Originele missive door den E: Jan van Riebeecq dato 20 Feb: 1658 aen d' E: Hr: Jan Cunæus ordianris Raedt van India ges:125
45...46Petitie uijt Patria voor de Caep129
47...78Brieff boecq van de Caep133
79...180Daghregister van de Cabo de Bonne Esperanca aenvanck nemende met 11 Feb: 1657 en eindigende 4 Feb: 1658194
181...227Resolutien in't Fort de Goede Hoop genomen 't sedert 13 Martij 1657 tot 19 Feb: 1658397
228...326Negotie boecken van de Caep493
327...Memorie van de gelichte provisien701
328...329Confessie en intergatorien707
330...343Criminele en civiele rollen715
344...350Sententien aen de Cabo de Bona Esperanca voorgevallen747
351...356Placcaten des jaars 1657767
357...Memorie van de aencomsten der scheepen781
358...Register der dooden aen de C: de Bona Esp:e785
359...362Caerten van de C: de Bona Esp:e
363...365Monsterolle van de officieren, matrosen en soldaten beschejden op 't Fort de Goede Hoope787
366...367Monsterolle van de jachten Hasselt, Maria en Robbe Jacht793
368...372Erffboecq van de vrije luijden801
373...382Vrij brieven van de Cabo de Bonne Esp:e817
383...389Reeck: van de consumptie der gepasseerde scheepen uijt het patria tot aen de Caep mitsg:s oocq 't geene voor 't Fort de Goede Hoope daer uijt gelicht is847
390...394Dachregister van 't jacht Maria863
395...Seeckere mercken om de Baij in te loopen875
396...405Originele missive door den E: Jan van Riebeecq dato 22 Feb: 1658 aen de Vergaderinge der Heeren 17e ges:883
406...407Originele d:o door den selven aen de H:ren Maijors in 't vaderlandt ges: dato 18 Meert 1658903
408...411Originele missive door den Gouv:r Generael en Raden van Indien aen d' E: Jan van Riebeecq en Raet, dato 17 Decemb: 1657 ges:907
412...413Copie d:o door gemelte haer Ed: aen den Command:r en Raet dato 26 Decemb: 1657 ges:915
414...415Copie missive door den Commandeur en Raet aen haer Ed: tot Batavia dato 16 Meert 1658 ges:919
416...417Copie d:o door den selven aen de Gouvern:rs en Opperhooffden van Comp:s comptoiren en scheepen p:r 't Engels scheepie De Thomas dato .. Meert 1658 ges:923
418...425Register van de equip:e930
426...432Register van de amonitie van oorlogh958
433...436Originele missive door den command:r Jan van Riebeecq dato ul:o Meert 1658 aen de Heeren Maijores in 't vaderlant ges:987
437...438Missive door den E: Jan van Riebeecq aen den Gouv:r Generael ende Raden van India tot Batavia ges:995
439...448Vervolgh van Caeps daghregister ende met d:o geinsereerde resolutien999
449...Originele missive door den Command:r Riebeecq dato ul:o Martij 1658 aen den h:r Janr Cunæus naer St. Helena ges:1021
450...455D:o door den selven aen de Vergaderingh van de 17e ges: dato 10 April 16581027
456...457Copie dito aen haer Ed: tot Batavia ges: dato 8 April 16581039
458...Caerte van de 2 gedaene lantrijsen aen de Cabo de B: Esperanca in den jaere 1657 en 1658
459...461Resolutie in dato 3 April 1658 van den Raedt aen de Caep genomen1043
462...464Originele missive door den Command:r [Riebeecq] d' H:r van Goens dato 3 Septemb: 1657 aen de Camer tot Amsterdam ges:1051
465...487Copie missive door den H:r Rijckloff van Goens aen de Camer Amsterdam, Middelb: ende Delff in verscheijde datums ges: als mede eenige reslolutien door desselffs scheepsraet genomen1059
488...506Copie instructie voor d' H:r Command:r Jan van Riebeecq, door den E: H:r Rijckloff van Goens op sijn vertrecq gelaeten dato 16 April 16571111
507...517Daghregister gehouden bij den coopman Willem Reijdersz, op 't schip 't Wapen van Amsterdam op sijn reijse tot de Cabo de Bonna Esperanca1151
518...519Originele missive door d' opperhooffden van 't schip Amersfoort leggende aen de Caep dato p:mo April 1658 aen de Camer tot Amsterdam ges:1175
520...Copie resolutie van de geoverde prinsen1179
521...Lijste van de doode Negros1183
522...584Journael offte dagel:x aenteeckeningh van 't gepasseerde op de voijage naer 't vaderlant met de retour vloot onder 't Commando van de E: Jan Cunæus Ordinaris Raet van India1187
585...Originele missive door de opperhooffden van 't jacht Hasselt leggende aen de Caep de Lopo Gonsaloo dato 14 Meert 1658 aen de Camer Amsterdam ges:1313


Link to the digital archive:  3992 (1657-1658)


 

  • Hits: 856