Skip to main content

3993 (1658-1659)

Several folios with the rolls of free citizens and maps, namely folios 366 to 570 and 579 to 580 are not present in this bound volume. Thee maps have been removed to the map collections. A note scribbled next to the table of contents reads: 'meegenomen en bij de kaarten'. There is no mention as to the whereabouts of the rolls of free citizens.
Folios 5 and 6 of a letter by Jan van Riebeeck to the directors are missing. This letter is written partially in code, presumably because of rumours of a Portuguese attack on company establishments. Some of the text was deciphered later in the text and in the margins.
The daily journal from April 1658 to February 1659 extends over a full 127 folios (fos. 85-212).
Folio 666 recto of the continuation of the daily journal for the period February to April 1659 (fos. 666-679) is missing.
Folios 683 to 685 reports of an expedition bij seven free men to the interior, written by Pieter Jansz van Middelburch. The compiler of the table of contents substituted the words 'vrije luijden' for 'vrije liefhebbers' (volunteers).
Folio 571 onwards reports on the 1658 voyage to the coast of Angola by the yacht Maria.
Folios 582 to 642 contains ship's journals, reports and ledgers of slave trade mission of the ship Hasselt to Guinea (Little Popo). 

 

Table of contents VOC archive 3993 (1658-1659)
folioscontentstart image
...Register van de brieven en papieren van de Cabo de Bone Esperance overgecomen per de schip Amersfoort, 't Wapen van Amsterdam ende het jacht Naerden, den eersten en laesten Julij 1659 in't vaderlandt gearriveert, mitsgaders eenige brieven van de respective opperhoofd uijtte schepen van dese Camer naer d'Oostindien gedestineert7
1...Originele missive dor den E: Jan van Riebeecl, Commandeur en Raet op het Fort de Goede Hope dato 15 Januario anno 1659 aen mons:r Lucas Luce tot London geschreven23
2...6Originele ditto door dito Cammandeur Rietbeeck en Raedt dato 15 Januario 1659 aen de vergaderinge der Heeren Seventhien geschreven25
7...46Originele ditto door denselven uijt het Fort de Goede Hope den 5 Martio anno 1659 aen de voornoemde vergaderingh geschreven33
47...48Petitie voor de Cabo de Bone Esperance uijt het vaderlant gedaen117
49...51Originele missive door den E: Jan van Riebeeck particulier dato 5 Meert 1659 aen de vergaderingh der Heeren Seventiene geschreven121
52...Originele perticuliere missive door voornoemt Commandeur Riebeeck dato 5 Meert aen de Heeren Bewintheeberen ter Camer Amsterdam geschreven129
53...54Originele missive door voorseijde Commandeur ende Raedt aen de heer Commandeur Isack Coedijck leggende met de retour schepen aen St: Helena in dato voornoemt geschreven133
55...Verclaringe gedaen bij den adsistent Gijsbert van Campen wegens het aendoen van de Guinuesz Cust met het jacht Hasselt dato primo Meert anno 1659137
56...84Brieffboeck van de Cabo de Bone Esperance vervattende verscheijde brieven soo aen de Heeren Bewinthebberen in't Patria, den Generael en Raden van Indien, als mede eenige instructien onder diversche datums, breder bij d:o boeck blijkende145
85...212Vervolch van't Caeps dachregister beginnende met primo April anno 1658 ende eijndigende met Februario anno 1659205
213...255Resolutieboeck gehouden aen Cabo de Bone Esperance beginnede met Saturdach 6 April anno 1658 ende eijndigende Woonsdach den 12 Februarius anno 1659461
256...268Copia instructie en memorie van de heeren Commissarisen Rijckloff van Goens ende Joan Cuneus van dato 16 April anno 1657 ende 18 Maart 1658549
269...427Journael ende Grootboeck van alle de goederen ende coopmanschappen, ammonitie van oorloge, ende provisien gehouden in't Fort de Goede Hope aen de Cabo de Bonne Esperance 1658579
428...455Specifiactieboeck van oncosten gedaen aen de schepen van de Compagnie soo van hier naer Batavia als van Batavia nae het Vaderlant vertreckende, ende d' Cabo de Bonne Esperance hebbende aengedaen908
456...463Factura van diversche goederen en coopmanschappen975
464...474Register van de equippagie en dependentie van dien aen de Cabo de Bone Esperance 1658996
475...488Ditto van de ammonitie van oorloge1024
489...502Reeckeninge van de scheeps consumptien uijt het Vaderlandt tot de Cabo de Bone Esperance1059
503...504Attestatie ten versoecke van den fiscaal Abraham Gabbema in dato den 9 December anno 16581095
505...511Confessien en Interogatien onder diversche datums voorgevallen1107
512...516Criminele en Civile rolle alhier aen de Cabo de Bonne Esperance voorgevallen1131
517...520Sententien in dato 25 Februario ende 1 October anno 16581151
521...533Placcaten ende ceuren1165
534...536Erffbrieven door den Commandeur ende Raedt aen de vrijeluijden verleent1201
537...561Vrijbrieven door den selven verleent1217
562...563Memorie van de aencompste en vertreck der schepen aen ende van de Caep1266
564...Register van de overledene persoonen Comp:s dienaren bescheijden geweest sijnde in't Fort de Goede Hoope ende van de hier aengecomen siecken uijtte respective schepen als vrijluijden1269
565...Monsterrolle van de officieren, matroosen ende soldaten bescheijden in't Fort de Goede Hope aen de Cabo de Bone Esperance onder dato 45 Meert anno 16591271
566...567Memorie van alle de vrijluijden, vrouwen, kinderen, lijffeijgenen nevens haer landt, bestiael ende ammonotie van oorloge etc.
568...Een caerte groot besteck verthoonende alle de gecultiveerde landerijen aen de Cabo de Bone Esperance
569...Een caerte van Comapagnies Fort, thuijnen ende huijsen beginnende gebouwt te worden
570...Caete aenwijsende de landreijen gedaen ende 't gene naerder ondervonden is
571...578Joernael gehouden bij den schipper van't jacht Maria naer de custe van Angola geweest1277
579...Caerte bij den voornoemden schipper gemaeckt van de custe van de Baij Saldanha tot de Cabo Negra
580...Cleen caertije door ditto schipper ontworpen
581...603Schippers journael van de voijagie met het jacht genaemt 't Hasselt naer Guinea1295
604...605Cort journael van de voornoemde voijagie met het gemelte jacht Hasselt door den coopman Adriaen van de Venne gehuoden1343
606...613Afgesonden brieven door de opperhooffden van de voorgemelte fluijdt Hasselt, soo aen den E: Commandeur Riebeeck naer de Cabo de Bone Esperance, de Heeren Bewinthebberen in't patria als anders in diverse datums geschreven1347
614...615Notitie van de gestorven slaven tusschen Guinea ende de Caep op't jacht Hasselt1363
616...638Journael ende Grootboeck van den slavenhandel in Guinea met meergenoemden jacht Hasselt door den coopman Adriaen van de Venne gehouden1369
639...640Corte reeckeningh gedaen door den voornoemden coopman Van de Venne wegen den slavenhandel in Guinea1452
641...Cognossement van de slaven het het jacht Hasselt aen Popo gehandelt1455
642...Cognossement van de veroverde en opgesonden goederen per het Portugees vaertuijch dat niet terecht is gecomen1459
643...Reeckeninge van oncosten van het schip Het Wapen van Amsterdam van dito camer naer Indien geequippeert wegens verversingen als andersints aen 't selve gedaen1463
644...650Originele missive door den E: Joan van Riebeeck Commandeur ende Raedt uijt 't Fort de Goede Hope dato 26 April anno 1659 aen de Vegaderinge der Seventiene geschreven1471
651...652Originele ditto door voornoenden Riebeeck en de Raedt dato 16 April anno 1659 aen de Heeren Bewinthebberen ter Camer Amsterdam geschreven1485
653...Naerder petitie uijt het Vaderlandt, voor de Cabo de Bone Esperance gedaen1489
654...661Verschijeden copia missiven door meermaels genoenden Commandeur en de Raedt aen den Gouverneur Generael en de Raden van Indien tot Batavia geschreven onder diversche datums1491
662...665Twee copien missive door den Gouverneur Generael en de Raden van Indien geschreven dato 13 December 1658 en 14 Januarj 1659 aen den Commandeur en Raedt geschreven1507
666...679Vervolch van het Dachregister gehouden in't fort de Goede Hope aen de Cabo de Bonne Esperance, beginnende met 4 Februarj 1659 tot den 14 April daer aenvolgende1518
680...681Resolutie genomen aen de voornoemde Caep Saturdach den eersten Meert anno 16591545
682...Cognossement van het gelt van den Engelschen capiteijn Thomas Morgan1549
683...685Aenteeckeninge van de landreijse, gedaen met kennise van den Commandeur Jan van Riebeeck en Raedt, bij de seven vrije lieffhebbers aen de Caep anno 16591553
686...Memorie van de personen die haer met de eerste vier alhier aengewesen retourschepen naar 't Vaderlandt hebben versteecken1561
687...Extract uijtte resolutien van het Fort de Goede Hope genomen op Woonsdach 23 Januarj 16581565
688...689Memorie wegens d'accomodatie gedaen aen het Engelschip genaemt den Dolphijn dato 23 April anno 16591569
690...Originele missive door den E: Riebeeck ende Raedt dato den 26 April 1659, aen de Heeren Gecommitteerde Bewinthebberen in Zee op de Cruijssers off binnen 't Vlie sijnde1575
691...692Reeckeninge van oncosten gedaen aen't jacht Naerden wegens verversingen als andersints aen het selve verstreckt1581
693...694Geslooten missive door den heer Adriaen van Aelmonde, Raedt Ordinaris van Indien aende Vergaderingh der Seventhiene geschreven1585
695...698Twee originele brieven door den voorn: Heer van Aelmonde uijt het schip den Peel leggen in de Tafelbaij dato 29 Meert 1659, aen de ditto Vergaderingh der Seventhiene, en aen de Camer Amsterdam geschreven1589
699...Originele brieff door de Opperhooffden van't fluijtschip Cortenhouff dato 29 Meert 1659 aen de Heeren Bewinthebberen ter Camer tot Amsterdam geschreven1597
700...701Een ditto door de Opperhoofden van't fluijtschip Ulisse leggende in de Taefelbaij dato 27 Martio anno 1659 aen voornoemde Camer geschreven1601
702...Notitie van't gene aen't Fort de Goede Hope uijt de fluijt Ulisse is overgelevert1605
703...Een missive door d'Opperhoofden van de fluijt Ulisses dato 29 Meert 1659 aen de Camer Amst: geschreven1607
704...Een ditto door de Opperhoofden van de fluijt Loenen dato ... Maert anno 1659 aen dito Camer geschreven1611
705...706Een ditto door de Opperhooffden van't schip Princes Roijael dato den 18 Meert 1659 aen d:o Camer ges:1617
707...Een ditto door de Opperhooffden van't schip Malacca den 5 Junij anno 1659 aen de Heeren Bewinthebberen ter Camer Amsterdam geschreven1621
708...Een origineel brieffken door d' Opperhoofden van het jacht Suijlen, dato 24 April anno 1659 aen de Heeren Bewinthebberen van de Camer tot Amsterdam geschreven1625
709...710Een dito door de Opperhoofden van 't schip Arnhem dato 25 Martio 1659 aen dito Camer geschreven1629
711...Een dito door de Opperhoofden van 't voornoemde schip dato 10 October 1658 aen den voorgemelte Camer Amsterdam geschreven1635
712...Een ditto door den heer Adriaen van Aelmonde Ordinaris Raedt van Indien uijt het schip de Peel dato 31 Meert 1659 aen de Heeren Bewinthebberen ter Camer Amsterdam geschreven1637
713...Een ditto door de Opperhooffden van de fluijt Cortenhouff dato 31 Meert anno 1659 aen de Heren Bewinthebberen ter Camer Amsterdam geschreven1641


Link to the digital archive:  3993 (1658-1659)


 

  • Hits: 836