Skip to main content

4009 (1672-1673) part two

Signature of Johannes Prætorius

The papers in this volume have folio numbers but they were not taken up in the table of contents. Related pages were bundled and each bundle given a number and subsequently indexed by bundle number in the table of contents. This can make finding individual documents more challenging. To facilitate the reader, the transcribers added the folio numbers in brackets after each entry, for example: (23-34).

Several bundles, namely numbers 32 to 35 and 38, are not present in the volume. There is a second number 35 present in the volume; a note in the margin explains that number 37 was renumbered as number 35.

Of the criminal case against Willem Willemsz van Deventer, two folios are not present in the digital archive. Folio 317, which is part of the interrogation of Willem Willemsz is present in the original volume but was not scanned. Folio 328 appears to be missing. A separate index of the papers pertaining to this case in bundle number 25, numbered 1 to 12, was compiled by the indexers to facilitate the researchers in finding the annexes.

Table of contents VOC archive 4009 (1672-1673) part two
folioscontentstart image
...P:r scheepje d' Posthoorn
...Register van de papieren gederigeert aan haar Ed: de Heeren Bewinthebberen van de Vrije Verenigde Nederlantse G'octroijeerde Oost Indische Comp:ie 't haerer aensienlijcke vergadering binnen Middelburgh in Zelandt, om te dienen bij ontsteltenisse van d' geene met d' retourschepen desen jaare in meerder getal affgegaan zijnde en na gelegentheijt des tijts enelijck hebben connen verveerdight werden12
No...
...1Originele brieff door den H:r Gouverneur en Raadt in loco aan haar Ed:e voorn:t gesch:n (1-23)14
...2Copia missive aende selve Vergaderinghe van 17:en door den Gouverneur en Raad in loco jonghst met de retourvloot dato 10 Maij gest: (24-82)38
...3Copia missive p:r 't Deensche retourschip d' Gulde Fortuijn over Coppenhgagen ges:n dato 20 April 1673 (83-89)97
...4Copia generale brieffboeck beginnende met d' aencomste van de E: H:r Gouverneur in dato 28 Octob:r 1672 en eijndigende 14 Augustij a:o stantij (90-213)105
...5Copia van alle d' g'arresteerde resolutien sedert den 10en 8b:r 72 tot 14e Julij 1673 (214-234)240
...6Copia eijsch der nootwendigheden voor d' Caap jegens a:o 1674 (235-240)263
...7Specificatie van de goederen met diversche schepen hier aengebracht en derselver correspondentien mette facturen (241-250)270
...8Generale rolle van 't guarnisoens volck alhier hoedanigh op primo Maij passado in weesen was (251-253)281
...9Rolle van d' aencomst en vertreck der schepen zedert 't vertreck der retourvloot des jaars 1672 tot ... (254-255)286
...10Rolle van de vrijlieden, haare vrouwen, kinderen, slaven, haven ende vordere effecten volgens beschrijving den 24:st April daar van gedaan (256-259)288
...11Compendieus extract uijt 'et ampel verbael gesonden bij den E: Commandeur Hubert Hugo op d' voijagie van hier naar Madagascar ende van daar naar en op Mosambijcque (260-269)291
...12Copia accoord met d' Hottentosen Capiteijn Cuijper genaemt aan gegaan wegens 't transport van Hottentots Hollandt met den aencleve van dien (270-271)304
...13Copia van twee missiven bij d' overheden op St. Helena nae de veroveringe herwarts geschreven en voor 't Vliegend Swaantje en Posthoorn aengebracht (272-275)307
...14Daghregister ter eerst op 't schip de Vrijheijt ende naderhant op 't voornoemde Eijlant Helena gehouden beginnede 13en Xber eijndigende 25 Januarij 1673 (276-283)312
...15Inventaris van diverse goederen van weijnich belangh op 't voorn: Eijlant nae d' veroveringhe in wesen bevonden, soodanigh als ons deselve van daar is overgesonden (284-285)321
...16Copia d:o der leijffeijgenen, eliphants tanden, &:a bevonden in de veroverde Engelse prinse d' Johanna Catarina nu Helena genaamt (286)323
...17Afschrift van een cort verhael continerende d' rescontra die 't voorn: Swaentje nu jonghst onder 't opgemelte Eijlant heeft gehad in 't aendoen van 't selve door d' overheden ons ter hant gestelt (287-288)325
...18Copia attestatie der hoedanigheijt en gewicht van eenige rollen Brasilische tabacq met 't schip Middelburgh a:o 1671 hier aengebracht ende wel eer uijt et verongeluckte schip Vlissingen geborgen (289)327
...19Copien van vier attestatien hoedanigh d' administrateurs d' Cretser en Froijmanteau met Comp:is brandewijn en tabacq hebben omgesprongen ende die op eijgen privee gedistraheert (290-293)329
...20Copia beedigde certificatie van vijff persoonen op 't schip Cattenburgh varende behelsende 't rescontreren van den France buijs genaemt St. Clement onder 't Eijlant St. Vincent, en hoe dat hun scheeps overheden den selven ongemolesteert hebben g'abandonneert (294-296)337
...21Copia attestatie van de bevindinghe eeniger hout wercke, behorende tot 't toestellen van de chialoupen met d' schepen Zuijdpolsbroeck ende Vrijheijt, gesloopt, voor dese plaats overgecomen (296)339
...22Copia van twee memorien, d' Eerste den capiteijn Bredenbagh wanneer met d' retour fluijt Europa naar St. Helena vertrock, d' ander den vendrich J. Cruse wanneer om d' rebellerende Gonnemase volckeren 't attacqueren t' landwarts ingingh door den Heere Gouverneur van hier mede gegeven (297-302)341
...23Conditien en voorwaarden, op welcke door den Gouverneur en Raadt aan twee borgers alhier voor den tijt van vier jaaren en 's jaarlijckx fl 4000 verpagt is 's Comp:s lusthuijs Rustenburgh nevens d' boomgaart en tuijnvrughten etc. (303-305)347
...24Conditien waar op d' vrijluijden alhier na d' gedaene landt tocht zeecker getal bestiael prorato van ijders beslagh in eijgendom sijn toegevoecht (306)351
...25Copia proces tegens Willem Willemsen van Deventer (307-331)353
... Inventaris van d' stucken en documenten bij ofter van wegen Mr. Pieter de Neijn fiscaal van Cabo d' Boã Esperance, den achtbaren Raat van Justitie overgegeven in cas van homicide ter eenre op en tegens Willem Willems: van Deventer, ged: en defaillant ter ander zijde, gedient hebbende 20 Julij 1672 nevens vordere munimenten zedert des voorsz: mitsgaders weder herwaart compste p: 't schip Europa, tot adstructie van 't feijt beleijt
... 1. Verclaringe van den opperchirurchijn d' ner res ... beginnende Ick ondeergeschreven Jan Schreijer: in dato 20en Maij op d' rugh gequteert mette La: C:357
... 2. Eerste mandement La: D: nevens extract uijt d' rolle358
... 3. Acte van 't eerste default aant tweede mandement annex La: E:360
... 4. Acte van 't tweede default annex aan 't derde mandament La: F:362
... 5. Acte van 't derde default annex aan 't vierde mandament La: G:364
... 6. Acte van 't vierde default La: H:
... 7. Acte van 't vierde default367
... 8. Dispositijff uijt d' rolle La: M:369
... 9. Sententie371
... 10. Copia b'eedigde attestatie van twee kneghts bij den borger Willem Willemsen voorn:t a:o 1672 gewoont en ter selver tijt present geweest zijnde wanneer d' gemelde Hottento door gemonder voet geschoten en wat sich vorders daar omtrent heeft toegedragen373
... 11. Copia vraaghpoincten geseijden borger op zijn wederkeer uijt 't vaderlant ter ordre van d' E: H: Goeverneur en Raat alhier op 't schip Europa voorgstelt en desselfs resp: daar op gedaan377
... 12. Extract uijt d' rolle nopende d' delensie van Willem Willemsen op 't Robben Eijlandt382
...26Exctract reecq: uit d' negotie boecken van den gewesen dispensier Anthonij de Raaff (333)385
...27D:o uijt d:o van Cornelis d' Cretser (334-339)386
...28D:o uijt d:o van Jacob Granaat (341)394
...29D:o uijt d:o Daniel Froijmanteau (342-344)395
...30D:o uijt d:o Alida Faax (345-346)400
...31Lijste van 't regael der predicant alhier door den E: Commissaris Overbeecq toegevoegt en 't bedragen derselver (347)402
...In een apart casje gen:t VOC
...32Groot boeck en journael van d' negotie d' a:o 1671
...33Groot boeck en journael van d' negotie d' a:o 1672
...34Groot boeck en journael van d' solijdij anno 1673
...35Scheep boeckjes van d' fluijt d' Vliegend Swaan
...36Attestatie van d' besettelingen op Mauritius inhoudende 't verongeluckem  van 't opperhooft den ondercoopman Wreede (348-350)404
...35Particuliere missive van den Gouverneur en Raat in loco aen de Vergaderingh van de Heeren Seventhienen geschreven continerende enelijc het overgaan van St. Helena onder handen van d'opperhoofden van de Posthooren (351-352)408
...38Een d:o sub sigillo volante aan Sijn Hoogheijt den Heere Prince d' Orange als voor:n geschrev: in dato 17 7br
...39Nader petitie uijt 't vaderlant voor a:o 74 (353-354)411
...40Chots van eenige instrumenten voor d' goutsmits ()
...41Copia inventaris van alle d' effecten soo provisiv als andersins op 't  scheepje d' Posthooren berustende en van hier mede gegeven (347)418
...42Copia zeijlaas ordre d'opperhoofden van 't  voorn: scheepje meede gegeven (358-359)420
...43Lijste van d' medicamenten a:o 1672 geijst met aenweijsingh wat tot dato daar op voldaaen, en noch om te voldoen, daar aan resteert (360-362)423
...44Particuliere missive aen de Heeren G'committeerde Bewinthebberen door den Gouverneur geschreven (355-356)414
...In 't  fort de Goede Hoop 17:en Septemb:r a:o 1673, C. Crudops
...Nota: d' No. 37 is in 35 niet voordagt verandert, zulx 't selve niet uijt erreur comt t' ontstaan


Link to the digital archive:  4009 (1672-1673) part two


  • Hits: 787