Skip to main content

4010 (1673-1674)

Mauritius oxen 1673Drawing of the Mauritius ox, 1673

This volume contains documents from the period 1673 and 1674 as well as some court documents from 1672. Included are also the papers from Mauritius for the year 1673. 

From the court cases for the year 1673, folios 332, 333 and 442 are missing.

The last two folios of the 'Grootboecq van het fluijtschip S:ta Helena' are not extracts from this ledger but a copy of the attestation on folios 864 and 865 concerning the 'accidental' death of Albert Govertse of Stavanger on the island of Mauritius.

Starting on folio 880 is a twenty-eight-page letter of complaint by the daughter of the commander of the island of Mauritius to the 'fiscaal' at the Cape; She complains amongst others about the ill-treatment of her and her lover, Pieter Philipse Col, by her father Hubert Hugo, as well as his misconduct in his function as commander of the island.


Table of contents VOC archive 4010 (1673-1674)
folioscontentstart image
...Register van de brieven en papieren van de Cabo de Bonne Esperance overgecomen met de retourvloot in den jaere 16744
1...6Originele missive door den E: IJsbrant Goske en den Raet in 't Fort de Goede Hope in dato 20 Maert 1674 aen de Vergaderingh der Seventiene geschreven10
7...14Copia eijsch uijt het vaderlant voor de Cabo de Bonne Esperance voor den jaere 167416
15...Rolle van d' aencomst en vertreck der schepen beginnende p:mo Janua: '73 en eijndigende 20 Maert 167425
16...17Copia eijsch uit het vaderlant voor 't Eijlant Mauritius27
18...Copia insinuatie aen de overheden van 't schip Magelos gedaen wegens 't versteecken van volck29
19...48Originele missive door den Gouverneur en Raet in 't Fort de Goede Hoop in dato 20 Maij 1674 aen de Vergaderingh der Seventiene geschreven33
49...50Originele ditto door den voorn: Gouverneur en Raet in 't Fort de Goede Hoope in dato 20 Maij 1674 aen de Camer Amsterdam particulier gesz: 63
51...52Copia missive door den Gouverneur en Raet op 't Fort de Goede Hoope in dato 10 Maij 1673 aen de Camer Amst: gesz:65
53...127Generael uijtgaende briefboecq beginnende 11 Maij 1673 tot 25 Xber 167368
128...133Copia missive door den Gouverneur en Raet op 't Fort de Goede Hope in dato 15 Feb: 1674 aen den Gouverneur Generael en Raden van India gesz:145
134...138Copia missive als vooren in dato 20 Martij 1674 aen de Vergaderingh der Seventiene gesz:153
139...267Daghregister van den jaere 1673161
268...274Criminele rolle van den jaere 1672296
275...291Criminele en civile rolle van den jaere 1673304
292...315Resolutien bij den Goeverneur en Raet sedert 10 Octob: 1672 tot 18 Maij 1674 genomen324
316...443Alle voldongen processen van den jaere 1673350
444...464Papieren en documenten gedaen maecken door den fisacael H: Crudop in de saecken tegen Cornelis de Cretser498
465...Rolle van d' aencomst en vetreck der schepen528
466...Rolle van 't guarnisoen alhier bescheijden530
467...Rolle van de vrije luijden en haeren ommeslagh533
468...473Gerecolleerde attestatien jegens den coopman De Cretser535
474...Attestaties van eenige rollen tabacq met 't schip Vlissingen verongeluct en naderhant met Middelburgh weder aengebracht545
475...476Copia opnemingh der goederen nae de veroveringh van S:ta Helena becomen547
477...492Instructie voor den Commandr: de Geus van hier medegegeven tot het emporteren van 't Eijlandt S:ta Helena549
493...498Extract uijt de vaderlantse papieren raeckende het desseijn op 't Eijlandt S:ta Helena en 't geen daer in geëffectuert is566
499...500Factura en cognossement van 't geladene in het schip De Hollantse Thuijn572
501...512Journael van de veroverde fluijt S:ta Helena576
513...546Grootboecq van het fluijtschip S:ta Helena594
547...625Specificatieboeck van de Fortresse se Goede Hoop van den jaere 1673645
626...647Scheeps oncost boeck van den jaere 1673728
648...699Cassa boecq van den jaere 1673757
700...755Journael en grootboecq van de winckel van den jaere 1673814
756...758Extract uijt den eijsch der goederen gevordert voor de Caep uijt 't vaderlant voor den jaere 1673 met aen wijsingh wat daer op tot noch voldaen is877
759...Memorie van 't gelichte uijt diverse schepen in den jaere 1673881
760...761Originele missive door den Raet Extraordinaris Sijbrand Abbema in 't Fort de Goede Hoope in dato 21 Maij 1674 aen de Vergaderingh der Seventiene gesz:884
762...764Twee copia missiven door den voorn: Abbema in 't schip Tidor in dato 24 Januarij 1674 en 22 Xber 1673 aen de Camer Amst: & Zeelant gesz:887
...Van Mauritius890
765...780Originele missive door den Commandeur en den Raet op 't Eijlant Mauritius in dato ult:mo 9ber 1673 aen de Vergadering der Seventiene gesz:891
781...788Copia missive als vooren in dato ult:mo 9ber 1673 aen den Gouverneur Generael en Raden van India gesz:911
789...818Daghregister gehouden bij den Commandeur Hubert Hugo nopende sijne reijse van de Caep en bevindingh op Mauritius919
819...821Copia missive door den Gouverneur Generael en de Raden van India in dato p:mo Augusti 1673 aen den Commandeur Hugo & den Raet gesz:955
822...824Twee stx oncost reeck: van het vertreck aen de schepen Wiltenburgh en S:ta Helena959
825...826Eisch uijt het vaderlant voor 't Eijlant Mauritius963
827...861Grootboeck van 't Eijlant Mauritius966
862...863Lijste van de besettelinge op 't Eijlandt Mauritius1005
864...865Copia resolutie en attestatie raeckende Albert Govertse van Stavanger1007
866...875Copia missive door den Command:r Hubert Hugo & den Raet op 't Eijlant Mauritius in dato ult:mo 9ber 1673 aen den Gouverneur IJsbrand Goske & den Raet aen de Caep gesz:1009
876...878Copia missive door P: Philipse Col op 't Eijlandt Mauritius in dato 12 9ber 1672 gesz: aen ...1019
879...Copia d:to als vooren uijt 't jacht De Pijl in dato 6 Junij gesz: aen Georg Fredericq (Wrede)1023
880...893Copia missive door de dochter van Hubert Hugo gesz: aen den fiscael Pieter de Neijn1025
894...898Originele missive door den Commandeur Hubert Hugo op 't Eijlant Mauritius in dat 25 Novemb: 1673 aen de Camer Amsterdam particulier gesz:1039
899...901Originele missive door den Gouverneur IJsbrand Goske & den Raet in 't Fort de Goede Hoope in dato 2 Julij 1674 aen de Vergaderingh der Seventiene gesz:1045
902...Factura van 't geladene in de schepen de Hollantse Thuijn en Willem Hendrick1049
903...Originele missive door den E: Albert van Breugel uijt 't Fort de Goede Hoope in dato 21 Meij 1674 aen de Vergaderinge der Seventiene gesz:1052


Link to the digital archive:  4010 (1673-1674)


 

  • Hits: 710