Skip to main content

4011 (1674-1675)

 voc 4011 0420A letter by the Englishman Albinus Willougby to the Lords in England.
 
Of the 'Criminele en civile rolle', folio 186 is not present. It appears to have been missed during scanning.

Folios 319 and 320 are not as described in the index but rather questions and answers about missing employees and former employees who became free at the Cape, who still have unpaid debts.

The missive starting with folio 651 was bound in the wrong order and starts with folio 653 followed by 651 then 652. 

Note: This volume does not contain the Cape 'dagboek' nor the 'resoluties' for the year 1675.

  

Table of contents VOC archive 4011 (1674-1675)
folioscontentstart image
...Register van de brieven en papieren overgecomen van de Cabo de Bonne Esperance met de retour vloodt in den jaere 1675 in 't vaderlant gearriveert11
1...26Originele missive door den Gouvern:r IJsbrant Goske en den Raet in dato 10 Feb: 1675 in 't Fort de Goede Hoope aen de Vergaderinge der Seventiene geschreven17
27...81Brieffboeck van de uijtgaende brieven beginnende met 2 Junij 1674 en eijdigende 7 Januarij 167545
82...178Daghregister der dagelijcxe voorvallen van den jaere 1674 gehouden in de Fortresse de Goede Hoope106
179...184Resolutien van a:o 1674 en 1675 bij den Gouverneur en den Raet succesive getrocken205
185...203Civile en criminele rolle des Raets van Justitie213
204...293Rolle van acht stucx processen met de sententien daer op gevolght van 't voorgaende jaer232
294...Rolle van de aencompst en vertreck der schepen soo vaderlantsche als andere natien die sedert het vertreck der retourvloodt in den jaere 1674 tot der selver depesche in den jaere 1675 de Caep hebben aengedaen341
295...296Generale rolle van 's Comp:s dienaren soo als deselven op p:mo Feb: 1675 sijn bevonden342
297...Ditto van alle de vrije luijden en haer vordere ommeslagh soodanigh als selve op p:mo Feb: 1675 is bevonden345
298...299Memorie van de goederen en coopmanschappen sedert het vertreck der voorleden jaerse retourvloot a:o 1674 tot dato uijt het vaderlant p: diverse schepen alhier aengebraght347
300...318Extract journael gehouden bij den schippper Jan Plaauwmeulen inhoudende de tegenspoedige reijse omtrent het aendoen van de Caep348
319...320Originele reeckeningen van verschoote penningen door de opperhoofden van 't schip Middelburgh voorts tot incoopen vervarsinge aen 't Eijlant Ansuanij uijtgegeven370
321...Verclaringe hoedanigh de kist met medicamenten op 't schip De Betuwe herwaerts gesonden bij openingh is bevonden373
322...Originele handt schrift van de opperhoofden van 't Deens retour schip Oldenburgh belangende de verst reekingh van rijs soo op Mauritius als in loco daer aen gedaen375
323...Copia assignatie van voorn: Deense opperhoofden wegen de genotene rijs, houdende om te betalen bij haer Præsodent tot Bantam aen de Heeren Generael en Raden tot Bat:377
324...325Beantwoorde memorien van verscheijde Comp:s debiteuren378
326...Copia resolutie aengaende het vertrecq der retourschepen op 31 Januarij 1675380
...Pampieren van Mauritius
327...341Copije missive door den Commandeur Hub: Hugo en den Raet uijt het Eijalndt Mauritius den 15 7ber 1674 aen den H:r IJsbrand Goske en den Raet aen de Cabo de Bonne Esperance gesz:382
342...343Originele missive door den Command:r Hubert Hugo en den Raedt dato ult:o 9ber 1674 aen de Vergaderinge der H:en Seventiene gesz:399
344...348Copia ditto door den selven aen den Heer Goske en den Raedt gesz:402
349...356Extract uijt den Commandeur Hugo dagelijcx gehouden verbael op 't Eijlandt Mauritius408
357...358Copia brieffe van seecker Engelsman a:o 1669 naer Engelandt gesz:420
359...411Journael en grootboeck van de negotie des Comptoirs Mauritius424
...Cabo
412...428Originele missive door den Gouvern:r Goske en den Raedt uijt het Fort de Goede Hoope den [30] April 1675 aen de Vergaderinge der Heeren Seventiene gesz:486
429...431Copia d:to door den selven dato 10 Feb: 1675 aen de Camer Amsts: gesz:505
432...459Vervolgh van het Caeps uijtgaende brieffboecq510
460...467Copia resolutien als vooren546
468...472Ditto van twee diverse brieven door den Heeren Superintend:t Rijckloff van Goens en den Gouverneur Rijckloff van Goens de jonge p: de Ceijlonse retourschepen aen de Caepse residentie gesz:558
473...475Originele missive door den Gouvern:r Generael en Raden van Indien uijt Bat:a ult:mo Janua: 1675 aen den H:r Goske en den Raet gesz:565
476...507Acht stuks processen ten laste van eenige verraders op 't schip America alhier gesententieert, met appoinctement contra de opperhoofden van 't schip America en 't Huijs te Bergen568
508...509Memorie of bevindinge van de visschers ladinge hoe deselve mette facturen heeft gerespondeert608
510...Copia verclaeringe van de constitutie der houtwercken p: de gemelde visscher herw:ts gesonden610
511...525Scheeps oncost reeckeningen613
526...551Groot boeck van de winkel638
552...564Journael van de winkel670
565...593Cassa boeck van a:o 1674691
594...642Specificatieboeck soo van maentlijcke oncosten van rantsoenen ordinari verstreckingen op bouw der nieuwe fortificatie en andere nodige reparatien724
643...645Originele missive door den E: Goske en den Raet dato 15 Meert 1675 aen de Vergaderinge van de Seventiene gesz:778
646...Cort rapport van 't gepasseerde op de reijse met het scheepje de Vliegende Swaen naer de Saldanha Baij782
647...Copia verklaringe van de constitutie der houtwercken p: de gemelde visscher herw:ts gesonden784
648...649Memorie off bevindinge van de visschers ladinge hoe deselve mette facturen heeft gerespondeert786
650...Bevindinge van de goederen van het schip de Hovelingh788
651...653Originele missive door den Gouverneur en den Raet aen de Cabo de Bonne Esperance geschreven aen de Vergaderingh der Seventiene in dato den 8 Septemb: 1675792
654...661Copie d:to als vooren in dato 27 Julij 1675796
662...Copia eijschje van eenige noodige gereetschappen voor de Caep804
663...664Lijste van den ontfangh der goederen p: de hoecker de Baers, 't schip Ceijlon en de Bleecker806
665...Copia cognoscement van de scheeps gereetschappen, ammonitie van oorloge, etc. als den schipper van de Bleecker tot sijn defensie mede genomen heeft808
666...667Copia memorie van de ammonitie van oorloge en scheepsgereetschappen die den schipper van de Bleecker tot sijn defentie medegenomen heeft810
668...Copia oncost reeck: van de Bleecker812
669...Copia d:to van de Catharina815
670...Copia memorie van de ammonitie van oorloge en scheeps gereetschappen die den schipper van de Catharina tot sijne defentie medegenomen heeft816
671...Copia cognoscement van de vooren staende goederen die den schippper van de Catharina tot sijne defentie medegenomen heeft818
672...Lijste van den ontfangh der goederen p: de Catharina gesonden820
673...Copia afreeckeningh met den schipper van de Catharina gehouden over de verteerde costen van de militaire822


Link to the digital archive:  4011(1674-1675)


 

  • Hits: 1045