Skip to main content

4023 (1686-1687) part one

 voc 4023 0095A declaration by Dingman Ariensz of how the Westerwijck was captured by an English pirate in the Bay of Magelage in Madagascar while the commanders were away on slave trade negotiations.

This volume is the first part of two and contains papers and letters for the period 1686 to 1687 and were received in the year 1687.

Folios 176, 177 and 178 are bound in the wrong order, starting with folio 178 followed by 176 and 177.

In the Daghregister a folio between folio numbers 414 and 415 was not numbered. 

Folios 676 and 677, the rolls of free men for December 1686, are not present. A note in the margin mentions that they were removed and hung up on the windows. From the handwriting it appears to be from the same period that the indexes were compiled towards the end of the 17th century.


Table of contents VOC archive 4023 (1686-1687) part one
folioscontentstart image
...Eerste Deel
Register der brieven en papieren van de Cabo de Bonne Esperance overgekomen met de retourvloot in den jaere 1687
6
1...3Originele register10
4...54Originele missive van den Commandeur Simon van der Stel en den Raed aen de Cabo de Bonne Esperance aen de Vergaderingh der Heeren Seventiene in dato 18 April 168715
55...56Dito van en aen desselve van den 20 dito66
57...67Authentique copie instructie van den Gouverneur Generael en de Raden van Indien voor den Commandeur Daniel Braems en verderen Raed der retourvloot in dato 12 Decemb: 168669
68...70Originele missive van den Commandeur en Raed voorn:t aen de Heeren Bewinthebberen der Oostindisz Comp:e ter Camer van Amsterdam in dato 18 April 168683
71...72Authentique copie dito van deselve aen Vergaderingh der Heeren 17 in dato 11en Julij 168687
73...74Dito missive in dato 25 Januarij 168789
75...81Twee copie verclaringen van 't nemen van 't jaght Westerwijck aen Madagascar door een Engels zeerover91
82...83Twee verklaringen van Gecommitteerdens aen de Cabo wegens eenige natte en beschadighde packen lijwaten inde retourfluijt Cranenburgh bevonden99
84...85Verklaringh van diverse berghwerckers wegens 't Caepse mijnwerck genaemt De Witte Boom in dato 29 Junij 1686101
86...Dito van een fles met muscus uijt het gebleve Portugeesch schip N:ra S:ra de los Milagros aende Caep geborgen103
87...98Twee verclaringen van de scheeps officieren mitsgaders een beantwoorde interrogatorie door den opperstuurman wegens 't verseijlen van 't schip Stavenisse op Terra de Natal den 16 Februarij 1686105
99...100Een dito van den onderstuurman Abraham Ruijghman op 't selve subject119
101...105Interrogatorie beantwoord door den tweeden onderstuurman Jan de Groot op 't selve subject, als mede wegens eenige particuliere peper in voornoemde bodem voor rekeningh van den opperstuurman geladen121
106...113Vier beedighde verclaringen van eenige minder officieren wegens 't voorverhaalde 126
114...117Twee relasen van Hendrik Witkens en Jan Rinxton wegens 't stranden hunner schepen de Bonaventura en de Goede Hoop op d' Oostcust van Africa en hun wedervaren aldaer137
118...121Twee beedighde verclaringh ten lasten van Pieter Stippert schipper op 't schip Sallandt141
122...124Verhael van 't geveght den laetsten Octob: 1686 tusschen 't Engles schip de Casar en vijff zeerovers omtrent het Eijlandt St Jago voorgevallen145
125...Instructie voor d' afgesondene na 't Portugese wrak N:ra S:ra de los Milagros149
126...134Acht stux brieven tusschen deselve afgesondene en den Commandeur en Raed aen de Cabo gewisselt150
135...146Rapport en journael van de voors: afgesondene hun verrighten159
147...152Vervolgh journael van den assistent Willem Wiederhold omtrent het voorsz: wrak gehouden171
153...175Interrogatorien beantwoord door den luijtent: Oloff Bergh, de wagenrijders Arent en Willem Hendrix, wegens de ontrouwigheden bij den voorn: luijtenant omtrent diverse geborge goederen uijt het Portugese wrak gepleeght181
176...199Authenticque copie verclaringe van den voorn: Wiederhold mitsgrs: sestien confessien en belijdenisse wegens de geburgene en als vooren verduijsterde goederen uijt het Portugese wrak.208
200...467Caepse daghregister sedert primo Januarij tot ultimo December 1686243
468...633Caeps afgaende broefboek sedert 19 Febrij: tot 24 December 1686514
634...650Caeps aenkomemde briefboek682
651...665Caeps civile en criminele rolle702
666...667Rolle van Comp:s dienaren aen de Cabo op 8 April 1687718
668...Cognoscement van eenige goederen in 't retourschip 't Wapen van Alkmaer aen de Cabo de Bonne Esperance geladen720
669...672Eijsch voor: Caap voor den jaere 1688722
673...674Dito der medicamenten726
675...Rolle van de aenkomst en vertreck der schepen aen de Cabo729
676...677Twee rollen der vrije Caepse Coloniers soo omtrent het Fort, aen Stellenbosch als elders, hunne familien en effecten op ultimo Decemb: 1686 (Nota: de 2 nevenstaende rollen sijn hier uijtgelicht en op ramen geplakt)
678...694Consumtie rekeningen van 't genoten aen de Cabo bij de schepen Alkmaer, Kastricum, Langewijk, Voorschoten, Kronenburgh, Princel:t, Honsholredijk, Oosterland, de Holder, Schouwen, de Schelde, Spierdijk, Salland en Jambij730
695...696Recepisseboekje der goederen uijt diverse schepen aen de Cabo gelight750
697...705Factuur en cognoscement boek der goederen met diverse schepen van de Cabo na Batavia als elders versonden753
706...727Consumtie rekeningen van genotene aen: Caep bij de schepen Java, Bantam, Hen:k Maurits, Schielandt, Goudesteijn, Ridderschap, China, Schiebroek, Waterland, Eenhoorn, Groote Visscherij, Langewijk, Huijs te Spijk, Honsholredijk, Oosterlandt, de Beurs, Eemland, Coeverden, Sillida, 't Klaverbladt, 't Hoefeijser, de Krijgsman, Jambij, Spierdijk, de Vrijheijt, Bronstee, Baren, Martensdijk, 't Duijfje, Silversteijn, Courtgene, 's Lantswelvaren en 't Mastbosch765
728...752Dagelijxe aenteeckeninge gehouden in 't jacht Jambij geduurende sijn aenwesen aen 't Eijland Madagascar ten slavenhandel790
753...785Negotie, journael en grootboek van 't selve jacht en slavenhandel817


Link to the digital archive:  4023 (1686-1687) part one


 

  • Hits: 378