The Friend of the Free State and Bloemfontein Gazette 1863 2 July - December

Friday, 3 July, 1863

KENNISGEVING AAN CREDITEUREN ENDEBITEUREN
In den ondergeteekende van overleden J.P. GROBLER, van de plaats [Onverdacht], boven Wittenbergen, district Winburg.
Alle personen die pretents tegen [illegible] boedel [illegible] hedene intezenden en allen die aangemelden boedel veschukdigd zyn om [illegible] gemelden tyd te betalen aan ondergeteekende.
Marthinus J. GROBLER, Executeur datief.
[Onverdacht], Boven Wittebergen,
District Winburg. 18 Juny, 1863

Friday, 10 July, 1863

OVERLEDEN
Op den 27 Juny, van den ouderdom van 45 jaren, de Heer Jan Coenraad HEFER, van “Wakkerstroom” in het district Fauresmith

KENNISGEVING AAN CREDITEUREN
In den boedel van wylen Johannes Petrus BRITS
Crediteuren in opgemelde boedel worden verzocht zich te vervoegen ten kantore van den ondergeteekende, tot ontvangst van betalen hunner verderigen, uit de veschuldigde rente
J.A.SMELLEKAMP
Procureur q.q. de Executeur Testamentair
Bloemfontein 4 July, 1863

Friday, 17 July, 1863

KENNISGEVING
Alle personen die iets verschuldigd zyn aan den boedel van wylen den Wels Edelen Heer Adam DAVIDSON, oud Magistraat , van Philippolis, of eenige vordering hebben tegen genoemden boedel, worden versocht zulks te komen vereffenen of intezenden voor den ondergeteekende als daartoe behoorlyke gemagtig door den Executeur Testamentair, den Wel Edelen Heer W.J. CROSSLEY.
J.F. van IDDEKINGE
Generaal Agent, &c., &c.
Generaal Agents kantoor,
Philippolis, 8 Juny, 1863

KENNISGEVING
Alle personen, welke eenige vordering hebben tegen den boedel van wylen A. BACON overleden te Philippolis, of iets aan den boedel verschuldigd zyn, worden verzocht hunne vorderingen in te zenden of het verschuldigde te komen voldoen voor of op den 15den Augustus, 1863, te kantore van den ondergeteekende, als daartoe behoorlyke gemagtigde dor den Executeur Datief H.B. MIDDLETON.
J.F. van IDDEKINGE.
Generaal Agents kantoor,
Philippolis, 10 Juny, 1863

Friday, 24 July, 1863

BIRTH at Bethulie, on the 10th inst., Mrs. SCOT, of a son.

Friday, 31 July, 1863

BIRTH at Smithfield, on the 24th July, 1863, Mrs. C.S. ORPEN, of a daughter.

Friday, 7 August, 1863

DIED at Smithfield on 31 July, 1863 [illegible] Daughter of C.S. & R. ORPEN, aged 7 days.

Friday, 14 August, 1863

KENNISGEVING
In den insolventen boedel van Frans Coenraad DEKKER
De Ondergetekenden geven by deze kennis, dat zy door den boedel meester in den Oranje Vrystaat, zyn aangesteld als gezamenlyke curatoren in bovengemelden insolventyn boedel.
James M. HOWELL,
Fredk KLEIJN,
Curatoren.
Winburg, 5 Augustus, 1863

Friday, 11 September, 1863

NOTICE OF ARRIVAL
Mr. MOSELY, M.C.D.L., Surgeon Dentist, has arrived in town and may be consulted in every branch of his profession at the late residence of Mr. Isaac BAUMANN, for a few days only. Hours10 till 4 o’clock.
Artificial teeth of every description and every operation pertaining to dental surgery.
N.B. – Parties attended at their residences

Friday, 18 September, 1863

BIRTH on the 10th inst., at Bloemfontein, O.F.State, the wife of Dr. KRAUKE, of a daughter.

Friday, 25 September, 1863

BIRTH on the 10th inst., in Fauresmith, O.F.State, Mrs. A.J.B.S van SOELEN of a son.

MARRIED at Fauresmith, on the 11th Sept., by the Rev. A.A. LOUW, George [PIED] Esq., Smithfield to Isabella youngest daughter of the late Capt. [H??LENBERG], R.A. Hull, Yorkshire, and sister of the late Mrs. Henry BARRETT of Fauresmith. No cards.

Friday, 2 October, 1863

BIRTH at Bloemfontein, on Tuesday, 29th September, the wife of the Rev. J.G. MORROW of a son.

Friday, 16 October, 1863

KENNISGEVING
In den insolventen boedel van Jan VERGOTTINI, slagter, van Winburg in den Oranjevrystaat
De ondergeteekende geeft hiermede kennis dat hy is aangesteld tot eenigen curator in bovengemelden boeel en alle personen verzocht die aan denzelven verschuldigd zyn om hom hunne schuld te betalen binnen zes weken van al dezen datum, in gebreke waar van zy onmiddellyk zullen gedagvaard worden.
James M. HOWELL, Eenigen Curator.
Winburg, 12 October, 1863

BIRTH on the 4th instant, at “Flakfontein” O.F.State, Mrs. A.S. WALDICK, of a son.

Friday, 23 October, 1863

KENNISGEVING
Derwyl Maria Elizabeth KOLBE sonder testament natelaten is overleden en de nage bleven echtgenoot G.F. ENSLIN by brieve van administratie ter vereffening van haren boedel als executeure in aangesteld: zoo worden by deze verzocht dat allen die its indezen boedel te vorderen hebben of aan denzelven iets mogten verschuldigd zyn daarvan het bedrag dier vorderingen of de verschuldigde gelden in te zenden, ten huig van den ondergeteekende,op de plaats “Vaalbank” wyk Kafferrivier, voor of op den 30 November e.k.
G.F. ENSLIN
Vaalbank,
15 October, 1863

NOTICE
Mr. W.D. SAVAGE, being about to leave for New Zealand, requests all claims against him to be sent in within six weeks from this date, to the office of Messrs. PAGE & SAVAGE, Reddersburg, for settlement.
Reddersburg,
October ?th, 1863

PERSON WANTED
Should this meet the eye of Fredrick Thomas PERCY, a carpenter, who resided at Smithfield, Orange Free State, in 1860, he is requested to communicate with the undersigned who have something advantageous to him to communicate.
£1 Reward
Will be given to any person who shall give to the undersigned such information as may ensure to them the means of communicating with the above named person.
ORPEN & HODGSON, General Agents, &c.
Smithfield, Orange Free State,
14 October, 1863

Friday, 30 October, 1863

BIRTH at Potchefstroom, S.A. Republic, on Monday, 28th September, the wife of James MULLETT, Esq., of a daughter.

OVERLEDEN
Aan de nabestaande en vrienden wordt bekend gemaakt, dat op Zondag, den 4den October, is gestorven myn geleefte huisvrouw Martha Susanna PRINGLE, geboren ERASMUS, in den ouderdom van negentien jaren, elf maanden en viertien dagen, en zy heft my achter gelaaten een gezonder dochter oud 5 uuren.
U bedroefd vriend. J.C. PRINGLE.
Kliprivier, 7th October, 1863

Friday, 6 November, 1863

KENNISGEVING
In dun insolvente boedel van Frans Coenraad BEKKER van Winburg, Land Agent.
Eene byeenkomst van crediteuren in bovengemelde boedel, ten Landdrost Kantore te Winburg, op Donderdag den 26sten November s.s. ten tien ure des morgens, wordt verzocht oor den Curator ten einde the volgende rapport in overweging te nemen, en den curator instructirs daaromtrent te geven.
James M. HOWELL, Curator.
Winburg, 26sten October, 1863

INSOLVENT ESTATE
Of C.A. HENN, of Winburg, Farmer.
A meeting of creditors in the above, in the Landdrost’s office, Winburg, on Thursday, the 26th November at ten o’clock a.m. is requested by the trustee, in order to take into consideration the following report, and to obtain the creditor’s instruction thereon.
James M. HOWELL, Trustee.
Winburg, the 26th October, 1863

KENNISGEVING
Oproeping van erfgenamen in den boedel van wyle Barendina Francina PRETORIUS, geboren OLIVIER, vroeger weduwee van Gert Jacobus BOTHA
De erfgenamen in opgemelden boedel die hun erfdeel nog niet ontvangen hebben. Gelieve zich te vervoegen ter Weeskamer van Oranje Vrystaat, te Bloemfontein, alwaar het hun toekomende is gedeponeer der op behoorlyke bewys zal worden uitbetaald.
Namens de Executeur, J.A. SMELLEKAMP, Proc., &c,
Bloemfontein, 2 Nov., 1863

Oproeping van crediteuren en debiteuren in den boedel van wylen Rynier Janse van RENSBURG, en nagelatene weduwee Susanna Maria, geboren de JAGER
Alle degenen die betalen [illegible] te vorderen hebben, van bovengemelden boedel, worden verzocht zulke wederzyds te verefferen binnen den tyd van zes weke van heden gerekend, ten myne kantore.
H.O. DREYER, q.q.
Harrismith den 30sten October, 1863

KENNISGEVING
Derwyl Maria Elizabeth KOLBE zonder testament natelaten is overleden en de nagebleven echtegenoot G.F. ENSLIN by brieve van administratie ter verefferring van haren boedel als executeur is aangesteld ; zoo word by deze verzocht dat allen die iets in dezen boedel te vorderen hebben of aan denzei Iets mogden verschuldigd zyn daarvan het bedragdter vorderingen of de verschuldigde gelden in te zenden, ten huis van den ondergeteekende op de plaats “Vaalbank” wyk Kafferrivier, voor of op den 30 November e.k.
G.F. ENSLIN.
Vaalbank, 15 October, 1863

KENNISGEVING
Een byeenkomst van crediteuren in dus insolvente boedel van August Fredrik KNOBEL, van Fauresmith, zal gehouden worden ten Landdrost kantore, Fauresmih, op Zaterdag, 19 December, 1863, ten 11 ure voormiddags, ten einde in overweging te nemen het aanbod door den insolvente heden gedaan als voigt om zyn crediteuren te voldoen met tien shillings in der pond betaalbaar in twee termynen van 6 en 12 maanden.
De eenign curator, W.A. DICKSON.
Fauresmith, 24 October, 1865

Friday, 13 November, 1863

KENNISGEVING
Alle personen die iets te vorderen hebben van den boedel van wylen de Heer Peter ENSLIN, of iets aan genoemden boedel verschuldigd zyn worden verzocht hunne rekeningen in te zenden, of het verschuldigde te komen voldoen binnen de tyd van twee maanden, gerekend van af heden, ten huize van den ondergeteekende, te Fauresmith, of ten huize van Mejufvrouw de weduwee P. ENNIS, te Varkfontein.
A.J.B.S. van SOELEN.
Fauresmith, 4 November, 1863

ABINTESTATE BOEDEL
Van Elizabeth Anna NAUDE.
Alle crediteuren en debiteuren in dezen boedel worden verzocht hunne rekeningen inteleveren, en hunne schulden te betalen binnen zes weken na heden, ten kantore van ten ondergeteekende.
H. KLYNVELD, q.q.,
Executeur Datief.
Heidelberg (Bethulie),
24 October, 1863

Friday, 20 November, 1863

ABINTESTATE BOEDEL
Van Gert Johannes du PLOOY
Alle crediteuren in dezen boedel worden by dezen opgeroepen hunne rekeningen in te leveren, by den ondergeteekende; en all debiteuren het door hen verschuldigde te betalen an den ondergeteekende hunnen zes weken en heden.
J. ALLISON, Executeuren Datief.
Tempe, naby Bloemfontein,
18 November, 1863 863

DIED at Sand River, O.F.State, on Sunday, November 8th, at half past 6 o’clock p.m., at the age of 58 years and 10 months, John HISCOCK, Esq., native of Child Okeford, county Dorset, England, deeply lamented by many friends and by his widow and children.

THIS, THAT AND THE OTHER
A disastrous fire took place here on Thursday night last. The jewelers shop of Mr. HARE, in Market square, was secured as usual at six o’clock in the evening, and at half past ten smoke was seen issuing. The alarm bell was rung, and the 13th Regt. turned out immediately. It is chiefly owing to their aid that a serious conflagration did not take place. As it is, the loss is bad enough for Mr. HARE, since the whole of stock in trade, viz., watches, jewelry, merschaum pipes, musical boxes, &c., is completely destroyed. No Correct reason for the fire has yet been assigned.

CHRISTENING
Winburg. The Rev. Mr. STEUART, Rector of Milbray, country of Southampton, England, travelling here for health, christened the children of Messrs. GIBSON, JOHNSON, and LOCH. Where such an arrogant and intolerant a minister as Mr. R. van BROEKHUIZEN resides, it is really a charity if some minister of other churches occasionally visits Winburg. Mr. van B. refused to baptize Mr. LOCH’s child, created in marriage with a member of the D.Reformed Church, because firstly, he, Mr. L, was not a member and secondly, because he is a canteen keeper. Did Christ, in suffering little children to come unto Him, make such distinction?

Friday, 27 November, 1863

BEKENDMAKING
Al gegenen die iets te vorderen heb van den boedel van wylen M.C.HORN en nagelaten echtgenoot Judith Cornelia BRITS vorges zich binnen den tyd van twee maanden by den ondergeteekende van heden gerekend; indien aan bovengemelde boedel schuldig ben wordt verzocht hunne schulden af te betaal binnen bovengemelde tyd indien daar in nalatig ben sal in regten worden vervolgd.
G.F. LINDE, Executeur den boedels.
Schanskraal, dist. Bloemfontein,
20sten November, 1863

Friday, 4 December, 1863

KENNISGEVING AANCREDITEUREN
In den Insolvente boedel van F.C. DEKKER, van Winburg.
Op verzoek van de Heer. I.J. de VILLIERS, J.N. zoon, q.q. P.J. du TOUT, van de Paarl, Kaap Colony, en van Charles BRAUN, van Smithfield, zal en eene special byeenkomst in bovengemelde boedel gehouden worden ten Landdrost kantoor te Winburg, om tien uur in den voormiddags, op 31sten December a.k., om een gelegenheid te geven tot inlevering van zekere aanspraken tegen gem. boedel.
J.M. HOWELL, Curator.
Winburg, Nov. 24, 1863

DESTRUCTIVE FIRE
From Smithfield we regret to learn that the large store of Mr. Job HARVEY, recently erected in that town, has been entirely destroyed by fire. The loss has, we understand, been estimated at £1500. Nothing, it is said, has been saved with the exception of one cart, the wheels of which are charred and half consumed. The cause of the fire has not been ascertained.

BIRTH at Douglas Valley, near Bloemfontein, on 27th November, Mrs George H. WARDEN, of a son.

BOARDING ESTABLISHMENT (Port Elizabeth)
For young Ladies
Mrs. SANDFORD having removed to her residence, which has been built expressly to suit the convenience of boarders, and situated in a pleasant and healthy part of the town, has vacancies for a limited number of young ladies, to whose education and moral training every attention is paid. Pupils entrusted to her care will meet with a comfortable home. Terms upon application.
Rockliff House,
November 26th, 1863

Friday, 11 December, 1863

PUBLIEKE VERKOOPING
In den abintestate boedel van Schalk Willem LUBBE
Zal publiek zonder reserve worden verkocht op Mandag, 21 december, 1863, op de plaats ’Luidertspruit’, district Bethulie: ca. 180 Merino schapen, Merrie en veulen, Bed complete, stoelen, tafel, kist, boeken, keukengereedschap en zoo voorts.
De Executeur Datief, R.A.C.van NIEKERK.
Bethulie, 4 December, 1863.
Venuafslager, H. KLIJNVELD

KENNISGEVING
Aan Crediteuren en Debiteuren
In den boedel van wylen Hosje Elsie Susanna KLOPPER, overleden in het district Caledonrivier.
De executeur datief in opgemelde boedel, Johannes Petrus COETSEE, roept by deze op alle crediteuren om hunnen vorderingen met behoorlyke bewys binnen twee maanden van heden inteleveren ten kantore van den ondergeteekenden op Erf 8 Juanaplein, Smithfield; en schuldteuren om hunnen schulden binnen den zelfden tyd aldaar te betalen.
Namens den Executeur Datief,
ORPEN & HODGSON qq.
Smithfield, 5 December, 1863

BIRTH at Bloemfontein, on the 7th inst.,the wife of Thomas HOLMES, Esq, Nooitgedacht, of a daughter.

KENNISGEVING
Aan Crediteuren en Debiteuren.
In den gezamentlyke boedel van wylen Schalk Jacobus PIENAAR en nagebleve echtgenoot Johanna Margaretha van der MERWE
Alle de iets te vorderen hebben van boven gemelde boedel worden by deze opgeroepen hunne worderingen voor sien van bewyzen binnen zes weken na heden ieste zonden by den Heer F.P.J. VILONEL, op de plaats “Lastfontein” naby Edenburg; en worden, debiteuren verzocht binnen dun zelfden ty den ter zelfden plaats het door hun verschuldigde te betalen
F.P.J. VILONEL, Executeur Datief,
Lastfontein, 4 December, 1863

Friday, 18 December, 1863

KENNISGEVING
Aan Crediteuren en Debiteuren.
In den boedel van wylen Bartel Wilhelm PIETERSEN, en nageblevene weduwee Adriana Catharina SMITH, van Wildebeestlaagte, in het wyk Ondercaledonrivier, Calendonrivier district.
De Executrices Testamentaire in bovengemelde boedel, Adriana Catharina SMITH, verzocht dat alle verderingen tegen derzeler binnen vier maanden van af 2 December, 1863, aan den Weledele Heer Hendrik J.SMITH ten zyne woning te Kromdraal, Caledon Rivier, district, zullen worden ingezonden; en dat alle personen aal gemelden boedel verschuldigd zullen hunne schulden aan gem., Heer Hk. J. SMITH betalen binnen denzelfden tyd.
Namens de Executrice Testamentair.
Charles Sirr ORPEN, qq.
Smithfield, 14den December, 1863

Friday, 25 December, 1863

KENNISGEVING
Ik, ondergeteekende, als eigenaar van de plaats “Kleinfontein,” wyk Zandrivier, district Winburg, maak mits dezen aan het publiek bekend, dat ik niet eenige jagten, schisten of wild dooden huisy te voet of te paard, op zyn gemelde plaats zal geloogen. Een ieder die zich na deze schuldigd maakt zal volgens wel behandeld worden.
J.J. van den BERG,
Kleinfontein, 7 December, 1863

WAARSCHUWING
Een ieder wordt verbelen om zonder voorkennis van de ondergeteekende de te jagen of te schieten op zyne plaats Wolvenlaagte, zullende de overtreder onderhevig zyn aander volgende hoeten. Voor de 1ste maal, £10; 2de maal, £15; en voor de 3de maal, £25.
Jan BRITS.
Wolvenlaagte, 6 December, 1863

WAARSCHUWING
Een ieder wordt verboden om zonder toestemming van den ondergeteekende te jugen of te schieten op zyne plaatsen Boskop en Welgedagt, zullende de overtreder onderbevig zyn min de volgende boeten: - Voor de 1ste maal, £10; 2de maal, £15; en voor de 3de maal, £25.
Andries J. BRITS.
Boskop, 6 December, 1863

WAARSCHUWING
Een ieder wordt by deze gewaarschuwd om op myn plaats Schaapplaats geen wild te dooden of te schieten en ook geene wegen door dezelve te maken, sullende de overtreden met de uiterste gestrengheid der wet worden vervolgd.
F.R. CRONJE.
Schaapplaats, 16 November, 1863

WAARSCHUWING
Ik ondergeteekende waarshuw by deze een ieder om op myne plaatsen Veelgepraat en Bloemhoek, buide in het district Winburg, geen wild te dooden of te schieten en ook geene Vogelstruiseyeren uit te halen, of die vogels te dooden, sullende de overtreden met de uiterste gestrengheid der wet vervolgd worden.
A.J. VENTER.
Veelgepraat, 18 November, 1863

 

Print Email

1860 to 1879