Skip to main content

Cape Town Marriages 1742

page 44

A:o 1742
Naemen der personen die ('sich in den echt begeven hebben' cont. on p. 45)

Den 14 Januarij
Jan Philip Gibeler van Nassouw Dillenburg
burger alhier jongman, met Anna
Margaretha Hop van Cabo de Goede
Hoop jongedochter.

Den 4 Februarij
Hugo Lambregts van Cabo de Goede Hoop burger
alhier jongman, met Huijbregje Visser
van Cabo voorn: jongedochter.

Den 18 Maert
Jan Mostert van Cabo de Goede Hoop burger alhier jongman,
met Neeltje van Os van Cabo voorn: jonge doghter.

Den 8 April
Maerten Slabbert van Cabo de Goede Hoop burger alhier
jongman, met Adriana Smit van Cabo voorn: jonge doghter.

Den 6 Meij
Hermanus Keeve van Haerlem opperchirurgijn in
dienst der e: comp: jongman, met Hester du Prez
van Cabo de Goede Hoop jonge dochter.

Den 23 dito
Cornelis de Waal van Cabo de Goede Hoop burger alhier jongm:,
met Hilletje Mostert van Cabo voorn: jongedochter.

Michiel Bester van Maagdenburg soldaet in dienst der e:
comp: jongm:, met Elizabeth Kruger van Cabo jonge dochter.

Den 10 Junij
Hendrik Storm van Leeuwaerden vaendrig in
dienst der e: comp: jongman, met Magdalena van den
Heever van Cabo de Goede Hoop jonge dochter.

Den 1 Julij
Lourens Biel van Saxen Eijsenach soldaet in dienst der
e: comp: jongman, met Rachel Cloppenburg van Cabo de Goede Hoop
jonge dochter.

Den 22 dito
Johannes van Bengalen, met Antonetta van Macasser
vrij swarten.

Den 29 dito
Moses de Wins, met Rebekka Danielse bijde vrijge-
gevene lijf eijgene van de Caeb.

Den 2 7:ber
Michiel de Cock van Cabo de Goede Hoop burger alhier
jongman, met Sophia Petria Berg, van C: voor: j: d:.

Lodewijk Hansen, (blank space reserved for place of birth) burger alhier jongman, met
Aletta Artooijs, van Cabo de Goede Hoop jonge doghter.

Den 7 8:ber
Poulus Artois van Amsterdam outburgerraet alhier wed:r,
met Maria Mariek van Cabo de Goede Hoop jonge doghter.

1742 den 18 Februarij
Jan Lodewyk Bletterman van Sondersaus
adsistent in dienst der e: comp: jongm:, met
Elzebe Bergsted van Cabo de Goede Hoop jonge dogter.

page 45

A:o 1742
('Naemen der personen die' cont. from p. 44) sich in den echt begeven hebben

Den 21 October
Abraham van Vintura van de Caab, en Clara van
Bengale bijde vrij swarten.

Aron van Balij, en Rosetta van de Kust bijde
vrijswarten.

Den 18 November
Wijnand Willem Muijs van Doesburg vaandrig in dienst der
e: comp: jongman, met Sara Versluijs van 's-Gravenhagen
wed: wijlen den boekhouder Hendrik Boitet.

Gijsbert Rogier van Cabo de Goede Hoop burger alhier jongman,
met Magdalena Verdaux van Cabo voorn: wed: wijlen den burger
Maximiliaan d'Huvetter.

Den 25 dito
Pieter van de Westhuijzen van Cabo de Goede Hoop burger alhier
jongman, met Johanna van Dijk van Cabo voorn: jonge doghter.

Den 16 December
Pieter Greef van Tonningen quartiermeester in dienst der e: com: jongman,
met Jacomina van Deventer, van Cabo de Goede Hoop. Door dit
huwelijk zijn mede in het openbaer geecht haere twee kinderen
Anna Catharina en Pieter, gedoopt den 10 april 1740; en 12 august: 1742.

Johan Hendrik Vol van Hamburg matt:r in dienst der e: comp:
jongman, met Christina Janse van de Caep jonge doghter.

Den 23 dito
Barent Cuijper van Swol quartiermeester in dienst der e: comp: wed:r,
met Johanna Christina Valentijn van de Caep.

22 paer

  • Hits: 6566

Source: This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 621 - Cape Town marriages and memberships 1713-1756, which is a photocopy of the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-13/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).
The marriages cover pages 1 through 95 of this register.

Citation instructions