Skip to main content

Cape Town Baptisms 1666

(page 2 continued)

Den 7 Maert 1666 is gedoopt van Ed. Comp
slavinnen een doghter genaemt Catharina
de moeder heet (left blank)

Den 21 dito (Maert) een doghter van Jacob Huysson
by Janneken Duyssinck syn huysvrouw
wiert genaemt Jacomina: als getuygen
stonden Jan Anthonij Haemste
Paulus du Bois en Catharina Bel

Den 28 dito (Maert) is gedoopt een soon van een
van de E. Comp: slavinnen en is
genaemt Andries de moeder heet
Susanna

Den 25 April een doghter van Joannes van
Wullen en Catharina Herber[s] syn huis
vrouw, wiert genaemt Elisabeth Bar[bara]
als getuygen stonden den Hr Jacob
Cau den Hr Zacharias Wagenaer:
Juffr. N: Cau
Juffr N: Coon

Den 11 Julii <een soontie> van Hendrick van Suurwaerden en
Grietje Franssen Meekhof syn huijs[vrouw]
wiert genaemt Meyndert. de getuygen
waren Wouter Mostert en
Catharina Kroons

Den 15 August: een doghtertie van Abraham
Schut en Johanna Tay[t]enborgh syn
huysvrouw: wiert genaemt Margareta
als getuygen stonden
den Heer Zacharias Wagenaer
Juffr. Lydia Lacus
Juffr. Catharina Boccaert

Den 12 Sept: een soontie van Sr Pieter Meer
hof en Eva syn huysvrouw wiert ge
naemt Salomon
de getuygen waren Lydia Lacus
Joannes Coon en Pieter Klinckenbergh

Een soontie van Hans Ras en Tryntie
wiert genaemt Nicolaus
tot getuygen stonden Maiken Tielem[an]
en Wouter Mostert

Twee slaevinne kinders van [Elbert]
Diemers wierden genaemt Pieter en
Martha onder getuiycheni[ss]e van [syn huis]
vrou en meester

Een slavinne kint van Joan[es ....]
gedoopt onder getuy[..nis ...]
[heer] en wiert genaemt [moe...]

(the ink has faded off down the right side and
at bottom right hand corner of the above page)

page 3

Den [12] Septe[m]ber nogh gedoopt een slavinne
kindt van Jan Reynierse onder getuyche
nis van hem en syn vrouw en wiert ge
naemt Catharijn

Den 20 dito (September) een Comp: slavinne kint ge
naemt Harmen, tot getuygen stont
een inpersoon van den Cr: raadt

Den 7 Novemb: een dochterken van Matthys
Hoymans en Cathrijn de Klerck sy
huysvrouw wiert genaemt Anna
de getuygen waren, Leendert de Klerck
Joan van As
Juffr. Coon en
Maeyke Tielemans

Den 14 dito (November) een soontie van Hendrick
Rynsen en Barber Geens syn huijs
vrouw wiert genaemt Leendert
de peet was Jannetie Ferdinandes

Den 21 dito (November) nae gedane belydenisse is gedoopt
een bejaert persoon en wiert genaemt
Anike huysvrouw van eenen Anthoni

Den 26: Decemb: een doghter van Jacob Cor
nelisse Rosendael bij Catarina
van de Bergh sijn h: peters waren
Jan Reijniersz en syn h: Leijsbet
Jans, wierd genoemt, Jannetjen

 

  • Hits: 7982

Source: Cape Archives Verbatim Copies VC 603, Nederduits Gereformeerde Kerk, baptisms 1665 to 1696.

VC 603 is a photocopy made during the 1980s of the original, made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town repository and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).

The original register is now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1 1/1.


The transcription was originally made in 2006 by Richard Ball. Corrections were received from Delia Robertson and Alwyn Smit and Corney Keller had now completely revised and amended the original transcript (February 2012).

There are no doubt still mistakes, both of typing and transcription, but they are much fewer. We will be pleased to receive any suggestion for corrections.