Skip to main content

Cape Town Baptisms 1673

(page 7)
1673

den 15 Jan.  An' 1673
Een bejaart persoon van Jootsche ouders geboren, wiert
genaamt Abraham, geboortigh tot Prage[r]

Den [6] Febr een dochterje van Pieter Jansz en syn huijsvr' Cornelia
wiert genaamt Lucretia tot getuygen stonden Jacob
Jacobsz en Geertruid Jansz

dito
Een soontje van Cornelis Claasz en Catryn van
Bengale wiert genaamt Claas

9 dito (Febr)
Een soontje van Arnoldus Willemsz #
(a note at the end of this page reads)
# en Angela van Bengalen wierdt gen't
Gerrit getuygen waren Hans Michell Callenbagh
en Aeltie [too faint to read]

den 12 Maart
Een dochtertje van Adrian van Brakel en Sara
van Rosendal, wiert genamt Elisabeth, tot ghe,,
tuyge stont Barbar Gens

dito (12 Maart)
Een soontje van Jan Mostart en Alida van
Hulst wiert genaamt Cornelis tot getuygen
stonden Harmen Gresnigh in plaets van
Wouter Mostart, en Hester Mostart syn
huysvrouw

den 19 Maart
Een soontje van Cornelis Adrianse en Geer,,
truijdt Jans, wiert genoemt Adrian tot
getuygen stonden Jochem Marquart en
Catharyn Oftinghs

dito (19 Maart)
Een soontje van Weynand Leenders, en Janit,,
je Gerrids wiert genaemt Isaac tot getuy
gen stonden Dirck Bos en Margritte Mee[q]
hof

dito (19 Maart)
Een soontje van Joan Schreyr en Jaco
meyntje Backers wiert genoemt Joan,
nes tot getygen stonden Coenraad van
Breden-bagh en Anna Roerscheij syn
huysvr.

den 7 May
Een dochtertie van Jacob Rosendaal ende
Catharyn van den Bergh wiert genaemt
Cornelia tot getuygen stonden Theunis Dirckz
en Jacomijntie Hermans

den 2 Julius
Een dochter van Evert Cornelisse en Maria
syn huysvr' wiert genaemt Catharin
getuijgen was Vytie Hermansz

Den 6 August's
Een soontje van Eva Meer,,
hoff ................
wert genaemt Anthonij

Den 13 dito (August's)
Een soontje van Willem
Schalck en Elsje sijn huysvr'
wert genaamt Schalck

Den 27 dito (August's)
een dochtertje van Sr Albert
van Breughell en Johanna
Lenartsz wert genaamt
Elisabeth: tot getuijgen
waeren Juffr. Anna de Buus
Wede van Zalr. Jan van
Teijlinghem en Sr Cornelis
Lenartsz wiens plaatsen
Juffr. de Vooght en Sr Hen,,
drick Krudop representerden

dito (den 27 August's)
Een soontje van Maria
Liermans -----------------
wert genaamt Cornelis
(see also 25 July 1675)

Den 17 Septemb'
Een dochtertje van Pieter
Woollebrantsz Pott en
Elisabeth Jans wert ge,,
naamt Christijn

dito (Den 17 Septemb')
Een dochtertje van Hans
Hellems en Geertruijd
Willems, werdt genaamt
Cornelia: als getuijgen
stonden Jan Passchier
en Roeloffje Pieters

two entries crossed out at the bottom of this page
which are repeated (presumably in their correct date
sequence) on the next page.

page 8

Den 24 Septembr
Een dochtertje van Willem van Dieden
wierd genaamt Geertruijd: als getuyghen
stonden Sr en Mr Pieter de [Neijn] en
Maria van Dieden wiens plaats
van Juffr Bredenbagh bekleedt wierd

Den i Octobr
Een soontje van Jeronymus Croes en
Aaltje syn huysvrouw: wierd genaamt
Jacobus. de getuyghen waren Hendrick
Cruydop en Juffr. Smiendt

Den 29 dito (October)
Een dochtertje van Hendrick Gysbertsz
en Geessie Jans: wiert genaamt Jannetje
tot getuyghen stonden Gerrit Jansz
en Elsje Willems

dito (29 dito (October))
Twee bejaarde Vrouwe-Personen, waer
van d'een genaamt wierd Catharina van
Malbaar out 36 jaren: d'ander
Elisabeth van Bengalen out ontrent
de 30 jaren

(in the left margin beside the two 29 October entries)
Een onbekent christens kint
waarvan de moeder was
Sara van Soloor meyt van Willem
van Dieden wierd gent' Henrijette
getuyge was Margriet Meeckhoff

Den 24 xbr'
Een dochtertje van Frans Jillesz
de Bruijn en Maria Klaasz van
Bogaart wierdt gent' Agnietje
de getuyghen waeren Barent Cornelisz
en Maria Rosendaall

dito (Den 24 xbr)
Een soontje van Jan Pietersz Broertje
enn syn huysvrouw Beatris: wiert
genaamt Claas tot getuyghe stont
Grietje Aalbertsz

 

  • Hits: 8659

Source: Cape Archives Verbatim Copies VC 603, Nederduits Gereformeerde Kerk, baptisms 1665 to 1696.

VC 603 is a photocopy made during the 1980s of the original, made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town repository and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).

The original register is now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1 1/1.


The transcription was originally made in 2006 by Richard Ball. Corrections were received from Delia Robertson and Alwyn Smit and Corney Keller had now completely revised and amended the original transcript (February 2012).

There are no doubt still mistakes, both of typing and transcription, but they are much fewer. We will be pleased to receive any suggestion for corrections.