Skip to main content

Cape Town Baptisms 1674

page 9
Anno 1674

Den 25 Maart
een soontie van Jan Valckenrijck
en Hilletje Redoghs: wiert genaamt
Hendrick, getuyghen waren Hendrick
Valckenryck /in wiens plaats stont
d'E. Aalbert van Breughell/ en Juffr.
Sandrina Coon.

Den i Aprill
een dochtertje van Juerriaen
Heere kranckbesoecker en Trijntje
Wouters syn huijsvrouw
wierdt genaamt Lysbeth, ge-
tuyghe was Juffr. Smiendt

Den 22 Aprill
een dochtertje van Matijs
Michielsz van Stockholm en
Isabelle van Delft syn huysfrouw
wierdt genaamt Helena onder
getuychenisse van Jacob en Catha,,
rina Rosendaall

Den [ii] May
een dochtertje van Aalbert
Barentsz en Margarita Hoeff,,
naghels syn huysfrouw wierdt
genaamt Elsje

Den 13 Maij
een dochtertje van Adriaan
van Braackell en Sara van Rosendaall
syn huysvrouw wiert genaamt Elisabeth
getuyghe was Barbara Geens

Den 20 Maij
een soontie van Johan
Schreyer en Jacomijntie Backers
syn huijsvrouw. wiert genaamt
Johannis. als getuyghen stonden
Jan Witteboll en Juffr. Chrysella
Mostaart

page 10

Den 27 Maij
een soontje van Hendrick
Elbertsz en Alida ter Meulen
syn huijsvrouw wierdt genaamt
Johannes tot getuyghen stonden
Jochem Marquart ane Anneke Bruij[.]rs

dito (Den 27 Maij)
Een soontje van Jan Passchier
en syn huysvrouw Roeloffje Pieters
wierdt genaamt Johannes, getuyghen
waaren Guilliaem vander Stapper
en Jannetje Cocx eghte luyden

Den 3 Junij
een soontje van Johannes
Praetorius en Geertruijd
Mentinghs sy huijsvrouw
wierdt genaamt Wessell
getuyghe was Dirck Jansz
Smiendt Leut't nevens Margarita
Meeckhoff huijsvrouw van
Willem van Dieden

Den i Julij
een soontie van Wijnandt
Leendertsz zar. [geds.] en Jannetie
Gerrits sijn weduwe. wierdt genaamt
Wijnandt, onder 't getuijchenis
van Jannetie Ferdinandus

Den 5 Augustus
een dochtertie van
Pieter Jansz van Nymmeghen
en Cornelia Tuws van Bommell
syn huysvrouw wiert genaamt
Helena. getuiygen waaren Jan Jansz
van Oldenburgh & sijn huijsvrouw
Elisabeth Jans.

page 11

Den 23 Septemb'
een soontie van Harman Jansz
vrijsmit en Belitie syn huijsvrouw
wiert genaamt Johannes getuyghe
was Aagje Rix en [Joost] Jansz

Den 14 Octobr
een soontie van Jan Witte,,
boll en syn huijsvrouw Maria
van Ruyven: de naam was
Jan onder het getuychenis
van Jacomijntie Backers

Den 18 Novembr
een dochtertje
van Cornelis Claasz
en Catharina van Malbaar
gedoopte swartinne
wiert genaamt Cornelia

Den 25 Novembr
een soontie van Pieter
Vasagie en Catharina Kients syn huysvr'
wiert genaamt Guilliaam
getuijghe was Maria Hendricx
soo voor haer selven als voor
Leuntie Kients woonachtigh
in het Vaderlandt

Den 9 Decembr
een dochtertie van Jeronymus
de Vos en syn huysvrouw Francyntie
van Lint. des kints naam was
Terese: als getuijghen
stonden Jan Dircksz
en Catharina
Rosendaall

page 12

Den 23 Decembr
een dochtertie van
Jacob Kroon en Geertruyd
Stast syn huysvrouw
wiert genaamt Catharina
de getuyghen waren
Juffr. Smiendt en Sr
Kroes.

Den 30 Decembr
een soontie van
Barent Brinckman en syn
huijsvrouw Neeltie Sterre,,
velt[s] wiert genaamt
Bernhardus als getuyhgen
syn verschenen Juffr. Smient
en Sr Kroes.

 

  • Hits: 7784

Source: Cape Archives Verbatim Copies VC 603, Nederduits Gereformeerde Kerk, baptisms 1665 to 1696.

VC 603 is a photocopy made during the 1980s of the original, made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town repository and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).

The original register is now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1 1/1.


The transcription was originally made in 2006 by Richard Ball. Corrections were received from Delia Robertson and Alwyn Smit and Corney Keller had now completely revised and amended the original transcript (February 2012).

There are no doubt still mistakes, both of typing and transcription, but they are much fewer. We will be pleased to receive any suggestion for corrections.