Skip to main content

Cape Town Baptisms 1675

(page 12)
Anno 1675

Den 2[6] Januarij
een soontie van
Guilliaam vander Stappe en
Jannetie Cocx sijn huysvrouw
wiert genaamt Johannes
de getuyghen waren Sr. Hendrick
Crudop en Juffr. Sandrina Coon

page 13

Den 27 Jan
een soontie van Willem
van Dieden en syn huijsvrouw
Margriet Meeckhoff
wierdt genaamt Jan
als getuyghen stonden Sr
Wouter Cornelisz Mostaart
en Juffr Sandrina Coon

dito (Den 27 Jan)
een soontie van Cornelis Adriaansz
Vrijkuyper en Geertruyd Jans
syn huijsvrouw, wiert genaamt Jan
onder het getuychenis van
Margareta Hoeffnagels

Den 3 Feb
een dochtertie van Laurens
Cornelisz en Catharina
Hofftinghs syn huysvrouw
de naam was Maria
als getuyghen stonden
Leendert van Gisselen en
Margareta Hoeffnagels

Den 17 dito (Jan)
een dochtertje van Sr
Jeronymus Kroes en syn huijs,
vrouw Aaltien Elberts
wiert genaamt Catharina
de getuyghen waren Dirck Jansz
Smient Leut' en Juffr
Catharina de Vooght

page 14

Den 10 Maart
een dochtertje van Jan
Mostaart en Alida van Hulst
sijn huijsvrouw wiert genaamt
Jannetje als getuyghen syn
verschenen Harman Gresnich
en Juffr Chrysella Mostaart

dito (Den 10 Maart)
een dochtertje van Pieter de Smitt
voor Corporaall van adelborsten beschejden
op het hier ter zee leggende schip
Hendrick Maurits en syn huijs,
vrouw Claasje Leenderts
des kints naam was Maria
de getuyghen syn geweest
David van Boerschott en
Maria van Volthuijsen echte
luyden mede op het selffde
schip beschejden

Den 5 Maij
een bejaart persoon en vrij
jonghman synde een Bengaall
van natije, out ontrent drij en twintigh
jaar en was genaamt Louijs

Den 12 dito (Maij)
een dochtertje van Jan
Cornelisz van Beijerlandt
en Catharina Harmans
syn huijsvrouw wiert genaamt
Trijntje de getuyghen
waeren Francoijs Filogon
en Elsje Jacobs

page 15

(right hand edge of page is missing in parts)

Den 19 dito (Maij)
een dochtertje van Frans
Jillesz de Bruyn en syn huijsvrouw
Maria Claas van Bogaart
de naam van het kint was Anna
't getuychenis wiert bekleed[...]
van Agnietta Willems van Sam[e...]

Den 2 Junij
een soontie van Zar' Johannes
Wilssers in syn leven Predikant
op het schip Rommerswaall
weggens de Kamer van Zeelandt
gedestineert nae Ceylon: 't kint
wiert ten doop gepresenteert
van Moeder Maria van Broe[t]
en ontfings de naam van Johannes
onder het getuychenisse van Gerrit
Lubbe Commandeur van soldaeten
mede ophet selve schip bescheyden

Den 30 dito (Junij)
een soontie van Arnoldus Pit[...]
onderkoopman op het hier ter ze[...]
leggende schip de Alexander
en sijn huysvrouw Anna de Langhe
het kint wierdt genaamt Laurens
Alexander. als getuygen stonde[n]
in plaats van E. Heer Laurens Pit[...]
ordinaris Raad van India
Johannes Grawins
en d'E. Heer Gouverneur
Isbrant Goske.

page 16

Den 14 July
een dochtertie van Pieter
Wolbrantsz Pott en Elisabeth
Jans syn huijs-vrouw wierdt
genaamt Maria

dito (Den 14 July)
een soontie van Arnoldus
Willemsz van Wesell en syn
huysvrouw Angela van Ben,,
galen wiert genaamt Johannes
getuyghen waeren Hendrick
de Leeuw en Anneke Steens

Den 25 dito (July)
een soontie van Jacob Cornelisz
Rosendaall en Catharina Jans
van Bergh syn huys-vrouw
des kints naam was Cornelis
als getuyghen stonden Gerrit
vander Byll en Fytie vander
Tempell echte luyden

dito (Den 25 July)
een dochtertje van Maria
Jans anders Liermans
wiert genaamt Dina getuijghe
was Catharina Kien
(* see also 17 Aug 1673)

Den i Septemb'
een soontie van Sr. Hendrick
Crudop en Juffr' Catharina de Vooght
de naam was Hendrick 't getuycheniss[e]
wierd bekleedt bij d'E. Heer
Gouverneur IJsbrant Goske
en Juffr. Anna vander Meer wede
wylen de Predikant Adrianus
de Vooght

page 17

(right hand edge of page is missing in parts)

Den 8 Septemb'
een Comp' slavinne kint
synde de vader een onbekent
Christen. de moeder een Angoolsr[...]
Kaffarinne genaamt Dorothe
des kints naam Cecilia en wa[s]
over 't selve weggens de Comp'
als getuyghe de Luijten[...]
Dirck Jansz Smient

Den 6 Octob'
een dochtertje van Pieter
Jansz van Westhuijsen
en Maria Hendricx
van Borghsteinfurt syn huy[...]
vrouw wiert genaamt Mari[a]
als getuijghe stont
Margarita Hoeffnaghels

Den i3 dito (Octob')
een soontie van Evert
Cornelisz van Emerhorst
en syn huysvrouw Maijke Willems
t getuychenis wiert bekleedt bij
Margarita Hoeffnaghels en aen het kint
wiert de naam gegeven van Cornelis

Den 27 dito (Octob')
een Comp' slavinne kint
van een onbekent Christen vader
de moeder was Claasje die over
[dit doop van t'Comp's] wegen
als getuyghe gestaan heeft
de Vaandrigh Jeronymus Croese
des kints naam Jannetje

page 18

Den 3 Novemb'
een soontje van Gerrit
Jacobsz Cloeten en syn huysvrouw
Cathalyntje Harmans wiert genaamt
Jacob. de getuyghen syn geweest
Frans Jillesz de Bruijn
en Elsie Jacobs huijsvrouw van
Willem Schalck

Den 24 dito (Novemb')
een soontje van Hendrick
Elbertsz en Alida ter Meulen
syn huijsvrouw. wiert genaamt
Nicolaas onder het getuychenis
van Annetie Bruyns wed'
van Jan Verhaghen za'r

dito (24 Novemb')
een dochtertie van Hans
Helms en syn huys-vrouw Ger,,
truyd Willemsz wiert genaamt
Maria. t' getuychenisse
wierd bekleedt by Jan Jansz
van Oldenburgh neffens syn
huys-vrouw Elisabeth Jans

Den 29 Decemb'
een dochtertie van
Willem Schalck en Elsie Ja,,
cobs syn huijsvrouw
wierdt genaamt Marritie

  • Hits: 8692

Source: Cape Archives Verbatim Copies VC 603, Nederduits Gereformeerde Kerk, baptisms 1665 to 1696.

VC 603 is a photocopy made during the 1980s of the original, made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town repository and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series).

The original register is now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1 1/1.


The transcription was originally made in 2006 by Richard Ball. Corrections were received from Delia Robertson and Alwyn Smit and Corney Keller had now completely revised and amended the original transcript (February 2012).

There are no doubt still mistakes, both of typing and transcription, but they are much fewer. We will be pleased to receive any suggestion for corrections.